REGULAMIN BIBLIOTEKI W CXXXVII LICEUM OGLNOKSZTA?C?CYM Z ODDZIA?AMI DWUJ?ZYCZNYMI IM. ROBERTA SCHUMANA

1.Z biblioteki szkolnej oraz czytelni mog? korzysta? wszyscy uczniowie i pracownicy szko?y.

2.Ka?dy czytelnik powinien zaznajomi? si? z regulaminem biblioteki i godzinami jej otwarcia.

3.W ?rody biblioteka jest nieczynna, obowi?zuje tzw. dzie? wewn?trzny, ale w uzasadnionych przypadkach bibliotekarz mo?e wypo?yczy? potrzebne materia?y edukacyjne. Czytelnia jest czynna, poza godzinami kiedy s? w niej prowadzone zaj?cia dydaktyczne. 

4.W bibliotece obowi?zuje cisza oraz zakaz u?ywania telefonw komrkowych i innych urz?dze? zak?caj?cych cisz?.

5.Uczniom przebywaj?cym w bibliotece zabrania si? spo?ywania posi?kw i picia napojw.

6.Uczniowie odwiedzaj?cy bibliotek? na przerwach oraz uczniowie przebywaj?cy w bibliotece w ramach tzw. okienek zobowi?zany jest do wpisania si? do zeszytu odwiedzin.

7.Czytelnicy maj? wolny dost?p do ksi?gozbioru. Z ksi?gozbioru podr?cznego mo?na korzysta? tylko na miejscu i za po?rednictwem bibliotekarza.

8.Wypo?yczanie ksi??ek jest mo?liwe po okazaniu bibliotekarzowi legitymacji identyfikacyjnej z kodem ucznia.

9.Czytelnicy zobowi?zani s? do dba?o?ci o wypo?yczone materia?y.

10. Jednorazowo mo?na wypo?yczy? trzy ksi??ki na okres trzech tygodni. 

11. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz mo?e ograniczy? lub zwi?kszy? liczb? wypo?ycze?, a tak?e przed?u?y? termin zwrotu wypo?yczonych ksi??ek tzn. udzieli? prolongaty.

12. W przypadku zniszczenia lub zgubienia ksi??ki lub innych materia?w, czytelnik zobowi?zany jest zwrci? tak? sam? pozycj? lub inn? wskazan? przez bibliotekarza o podobnej warto?ci.

13.  Wszystkie wypo?yczone materia?y ( ksi??ki, podr?czniki, czasopisma) powinny by? zwrcone 2 tygodnie przed zako?czeniem roku szkolnego.

14. Czytelnicy opuszczaj?cy szko?? (pracownicy, uczniowie) zobowi?zani s? do przedstawienia w sekretariacie szko?y za?wiadczenia potwierdzaj?cego zwrot materia?w wypo?yczonych z biblioteki.

15. Uczniom bior?cym aktywny udzia? w pracach biblioteki, bibliotekarz mo?e wpisa? do dzienniczka wypracowan? liczb? godzin w ramach wolontariatu.

16.  Nieprzestrzeganie regulaminu biblioteki lub nieodpowiednie zachowanie mo?e pozbawi? czytelnika prawa do korzystania z pomieszcze? biblioteki.


 

REGULAMIN INTERNETOWEGO CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ (ICIM) W CXXXVII LICEUM OGLNOKSZTA?C?CYM Z ODDZIA?AMI DWUJ?ZYCZNYMI IM. ROBERTA SCHUMANA

 

1.Komputery w ICIM s? przeznaczone do celw naukowych.

2.Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej jest czynne w godzinach pracy biblioteki.

3.Z komputerw mo?na korzysta? jedynie za zgod? bibliotekarza i po wpisaniu si? do zeszytu odwiedzin. 

4.Przy stanowisku komputerowym mog? przebywa? maksymalnie dwie osoby.

5.Przy korzystaniu z komputerw nale?y zachowa? spokj oraz dba? o porz?dek.

6.Korzysta? mo?na tylko z zainstalowanych programw. Zabrania si? instalowania innych programw i dokonywania zmian w ju? istniej?cych oprogramowaniach.

7.Uczniom przy stanowiskach komputerowych zabrania si? spo?ywania posi?kw i picia napojw.

8.U?ytkownik odpowiada finansowo za wszelkie uszkodzenia sprz?tu komputerowego. Je?li jest niepe?noletni, wwczas odpowiedzialno?? ponosz? rodzice.

9.Wszelkie nieprawid?owo?ci w pracy komputera nale?y zg?asza? bibliotekarzowi.

10. Przy stanowiskach nie mo?na korzysta? z urz?dze? typu pendrive. Drukowa? mo?na tylko na stanowisku bibliotekarskim, po uzyskaniu zgody i tylko dokumenty zapisane na poczcie osobistej.

11. Niestosowanie si? do  Regulaminu powoduje ograniczenie lub pozbawienie prawa do korzystania z komputerw na czas okre?lony przez bibliotekarza.