ROK SZKOLNY 2017/2018


READ AN E-BOOK WEEK

Mi?dzynarodowy Tydzie? Ksi??ki Elektronicznej

(4 - 10 marca 2018)


 read an e-book week

Ksi??ki warto czyta? w ka?dej formie

Pierwsza dekada marca to okres, w ktrym przypada bardzo nietypowe i ma?o znane ?wi?to Mi?dzynarodowy Tydzie? Ksi??ki Elektronicznej. Zainicjowany zosta? 14 lat temu przez kanadyjsk? pisark? Rit? Y. Toews. Celem akcji jest promocja i popularyzacja e-bookw i e-czytania. Liczne zasoby e-ksi??ek i innych materia?w udost?pnianych w formie elektronicznej mo?na znale?? w bibliotekach cyfrowych. Lektury w formie darmowego e-booka znajdziecie na stronie wolne lektury  i lektury.gov.pl.

A Wy? Czytacie e-booki?

W tym tygodniu w bibliotece promujemy ksi??k? elektroniczn?.


 

J?zyk ojczysty - nieoczywisty

Z okazji Mi?dzynarodowego Dnia J?zyka Ojczystego, przypadaj?cego na 21 lutego, w ramach kszta?towania ?wiadomo?ci j?zykowej uczniw zarwno gimnazjum jak i liceum, biblioteka szkolna przygotowa?a happening w formie ciekawostek j?zykowych. Je?eli ktokolwiek mia? do tej pory w?tpliwo?ci, czy j?zyk polski jest j?zykiem trudnym, mg? si? jeszcze dodatkowo utwierdzi? w swoim przekonaniu. Na pozycj? j?zyka polskiego w rankingach typu najtrudniejszy do nauki ma wp?yw ortografia, trudna wymowa, z?o?ona gramatyka, od ktrej regu? jest wiele wyj?tkw  i jeszcze mnstwo innych kwestii.

Sprbowali?my rozwia? wasze j?zykowe w?tpliwo?ci i mamy nadziej?, ?e cho? troch?  nam si? to uda?o. Wiecie ju? dlaczego mwimy szed?em a nie sz?em, ?e kiedy chcecie co? wys?a?, napisa? i rozes?a? to robimy to pod adres a w swobodnej rozmowie mo?ecie kogo? poprosi? o zgaszenie telewizora (cho? ten si? nie pali).  Ile roboty jest przy leniwych pierogach i jak trudno jest si? potem odt?u?ci? tzn. odchudzi?.  I czy sens ma zas?anianie zoo? Poznali?cie anglicyzmy i germanizmy oraz zapo?yczenia z francuskiego i ?aciny na co dzie? goszcz?ce w naszym j?zyku.

Czy nadal uwa?acie, ?e polski nie jest a? tak trudny? (KPY)


Biblioteka szkolna CXXXVII Liceum Oglnokszta?c?cego 

zaprasza

na Walentynkow? zabaw? czytelnicz? 

RANDKA W CIEMNO Z KSI??K?

Przyjd?, wybierz ksi??k? w ciemno, zakochaj si? w czytaniu!

randka z ksi??k?

 

Z okazji Dnia ?wi?tego Walentego biblioteka szkolna przygotowa?a dla swoich czytelnikw mi?? niespodziank? a mianowicie zabaw? czytelnicz?. 

Randka w ciemno z ksi??k? akcja promuj?ca czytelnictwo, polega?a na wypo?yczeniu ksi??ek bez wiedzy, co jest przedmiotem ich tre?ci. Ksi??ki zapakowane gustownie w szary papier i przewi?zane sznureczkiem zaopatrzone by?y w cytaty z tre?ci. Akcja zosta?a przyj?ta entuzjastycznie i cieszy?a si? powodzeniem, nie tylko w?rd p?ci pi?knej. Nasze propozycje czytelnicze rozesz?y si? jak ?wie?e bu?eczki. Niezmiernie nam mi?o, ?e si? Wam podoba?o!

randkazksi??k?5randkazksi??k?3


Wymiana ksi??kowa Przeczytaj i podaj dalej

 

Je?eli masz na swoich p?kach ksi??ki, ktrych ju? nie b?dziesz czyta?, a s? w takim stanie, ?e mog? ucieszy? kogo? innego, do??cz do wydarzenia. Akcja przeznaczona jest dla wszystkich, ktrzy kochaj? ksi??ki. Czekamy na Twoje propozycje. 

