INTERNETOWE CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ (ICIM)

Centrum dysponuje 4 komputerami i wielofunkcyjnym urz?dzeniem sieciowym (skaner, drukarka laserowa monochromatyczna) oraz edukacyjnym oprogramowaniem multimedialnym. ICIM s?u?y g?wnie do celw edukacyjnych. U?ytkownicy mog? wyszukiwa? w Internecie informacji potrzebnych do wykorzystania na lekcjach i poza nimi. Mog? te? tworzy? w?asne dokumenty oraz korzysta? z dost?pnych w bibliotece programw edukacyjnych. Zakup zosta? sfinansowany ze ?rodkw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

efs