ROK SZKOLNY 2017/2018 

Lekcja jezyka francuskiego z udzia?a?em Simon Schoobroodt i Pierre Calvar, w ktrej udzaia? wzieli uczniowie klasy dwujezycznej z jezykiem francuskim

lekcja po francusku


ROK SZKOLNY 2014/2015


Dyplomy DELF A2

 

Serdecznie gratulujemy uczniom klasy III/1, ktrzy w sesji zimowej 7 lutego 2015 rokun  przyst?pili do egzaminw pa?stwowych  DELF na poziomie A2 z jezyka francuskiego . Wszyscy uzyskali dyplom potwierdzaj?cy znajomo?? jezyka francuskiego na tym poziomie. Gratulujemy: Gabrysi Broler, Gabrysi Saga?a, Dominikowi Rycharskiemu, Jankowi Drabikowi, Wiktorii Lesiak i Paulinie Zboina. W czerwcu kolejna sesja tym razem A1 - trzymamy kciuki i ?yczymy powodzenia.

delf1Petit Pierre 

Pi?tego marca w czwartek klasy II/1 oraz III/1 pod opiek? Pani Gniazdowskiej i Pani Romskiej wybra?y si? na spektakl w j?zyku francuskim, ktry odby? si? w Mazowieckim Instytucie Kultury przy ulicy Elektoralnej 12. 

Zgromadzili?my si? przed budynkiem szko?y o godzinie 8:55, sk?d gotowi byli?my wyruszy? w drog? na spektakl pt. ,,Petit Pierre. Rwno o godzinie 10:00 na scen? wesz?o dwch znanych aktorw, ktrzy w j?zyku francuskim opowiedzieli nam bardzo ciekawie o losach pewnego niepe?nosprawnego artysty, ktry si?? w?asnych r?k i wyobra?ni stworzy? weso?e miasteczko nap?dzane jednym, zwyk?ym rowerem, ktre do dzi? szczyci si? du?? s?aw?. Weso?e miasteczko pokazuje w swych kszta?tach i kolorach ca?? histori? XX wieku widzian? oczyma Petit Pierrea. Barwnej i emocjonalnej historii ?ycia ch?opca towarzyszy?y rwnie? liczne, niewielkie przedmioty z drutu, b?d? z papieru wykonywane wwczas przez opowiadaj?cych autorw sztuki- mia?y one zast?powa? prawdziw? gr? aktorw przedstawiaj?c? ?ycie Pierrea, m.in jego wynalazki, zainteresowania czy rodzin?. Tytu? ,,Petit Pierre (pol. ,,Ma?y Piotru?) odnosi si? do wygl?du ch?opca, gdy? ten urodzi? si? nienaturalnych rozmiarw. Artysta jednak mimo urody odmiennej ni? inni ludzie (na?miewaj?cy si? i drwi?cy z niego), zyska? w ich oczach szacunek i respekt, bo swoj? inteligencj? przerasta? niejednego. Nie nale?y ocenia? ksi??ek po ok?adkach - by? mo?e jest to jedna z interpretacji tytu?u. Po zako?czeniu spektaklu, na scen? wesz?a autorka sztuki - Suzanne Lebeau, a widzowie zadawali liczne pytania dotycz?ce spektaklu. Pierwsze pytanie uczennicy klasy 2/1, Wiktorii, sko?czy?o si? otrzymaniem drucianego kwiatka prosto z r?k jednego z aktorw! A brzmia?o ono tak: ,,Czy w?osy tego pana s? sztuczne? W ko?cu humoru nigdy nie za wiele! 

Przysz?a pora na autografy, a po nich, uczniowie z ?alem opu?cili teatr i szcz??liwie wrcili na lekcje. 

         Basia Lewandowska kl. II/1

petit pierre1


La Fte de la Francophonie - ?wi?to Frankofonii

 

Z okazji ?wi?ta Frankofonii w Warszawie, 18 marca 2015 roku, o godzinie 20:00, w Mazowieckim Instytucie Kultury przy ul. Elektoralnej 12 odby? si? fantastyczny koncert belgijskiego zespo?u  Dalton Telegramme, w ca?o?ci zorganizowany i sfinansowany przez Przedstawicielstwo Walonia - Bruksela. Na imprezie byli obecni nauczyciele i uczniowie z naszej szko?y oraz innych szk?. Nasze gimnazjum reprezentowali mi?dzy innymi: pani Agata Romska i pan Dominik Zuziak. 

