Regulamin korzystania z Biblioteki
Zespołu Szkół nr 113 z Oddziałami Dwujęzycznymi

 

Biblioteka jest międzyprzedmiotową pracownią i szkolnym ośrodkiem informacji, służącym uczniom i ich rodzicom oraz pracownikom szkoły.

1. Biblioteka udostępnia swoje zbiory czytelnikom indywidualnym do domu (lektury, literatura

piękna, popularnonaukowa) oraz na miejscu (wydawnictwa informacyjne z księgozbioru

podręcznego, czasopisma).


2. Można dokonywać wypożyczeń zbiorowych za pośrednictwem nauczycieli, którzy ponoszą

pełną odpowiedzialność za całość wypożyczonych zbiorów i rejestrowanie ich obiegu wśród

uczniów.


3. Czytelnik indywidualny może wypożyczyć jednorazowo 2 książki na okres 3 tygodni z

możliwością przedłużenia terminu ich zwrotu , o ile biblioteka nie ma na nie rezerwacji.


4. Uczniowie przygotowujący się do olimpiad i konkursów, mają prawo do wypożyczeń większej

liczby książek jednorazowo.


5. Zbiory specjalne (kasety video, płyty DVD, programy multimedialne), wypożyczane są tylko

nauczycielom.


6. W bibliotece obowiązuje cisza oraz zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń

zakłócających pracę.


7. W bibliotece obowiązuje zakaz spożywania posiłków i picia napojów.


8. Czytelnik odpowiada za wypożyczone przez siebie materiały. Zauważone uszkodzenia zgłasza

nauczycielowi bibliotekarzowi.


9. W przypadku zniszczenia lub zagubienia wypożyczonej książki, czytelnik zobowiązany jest

zwrócić bibliotece wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza pozycję o wartości odpowiadającej

aktualnej cenie rynkowej zniszczonej bądź zagubionej książki.


10. Wszystkie wypożyczone materiały muszą zostać zwrócone do biblioteki na dwa tygodnie

przed końcem roku szkolnego.


11. Uczniowie i pracownicy szkoły, którzy z niej odchodzą zobowiązani są do rozliczenia się z

wypożyczonych z biblioteki materiałów.


12. Zasady korzystania z centrum multimedialnego określa odrębny regulamin.


 


 

Regulamin korzystania z Centrum Multimedialnego
Zespołu Szkół nr 113 z Oddziałami Dwujęzycznymi

 

Prawo do korzystania z Centrum Multimedialnego mają wszyscy uczniowie, ich rodzice, nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły.

1. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z centrum wyłącznie w celach edukacyjnych.


2. Użytkownicy zobowiązani są zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi w jakim celu zamierzają

korzystać z centrum oraz wpisać temat do karty pracy .


3. Materiały edukacyjne wydaje nauczyciel bibliotekarz.


4. Przy każdym z komputerów znajdujących się w centrum może przebywać tylko jedna osoba.


5. Nie można dokonywać zmian w istniejącym oprogramowaniu ani wykorzystywać komputerów

do prowadzenia prywatnej korespondencji, gier i zabaw, jeśli nie służy to edukacji.


6. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputerów należy zgłaszać natychmiast

nauczycielowi bibliotekarzowi.


7. Użytkownik jest odpowiedzialny materialnie za powstałe z jego winy uszkodzenia sprzętu,

książek oraz czasopism.


8.Na prowadzenie zajęć dydaktycznych w centrum multimedialnym każdorazowo jest wymagana

zgoda Dyrektora Szkoły.


9. W centrum multimedialnym obowiązuje cisza oraz zakaz używania telefonów komórkowych i

innych urządzeń zakłócających ciszę.

 

           10. W uzasadnionych przypadkach nauczyciel bibliotekarz może odmówić prawa korzystania

            z pomieszczeń centrum.

 

           11. Nieprzestrzeganie regulaminu lub nieodpowiednie zachowanie może pozbawić czytelnika prawa

           do korzystania z centrum.