REGULAMIN BIBLIOTEKI W CXXXVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. ROBERTA SCHUMANA

1.Z biblioteki szkolnej oraz czytelni mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.

2.Każdy czytelnik powinien zaznajomić się z regulaminem biblioteki i godzinami jej otwarcia.

3.W środy biblioteka jest nieczynna, obowiązuje tzw. dzień wewnętrzny, ale w uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może wypożyczyć potrzebne materiały edukacyjne. Czytelnia jest czynna, poza godzinami kiedy są w niej prowadzone zajęcia dydaktyczne. 

4.W bibliotece obowiązuje cisza oraz zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń zakłócających ciszę.

5.Uczniom przebywającym w bibliotece zabrania się spożywania posiłków i picia napojów.

6.Uczniowie odwiedzający bibliotekę na przerwach oraz uczniowie przebywający w bibliotece w ramach tzw. okienek zobowiązany jest do wpisania się do zeszytu odwiedzin.

7.Czytelnicy mają wolny dostęp do księgozbioru. Z księgozbioru podręcznego można korzystać tylko na miejscu i za pośrednictwem bibliotekarza.

8.Wypożyczanie książek jest możliwe po okazaniu bibliotekarzowi legitymacji identyfikacyjnej z kodem ucznia.

9.Czytelnicy zobowiązani są do dbałości o wypożyczone materiały.

10. Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki na okres trzech tygodni. 

11. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń, a także przedłużyć termin zwrotu wypożyczonych książek tzn. udzielić prolongaty.

12. W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki lub innych materiałów, czytelnik zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję lub inną wskazaną przez bibliotekarza o podobnej wartości.

13.  Wszystkie wypożyczone materiały ( książki, podręczniki, czasopisma) powinny być zwrócone 2 tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego.

14. Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie) zobowiązani są do przedstawienia w sekretariacie szkoły zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.

15. Uczniom biorącym aktywny udział w pracach biblioteki, bibliotekarz może wpisać do dzienniczka wypracowaną liczbę godzin w ramach wolontariatu.

16.  Nieprzestrzeganie regulaminu biblioteki lub nieodpowiednie zachowanie może pozbawić czytelnika prawa do korzystania z pomieszczeń biblioteki.


 

REGULAMIN INTERNETOWEGO CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ (ICIM) W CXXXVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. ROBERTA SCHUMANA

 

1.Komputery w ICIM są przeznaczone do celów naukowych.

2.Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej jest czynne w godzinach pracy biblioteki.

3.Z komputerów można korzystać jedynie za zgodą bibliotekarza i po wpisaniu się do zeszytu odwiedzin. 

4.Przy stanowisku komputerowym mogą przebywać maksymalnie dwie osoby.

5.Przy korzystaniu z komputerów należy zachować spokój oraz dbać o porządek.

6.Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach.

7.Uczniom przy stanowiskach komputerowych zabrania się spożywania posiłków i picia napojów.

8.Użytkownik odpowiada finansowo za wszelkie uszkodzenia sprzętu komputerowego. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.

9.Wszelkie nieprawidłowości w pracy komputera należy zgłaszać bibliotekarzowi.

10. Przy stanowiskach nie można korzystać z urządzeń typu pendrive. Drukować można tylko na stanowisku bibliotekarskim, po uzyskaniu zgody i tylko dokumenty zapisane na poczcie osobistej.

11. Niestosowanie się do  Regulaminu powoduje ograniczenie lub pozbawienie prawa do korzystania z komputerów na czas określony przez bibliotekarza.