Grupa muzyczna Dalton Telegramme to kwartet graj?cy muzyk? folkow? z elementami muzyki westernowej. Muzycy grali na wielu r?nych instrumentach mi?dzy innymi na: gitarach, perkusji, kontrabasie, harmonijce ustnej, tarce, kubkach, grzechotkach, ukulele, flecie czy banjo. Arty?ci przedstawili kilkana?cie swoich utworw, przy ktrych od razu chcia?o si? ta?czy?. Wi?kszo?? utworw by?a ?ywa i skoczna, w stylu western, niektre piosenki by?y nieco wolniejsze. W przerwach mi?dzy piosenkami wokalista ?artowa? z publiczno?ci?. Arty?ci dobrze nawi?zywali kontakt ze s?uchaczami, wprowadzaj?c mi?? atmosfer? na widowni. Pod koniec koncertu po ogromnych brawach zesp? zdecydowa? si? zaprezentowa? jeszcze kilka utworw na bis. Po koncercie by?y sprzedawane p?yty zespo?u, a ch?tni poszli zdobywa? autografy. Wieczr wypad? wspaniale.

Z niecierpliwo?ci? czekamy na kolejne atrakcje zwi?zane ze ?wi?tem Frankofonii w przysz?ym roku. Zapraszamy wszystkich do aktywnego udzia?u w dniach frankofonii w naszej szkole ju? w najbli?szym tygodniu!

 Kasia Ko?at kl. II/1 

            dalton1dalton2 

                     dalton3dalton4

 


metz1Wycieczka do Francji
(5 13 maja 2009)

Dnia 5 maja 2009 roku grupa 20 uczniw klas II/5 i I/5 pod opiek? p. Iwony Gr?dy, p. Marzeny Romanowskiej i p. Urszuli Wrblewskiej wyjecha?a na 9-dniow? wycieczk? do Francji. W pierwszych dniach m?odzie? zwiedzi?a rwnie? Bruksel? oraz Luxembourg. G?wnym celem wycieczki by? udzia? w europejskich obchodach ?wi?ta Europy w Montigny Ls Metz, we Francji, zorganizowanych przez Europejskie Centrum Roberta Schumana w Scy-Chazelles. Uroczysto?? by?a rwnie? zako?czeniem projektu Integracja europejska Fabryka pokoju , w ktrym brali?my udzia? razem z uczniami z Niemiec, Francji, Belgii, Rumunii, Litwy i Szwecji.

Dnia 9 maja zaprezentowali?my spektakl opowiadaj?cy o burzliwych wydarzeniach zwi?zanych z obaleniem komunizmu i buntem wobec poprzedniego ustroju. Wszyscy byli bardzo g??boko poruszeni naszym wyst?pem. Wiele osb nam gratulowa?o. Ponadto ka?dy kraj zaprezentowa? swoj? kuchni? regionaln?. My przygotowali?my: oscypki, kie?bas? krakowsk?, s?kacz, talarki krakowskie, ?liwki w occie, ptasie mleczko, cukierki oraz krwki. W przerwie mi?dzy pierwsz? a drug? po?ow? uroczysto?ci odby? si? piknik. Nasi ch?opcy wspomagani przez szwedzkiego nauczyciela rozegrali mecz przeciwko uczniom francuskim. Wygrali?my 7:6 prawdopodobnie dzi?ki wspania?emu dopingowi dziewcz?t. Na zako?czenie uroczysto?ci otrzymali?my Certyfikaty potwierdzaj?ce aktywne uczestnictwo w projekcie. Pani Dyrektor Jolanta Kaczmara przekaza?a na r?ce Dyrektora Europejskiego Centrum Roberta Schumana, Pana Richarda Stocka statuetk? przedstawiaj?c? patrona naszego gimnazjum. Spotkanie z przyjaci?mi z innych krajw by?o niezwyk?ym prze?yciem. Wszyscy byli serdeczni i otwarci na nowe znajomo?ci. Pomimo r?nic j?zykowych i kulturowych dobrze si? porozumiewali?my.

W kolejnych dniach uczniowie zwiedzili Metz, Verdun, Nancy oraz Strasbourg.
Spektakl: Polska Fabryka pokoju zosta? rwnie? zaprezentowany rodzicom i uczniom sekcji dwuj?zycznej francuskiej 3 czerwca 2009. Na spotkanie przyby? Pan Burmistrz Krzysztof Bugla. Uczniowie klasy I/5 przygotowali pocz?stunek dla rodzicw i kolegw. W przyjaznej atmosferze podsumowali?my miniony rok szkolny i dzia?alno?? sekcji dwuj?zycznej.