Oglne zasady wymiany ksi??kowej:

  • Akcja trwa od 11 do 15 grudnia
  • Udzia? w akcji mo?e wzi?? ka?dy
  • Ksi??kami si? wymieniamy, nie sprzedajemy
  • Post z ksi??kami bior?cymi udzia? w wymianie pojawi si? na FB 5 grudnia
  • Ch?tni do wymiany wstawiaj? pod postem komentarz ze zdj?ciem swoich ksi??ek do wymiany
  • Je?eli co? Ci? interesuje, napisz o tym w komentarzu, najlepiej z pozycjami, ktre ty masz na wymian?,
  • Wymiany odbywaj? si? w czytelni na ka?dej d?ugiej przerwie w dniach 11 15 grudnia
  • Do wymiany zach?camy wszystkich, rwnie? nauczycieli
nowo?ci3 napisdo nowo?ci gim


 

Bookcrossing, czyli uwalniamy ksi??ki!

 

Idea uwalniania ksi??ek, czyli bookcrossingu  zrodzi?a si? w 2001 roku w Stanach Zjednoczonych. W Polsce funkcjonuje od 2003 roku, wzbudzaj?c du?e zainteresowanie i popularno??. Polega na zostawianiu przeczytanych ksi??ek w miejscach publicznych takich jak: park, poci?g, pub, sklep, teatr, kawiarnia, galeria czy kino, jak rwnie? w miejscach do tego przygotowanych p?kach, stolikach, rega?ach. A po co, mo?na by zapyta?? A chocia?by po to, by znalazca mg? je przeczyta? i przekaza? dalej. Ksi??ek z ??t? naklejk? NIE JESTEM KSI??K? ZAGUBION? mo?na szuka? na drugim pi?trze przy pufach. Uwolnione ksi??ki otrzymali?my dzi?ki uprzejmo?ci  osb prywatnych. Dzi?kujemy i zach?camy do dalszej wsp?pracy!

ROK SZKOLNY 2015/2016


 

Biblioteka szkolna zaprasza do udzia?u w konkursach czytelniczych

 

Klasy I gimnazjum

W ktrego bohatera ostatnio przeczytanej ksi??ki wcieli?by? si? i dlaczego?

Forma: praca literacka b?d? plastyczna do wyboru (praca literacka: forma wypowiedzi dowolna; obj?to?? wypowiedzi: minimum jedna strona A4 wydruku komputerowego, wielko?? czcionki 12; interlinia 1,5; praca plastyczna: praca wykonana technik? dowoln?, format A3 b?d? wi?kszy)


Klasy II gimnazjum

Z ktrym bohaterem literatury m?odzie?owej mg?by? si? uto?sami??

Forma:praca literacka (forma wypowiedzi dowolna mile widziana rozprawka; obj?to?? wypowiedzi: minimum dwie strony A4 wydruku komputerowego, wielko?? czcionki 12; interlinia 1,5)

Proponowana literatura: K. Siesicka, M. Musierowicz, J. Domagalik, D. Terakowska, B. Ciwoniuk, E. Nowak, M. Fox, A. Onichimowska, J. Frey, E. Zoller,  B. Rosiek, H. Hassenmller

 

Klasy III gimnazjum

Literacki wzr nastolatka!

Forma:praca literacka + praca plastyczna (praca literacka: forma wypowiedzi dowolna, obj?to?? wypowiedzi: minimum jedna strona A4 wydruku komputerowego, wielko?? czcionki 12; interlinia 1,5; praca plastyczna: ilustracja do pracy literackiej, format A3 b?d? wi?kszy, technika dowolna)

 

Podpisane prace nale?y sk?ada? do ko?ca marca 2016 w bibliotece szkolnej. Czekaj? atrakcyjne nagrody!!!ROK SZKOLNY 2014/2015
 


Oglnopolskie Wybory Ksi??ek


logo - banner

 

