Rok szkolny 2018/2019

Dni kandydata

Pierwsze liceum na Targwku CXXXVII LO z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi im. R. Schumana w Warszawie powita?o w mijaj?cym tygodniu kandydatw na przysz?orocznych uczniw. W ?rod? go?cili u nas gimnazjali?ci, a w sobot? smoklasi?ci. Nie zabrak?o te? rodzicw, ktrzy wspierali swoje pociechy i rwnie? chcieli zobaczy? przysz?? szko?? m?odego pokolenia.

Schuman zaimponowa? bogat? ofert? edukacyjn?, kulturaln?, sportow? i pedagogiczn?. Potwierdza?y to fakty: pierwsze miejsce w rankingu Perspektyw w?rd licew na Targwku i przyznanie wyr?nienia Srebrnej tarczy; bardzo wysokie wyniki nauczania j?zykw obcych, obecno?? centrw egzaminacyjnych w szkole (mo?liwo?? uzyskania przez uczniw certyfikatw j?zykowych); wsp?praca z instytucjami zewn?trznymi, wy?szymi uczelniami; liczne dzia?ania z zakresu animacji kultury (np. szkolna telewizja SchumTV, ktra zdoby?a pierwsze miejsce w sto?ecznym konkursie Warszawska Nagroda Edukacji Kulturalnej, przyznany przez Prezydenta Warszawy honorowy tytu? Szko?a z pomys?em, Akademia Filmowa Schumana, zesp? muzyczny Maday!Mayday!, czy wydawana przez Samorz?d Uczniowski gazetka Schum News) Z wielu sportowych osi?gni?? warto podkre?li? dopiero co zdobyte z?ote medale w dzielnicowym konkursie w pi?ce siatkowej. Pierwsze miejsce w tej dyscyplinie ma w naszej szkole d?ug? tradycj?!... Natomiast w sferze pedagogicznej Schuman mo?e pochwali? si? udanym wdro?eniem tutoringu. Za t? innowacj? pedagogiczn? zostali?my wyr?nieni zakwalifikowaniem si? do fina?u oglnopolskiego konkursu Laur Micha?a Anio?a.

 Prezentacja multimedialna na hali dokonana przez pani? dyrektor Jolant? Kaczmar? rzeczowo ukaza?a profil szko?y, jej charakter oraz warunki rekrutacji i proponowane klasy w roku szkolnym 2019/2020.

Wspaniale wspierali nauczycieli nasi uczniowie. To oni w du?e mierze przygotowywali poszczeglne pracownie do zaprezentowania go?ciom, rozdawali ulotki informacyjne, odpowiadali na szereg pyta? zwi?zanych z funkcjonowaniem szko?y, panuj?cej w niej atmosferze. Znw okaza?o si?, ?e z Schumanem z dum? identyfikuj? si? zarwno nauczyciele, jak i uczniowie ?e panuj? tu ?wietne warunki do wsp?pracy, ?e mo?emy na siebie liczy? nawzajem.

Gimnazjali?ci, smoklasi?ci! Powodzenia na egzaminach i do zobaczenia we wrze?niu!

 

 

 

Teatrialia

Tegoroczny festiwal artystyczny Teatralia jak zwykle zgromadzi? fanw piosenki, ta?ca i teatru. W wydarzeniu zorganizowanym przez ZS nr 40 w Warszawie wzi?li udzia? tak?e uczniowie ze CXXXVII LO z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi im. R. Schumana w Warszawie.

M?odzi arty?ci szybko wprowadzili publiczno?? w niezwyk?y nastrj. Okazali si? kreatorami ?wiata sztuki, ktry widzw, s?uchaczy przenis? w inn? rzeczywisto??. Wra?liwo??, talent, umiej?tno?ci wykonawcw budzi?y szczery podziw osb zgromadzonych na widowni i jurorw.

Wspaniale zata?czy?a Wiktoria Majewska z Schumana. Jej technika i walory artystyczne wyst?pu zosta?y nagrodzone przez publiczno?? brawami, a przez jury I miejscem! Brawo, gratulacje!

W konkursie wokalnym wzi??o udzia? wielu wykonawcw. Pi?knie zaprezentowa?y si? uczennice z Schumana, imponuj?c r?norodno?ci? stylu, ekspresj?, skal? talentu. Ostatecznie Wiktoria Kamieniecka zdoby?a trzecie miejsce, a na jej wyst?p bardzo owacyjnie zareagowa?a publiczno??.

dzu

 

Pierwsze osi?gni?cia

Nasi uczniowie zdobywaj? pierwsze osi?gni?cia edukacyjne.

Jonatan Gajewski, Dominika Mazur, Klaudia Zapa?nik z kl. 3/3- zdali egzamin z FCE

Han Jin Jang z kl. 3/6 przeszed? do II etapu w Konkursie Kuratoryjnym z Matematyki.

