OGLNE INFORMACJE O TE?CIE WST?PNYM DO KLAS DWUJ?ZYCZNYCH     

Test sk?ada si? z kilkunastu ?wicze? i trwa zwykle 90 minut. Nie sprawdza on wiedzy kandydatw, lecz odwo?uje si? do ich, szeroko rozumianych, umiej?tno?ci j?zykowych. Tak wi?c do testu nie mo?na si? przygotowa?.

Test przeprowadzany jest w j?zyku polskim lecz zawiera te? zadania w j?zykach sztucznych b?d? ma?o znanych. Badana jest pami??, rozumienie tekstu oraz relacji sk?adniowych (np. ?wiczenia na uzupe?nianie luk, kolejno?? zda? rozsypanego tekstu), rozumienie leksyki (stawianie hipotez co do znaczenia s?w nieznanych znajduj?cych si? w znanym kontek?cie tekstowym), wyobra?ni? i domys? j?zykowy, selekcj? informacji (wyci?ganie wnioskw z podanych, r?norodnych informacji), rozumowanie przez analogi? oraz dedukcj? j?zykow? (?wiczenia na korpusach j?zykw sztucznych i teksty w r?nych j?zykach).


Nauczanie dwuj?zyczne

W naturalnej sytuacji okre?lamy kogo?, ?e jest dwuj?zyczny, gdy pos?uguje si? swobodnie w mowie i pi?mie dwoma j?zykami: j?zykiem ojczystym i j?zykiem obcym na takim samym poziomie.
Nauczanie dwuj?zyczne polega na nauce przedmiotw niej?zykowych w dwch j?zykach: w j?zyku ojczystym i j?zyku obcym.

Jak to jest w naszej szkole?
Uczniowie zainteresowani nauk? w sekcji dwuj?zycznej zobowi?zani s? do napisania testu predyspozycji j?zykowych. Sprawdzian ten nie wymaga znajomo?ci j?zyka obcego, natomiast ma na celu zbadanie umiej?tno?ci logicznego my?lenia, kojarzenia, zapami?tywania us?yszanych, zapisanych informacji niezb?dnych podczas nauki przedmiotu w j?zyku obcym.
Gimnazjali?ci rozpoczynaj? nauk? j?zyka obcego od podstaw i ucz? si? go w zakresie rozszerzonym 15 18 godzin w 3-letnim cyklu kszta?cenia, realizuj?c Program nauczania j?zyka obcego w sekcjach dwuj?zycznych w gimnazjum. W klasie II i III rozpoczynaj? nauk? przynajmniej 2 przedmiotw niej?zykowych z elementami j?zyka obcego. Nauczyciel okre?la proporcje mi?dzy j?zykiem ojczystym a obcym, w zale?no?ci od poziomu znajomo?ci j?zyka obcego przez ucznia oraz w zale?no?ci od tematu. W j?zyku obcym mo?na naucza? dowolnego przedmiotu, z wyj?tkiem j?zyka polskiego, historii i geografii Polski oraz innego j?zyka obcego.
W liceum oglnokszta?c?cym edukacja dwuj?zyczna organizowana jest w trybie trzyletnim. Cykl trzyletni przeznaczony jest dla gimnazjalistw, ktrzy uzyskali wysokie wyniki z egzaminw pisemnych i ustnych przeprowadzanych w sekcjach dwuj?zycznych na koniec gimnazjum. Liceali?ci kontynuuj? nauk? j?zyka obcego w wymiarze 6 godzin tygodniowo (18 godzin w ca?ym cyklu nauczania) oraz ucz? si? przynajmniej dwch przedmiotw niej?zykowych w j?zyku polskim i obcym w wi?kszym wymiarze ni? w gimnazjum.


Korzy?ci nauczania dwuj?zycznego
Wszechstronny rozwj
Stosowanie j?zyka obcego jako narz?dzie do poznawania wiedzy z innych przedmiotw
Pos?ugiwanie si? j?zykiem obcym w sposb autentyczny
Mo?liwo?? studiowania w j?zyku obcym w Polsce i w innych krajach

Kandydat do klasy dwuj?zycznej powinien:
By? zdolny;
Mie? dobr? pami??;
Posiada? szerokie zainteresowania;
Lubi? podr?e i by? ciekawym ?wiata;
By? ?mia?ym, otwartym, ?atwo nawi?zywa? kontakty z lud?mi;
Odznacza? si? tolerncj?;
Umie? pracowa? w grupie;
By? wytrwa?ym w d??eniu do celu.

Opracowa?a: Urszula Wrblewska nauczyciel sekcji dwuj?zycznej z j?zykiem francuskim