Dzi?kujemy wszystkim uczniom, ktrzy 13 marca wzi?li udzia? w Oglnopolskich Wyborach Ksi??ek. By?o to a? 195 osb, a ka?da mog?a g?osowa? na trzy, jej zdaniem najciekawsze, ksi??ki przeczytane w ci?gu ostatnich dwch lat. Wyniki s? imponuj?ce! Wskazali?cie ??cznie prawie dwie?cie tytu?w. Naprawd? du?o czytacie! Gratulujemy Wam!  W pierwszej pi?tce znalaz?y si?: Harry Potter, Wied?min, Metro 2033, Zwiadowcy i Gwiazd naszych wina. Zupe?nie nie?le wypad?y ksi??ki znajduj?ce si? w obecnie obowi?zuj?cym kanonie lektur,  takie jak: Lalka, Dywizjon 303, Krzy?acy czy Dziady. Udowodnili?cie, ?e nie jest Wam obca klasyka, ale macie te? swoje ulubione czytad?a, a to oznacza, ?e si?gacie po ksi??k? nie tylko z obowi?zku, ale i dla przyjemno?ci. 

Poni?ej przedstawiamy oficjalne wyniki wyborw, pracowicie opracowane przez Szkoln? Komisj? Wyborcz? w sk?adzie: Wioleta B?yskosz, Aleksandra Deli? i Julia ?ysiak.(EJA)

 

Wyniki Oglnopolskich Wyborw Ksi??ek - pdf

wybory aBookcrossing

 

Uda?o si?! Za?o?yli?my pierwsz? p?k? bookcrossingow?! Dla niewtajemniczonych s?w kilka o tym, z czym to si? je. Idea uwalniania ksi??ek czyli w?a?nie bookcrossingu, zrodzi?a si? w 2001 roku w Stanach Zjednoczonych. W Polsce funkcjonuje od 2003 roku, wzbudzaj?c du?e zainteresowanie i popularno??. Polega na zostawianiu przeczytanych ksi??ek w miejscach publicznych takich jak: park, poci?g, pub, sklep, teatr, kawiarnia, galeria czy kino, jak rwnie? w miejscach w tym celu przygotowanych p?kach, stolikach, rega?ach. A po co, mo?na by zapyta?? A chocia?by po to, by znalazca mg? je przeczyta? i przekaza? dalej.

Ksi??ek mo?na szuka? na parterze przy kanapach. Niebawem otworzymy kolejn? p?k?, tym razem na drugim pi?trze przy pufach.

Uwolnione ksi??ki pozyskali?my dzi?ki uczynno?ci osb prywatnych. Dzi?kujemy i zapraszamy do dalszej wsp?pracy! (KPY)

            bookcrossing2bookcrossing1

                   bookcrossing4bookcrossing3


SZKOLNY KONKURS MITOLOGICZNY

ORAZ PRZEDSTAWIENIE Demeter i Kora

 

Zwyci?zcw wy?oni? test wiedzy, ktry odby? si? jeszcze przed feriami, a do ktrego przyst?pili uczniowie  pierwszych klas gimnazjum. Test sprawdza? stopie? znajomo?ci mitologii oraz rozumienie wyra?e? i zwrotw z niej zaczerpni?tych. A jak sami wiecie, nie ?atwo jest zapami?ta? imiona wszystkich bogw i bstw, herosw, nimf oraz muz. Tym bardziej na uznanie zas?uguj? osoby, ktre zdoby?y najwi?cej punktw i zaszczytne trzy pierwsze miejsca. Gratulujemy Zuzi Gajdzie z klasy 1/3 za zaj?cie pierwszego miejsca, Dominice Cie?lak z klasy 1/3 za uplasowanie si? na drugim miejscu oraz Aleksandrowi Lewickiemu z klasy 1/2, ktry osi?gn?? trzeci wynik z testu. Wyr?nienie przyznano Ma?gorzacie Cie?lak z klasy 1/3, ktra tylko jednym punktem przegra?a trzecie miejsce.

Uroczyste podsumowanie konkursu odby?o si? w czwartek 15 stycznia. Pani Dyrektor Jolanta Kaczmara oraz koordynatorzy konkursu pani Aldona St?pie? i pani Katarzyna Pyrczak Pietrasik wr?czy?y uczestnikom dyplomy a zwyci?zcom nagrody. Dodatkow? atrakcj? by?o przedstawienie pt. Demeter i Kora, przygotowane przez uczniw klas pierwszych gimnazjum, na relacj? z ktrego zapraszamy na naszego facebooka. 

mitologia1mitologia2mitologia3mitologia4mitologia5mitologia7


KONKURS MINISTERSTWA EDUKACJI

Ksi??ki naszych marze?