Gratulujemy

    W pierwszym semestrze obecnego roku szkolnego odby?o si? wr?czenie Honorowych Wyr?nie? Prezydenta m.st. Warszawy Szko?a z pomys?em. W najnowszej edycji o Wyr?nienie ubiega?o si? 65 szk?, nagrodzono 20 projektw. Nagrody wr?czono w pi?ciu konkursowych kategoriach: szko?a z pomys?em na uczenie, na kultur?, aktywno?? spo?eczn?, na wspieranie uczniw o szczeglnych potrzebach edukacyjnych, z pomys?em na

W konkursie startowa?y placwki edukacyjne wszystkich poziomw. Tytu? Szko?y z pomys?em na kultur? uzyska?o w Warszawie 6 szk?. CXXXVII LO z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi im. Roberta Schumana w Warszawie po raz pierwszy wzi??o udzia? w tym konkursie i od razu zdoby?o w honorowy tytu?.

Tytu? Szko?a z pomys?em podkre?la innowacyjno?? i kreatywno?? danej szko?y, ciekawe inicjatywy oraz integracj? uczniw, nauczycieli, rodzicw wok? realizowanych projektw. Nie dziwi zatem, ?e nasz Schuman otrzyma? owe Wyr?nienie. Od lat bowiem na Olgierda wiele si? dzieje, a zarwno uczniowie, jak i nauczyciele, dzielnie wspierani przez Dyrekcj?, przeprowadzaj? wiele dzia?a? zwi?zanych animacj? kultury, integracj? ?rodowiska lokalnego, a nawet ze wsp?prac? z m?odzie?? z innych krajw!

dzu

W czwartek 23 stycznia do naszej szko?y przysz?a Pani Marta wraz z Panem Rafa?em. S? oni pedagogami pracuj?cymi w Centrum Edukacji i Profilaktyki Epsilon. Podczas dwch godzin lekcyjnych przeprowadzili oni z ca?? nasz? klas? warsztaty na temat pozytywnych warto?ci w naszym ?yciu.

Zaj?cia rozpocz??y si? wspln? gr?, ktra mia?a na celu zapoznanie nas z prowadz?cymi. Ka?dy powiedzia? swoje imi? oraz marzenie lub cel, ktry chce osi?gn?? w najbli?szym czasie. Moim zdaniem to zadanie przybli?y?o nas do siebie jako klas?, poniewa? ka?dy mg? podzieli? si? tym, co skrywa? w sobie. Nast?pnie przeszli?my do najwa?niejszej cz??ci warsztatw. Pan Rafa? kaza? wczu? nam si? w rol? 35 latkw, ktrzy maj? w?asny dom, rodzin?. Punktem kulminacyjnym historii, jak? opowiada? nam pedagog, by? moment, gdy dowiedzieli?my si?, ?e ?wiatem zaw?adn??a apokalipsa, podczas ktrej ka?dy doros?y umiera. Naszym zadaniem by?o napisanie listu do naszych dzieci. W nim przeka?emy im warto?ci, jakimi maj? si? kierowa? w ?yciu.

Pracowali?my w pi?cioosobowych grupach, ktre wcze?niej by?y utworzone przez prowadz?cych. Po up?ywie kilkunastu minut, gdy wszyscy ju? sko?czyli?my, ka?da z grup przeczyta?a to, co napisa?a. Wszyscy podeszli?my do tego powa?nie, ale nie zabrak?o te? niewinnych ?artw pod koniec listu. Nie by?o dwch takich samych prac, ka?da r?ni?a si? stylem wypowiedzi, ale rwnie? samymi warto?ciami. Pod presj? czasu ka?dy zwrci? uwag? na sprawy najwa?niejsze dla danej osoby.

Bardzo mi?? niespodziank? by? fakt, ?e wszystkie listy zawiera?y wzmiank? o wzajemnym szacunku, mi?o?ci, rodzinie oraz przyjacio?ach. Pod koniec warsztatw nawi?za?a si? bardzo ciekawa dyskusja pomi?dzy nami oraz prowadz?cymi. Rozmawiali?my o tym, czy warto si? wyr?nia?, mie? swoje zdanie i nie pod??a? za innymi. By?a to ?wietna okazja, aby zobaczy?, co my?l? inni na dany temat, bo mimo tego, ?e jeste?my razem w klasie, nie ka?dy rozmawia z ka?dym, tym bardziej na tak trudne dla nas w tym wieku tematy.

Zaj?cia bardzo mi si? podoba?y i wydaje mi si?, ?e ka?dy si? ze mn? zgodzi. By?a to mi?a odskocznia od codziennych lekcji. Mam nadziej?, ?e nawet po zako?czeniu warsztatw nadal b?dziemy potrafili rozmawia? ze sob? bez barier, ktre prowadz? do nieporozumie? i konfliktw.

Olga Zakrzewska kl.3/3

 

 

Archiwum wiadomości - wybierz: