Biblioteka szkolna w procesie nauczania i uczenia si? - dla wszystkich
 

Biblioteka szkolna dostarcza informacji i pomys?w, ktre s? podstaw? satysfakcjonuj?cego funkcjonowania w spo?ecze?stwie edukacyjnym. Wyposa?a uczniw w umiej?tno?? uczenia si? przez ca?e ?ycie i rozwija wyobra?ni?, przygotowuje do roli odpowiedzialnych obywateli.               

 (UNESCO/IFLA Manifest bibliotek szkolnych - 1998)

 
Zbiory naszej biblioteki szkolnej si?gaj? ponad  17 000 woluminw. Obejmuj? one:
         Lektury
         Powie?ci obyczajowe
         Powie?ci przygodowe
         Powie?ci historyczne
         Poezj? i dramat
.         Literatur? pi?kn? w j?zykach obcych
.         Podr?czniki

Posiadamy rwnie? bogaty ksi?gozbir dydaktyczny, w ktrym wydzielono (w odr?bnych ci?gach) podr?czniki, zbiory zada? i poradniki. Wa?nym elementem naszego ksi?gozbioru jest literatura popularno naukowa (usystematyzowana wed?ug UKD) z rozbudowanym dzia?em dotycz?cym o?wiaty, pedagogiki, wychowania i szkolnictwa.

Prcz zbiorw tradycyjnych posiadamy rwnie? zbiory specjalne  - dokumenty filmowe (filmy i programy edukacyjne, filmy fabularne), dokumenty d?wi?kowe (nagrania muzyczne i muzyczno literackie, nagrania do nauki j?zykw obcych), dokumenty elektroniczne (multimedialne encyklopedie, programy edukacyjne, komputerowe podr?czniki, s?owniki, inne materia?y do??czone do ksi??ek b?d? prasy) oraz gry edukacyjne.