 

A? 1123 szko?y walczy?y o zwyci?stwo w og?oszonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej konkursie Ksi??ki naszych marze?. Og?oszony 20 listopada konkurs umo?liwia? uczniom wybr ksi??ek, o przeczytaniu ktrych marz?. Mog?o ich by? nawet 50. Warunkiem wygranej by?o przekonanie kapitu?y konkursu, ?e to w?a?nie ta szko?a powinna wygra? i dosta? wszystkie ksi??ki z listy! W jaki sposb nale?a?o j? przekona?? Wystarczy?o, ?e uczniowie przygotuj? na ten temat krtki film (do 120 sekund) i prze?l? go do ministerstwa edukacji. Liczy?y si? kreatywno??, zabawa, rado?? i ch?? czytania. Has?o konkursu to: Nakr??my si? na czytanie.

 

Konkurs to nie jedyna w ostatnim czasie inicjatywa MEN nakierowana na promocj? czytelnictwa.

Podzi?kowania MEN2
 


 

KONKURS LITERACKO - FOTOGRAFICZNY

ZIMOWE INSPIRACJE

 

Biblioteka szkolna og?asza konkurs literacko fotograficzny "Zimowe inspiracje", na prac? literack? wraz ze zdj?ciem zimowego krajobrazu, ktry zainspirowa? Was do jej napisania.

 

Regulamin konkursu:
Do ko?ca lutego nale?y z?o?y?:
1. Prac? literack? (opowiadanie, list lub wiersz o dowolnej tematyce) inspirowan? zimowym krajobrazem, ktry urzek? Was w miejscu Waszego zimowego wypoczynku.
2. Zdj?cie zimowego krajobrazu, ktry zainspirowa? Was do napisania pracy literackiej
- format zdj?cia - minimum 15 x 21 cm
- opis zdj?cia - autor, miejsce i data wykonania zdj?cia.KONKURS LITERACKO PLASTYCZNY
ILUSTRUJ?C MI?OSZA

 

     W roku po?wi?conym Czes?awowi Mi?oszowi z okazji setnej rocznicy jego urodzin, zaprosi?y?my uczniw klas gimnazjalnych i licealnych, do udzia?u w konkursie plastycznym "Ilustruj?c Mi?osza". Aby wzi?? udzia? w konkursie nale?a?o wykona? ilustracj? dowolnego wiersza poety. Inspiracj? mg? by? ca?y wiersz lub jego fragment. Prace w formacie A 3 (b?d? wi?kszym), wykonane dowoln? technik? nale?a?o z?o?y? w bibliotece szkolnej lub u Pani Anny Zieli?skiej do 15 listopada.

zuzia panuszewska

Marta Jaszczur 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                  

                
          I miejsce  -
Zuzanna Panuszewska kl. II.3
                    I miejsce - Marta Jaszczur kl. 2LO


Dominika Czarnecka


II miejsce - Dominika Czarnecka kl. I.2


Wyr?nienia:

Zuzanna Kami?ska

Emilia Papu?y?ska

Bartek Bad?ek- Zuzanna Kami?ska - kl. I.2
- Emilia Papu?y?ska - kl. I.1
- Bartek Bade?ek - kl. III.6

 


 AUDYCJA POETYCKA PRZY HERBATCE

CZYTAJ?C MI?OSZA

 

Dnia 7 listopada 2011 roku o godzinie 13.30 odby?a si? pierwsza Audycja Poetycka przy Herbatce pt. ,,Czytanie Mi?osza. W przedstawieniu uczestniczyli zarwno uczniowie klas licealnych i gimnazjalnych. Ca?? audycj? , scenariusz i aran?acj? przygotowa?a pani Aldona St?pie?.

audycja poetycka1

audycja poetycka2

audzcja poetycka3


Specjalnym go?ciem by? wybitny aktor teatru Rampa, p. Maciej G?siorek. Mo?na go zna? z roli krasnoludka Piksela w bajce TVP 1 ,, Budzik .

audycja poetycka4

audycja poetycka5

audycja poetycka6
Ka?dy z uczniw dosta? herbat? i ciastka. Wszyscy s?uchali z zainteresowaniem.