Ko?o Przyjaci? Biblioteki to zesp? uczniw zainteresowanych ksi??kami, czytelnictwem, prac? biblioteki, wykazujacych ch?? dobrowolnego uczestnictwa w jej dzia?alno?ci. Praca w kole wdra?a uczniw do obowi?zkowo?ci, systematyczno?ci i sumienno?ci oraz wzbudza poczucie wsp?odpowiedzialno?ci za w?a?ciwe funkcjonowanie biblioteki oraz jej promocj? w ?rodowisku szkolnym.
Je?li pragniesz do??czy? do grona Ko?a Przyjaci? Biblioteki, przyjd? i zapytaj si? - zapraszamy! Do??cz do naszego grona!