OGÓLNE INFORMACJE O TEŚCIE WSTĘPNYM DO KLAS DWUJĘZYCZNYCH     

Test składa się z kilkunastu ćwiczeń i trwa zwykle 90 minut. Nie sprawdza on wiedzy kandydatów, lecz odwołuje się do ich, szeroko rozumianych, umiejętności językowych. Tak więc do testu nie można się przygotować.

Test przeprowadzany jest w języku polskim lecz zawiera też zadania w językach sztucznych bądź mało znanych. Badana jest pamięć, rozumienie tekstu oraz relacji składniowych (np. ćwiczenia na uzupełnianie luk, kolejność zdań „rozsypanego” tekstu), rozumienie leksyki (stawianie hipotez co do znaczenia słów nieznanych znajdujących się w znanym kontekście tekstowym), wyobraźnię i domysł językowy, selekcję informacji (wyciąganie wniosków z podanych, różnorodnych informacji), rozumowanie przez analogię oraz dedukcję językową (ćwiczenia na korpusach języków sztucznych i teksty w różnych językach).


Nauczanie dwujęzyczne

W naturalnej sytuacji określamy kogoś, że jest dwujęzyczny, gdy posługuje się swobodnie w mowie i piśmie dwoma językami: językiem ojczystym i językiem obcym na takim samym poziomie.
Nauczanie dwujęzyczne polega na nauce przedmiotów niejęzykowych w dwóch językach: w języku ojczystym i języku obcym.

Jak to jest w naszej szkole?
Uczniowie zainteresowani nauką w sekcji dwujęzycznej zobowiązani są do napisania testu predyspozycji językowych. Sprawdzian ten nie wymaga znajomości języka obcego, natomiast ma na celu zbadanie umiejętności logicznego myślenia, kojarzenia, zapamiętywania usłyszanych, zapisanych informacji niezbędnych podczas nauki przedmiotu w języku obcym.
Gimnazjaliści rozpoczynają naukę języka obcego od podstaw i uczą się go w zakresie rozszerzonym 15 – 18 godzin w 3-letnim cyklu kształcenia, realizując Program nauczania języka obcego w sekcjach dwujęzycznych w gimnazjum. W klasie II i III rozpoczynają naukę przynajmniej 2 przedmiotów niejęzykowych z elementami języka obcego. Nauczyciel określa proporcje między językiem ojczystym a obcym, w zależności od poziomu znajomości języka obcego przez ucznia oraz w zależności od tematu. W języku obcym można nauczać dowolnego przedmiotu, z wyjątkiem języka polskiego, historii i geografii Polski oraz innego języka obcego.
W liceum ogólnokształcącym edukacja dwujęzyczna organizowana jest w trybie trzyletnim. Cykl trzyletni przeznaczony jest dla gimnazjalistów, którzy uzyskali wysokie wyniki z egzaminów pisemnych i ustnych przeprowadzanych w sekcjach dwujęzycznych na koniec gimnazjum. Licealiści kontynuują naukę języka obcego w wymiarze 6 godzin tygodniowo (18 godzin w całym cyklu nauczania) oraz uczą się przynajmniej dwóch przedmiotów niejęzykowych w języku polskim i obcym w większym wymiarze niż w gimnazjum.


Korzyści nauczania dwujęzycznego
• Wszechstronny rozwój
• Stosowanie języka obcego jako narzędzie do poznawania wiedzy z innych przedmiotów
• Posługiwanie się językiem obcym w sposób autentyczny
• Możliwość studiowania w języku obcym w Polsce i w innych krajach

Kandydat do klasy dwujęzycznej powinien:
• Być zdolny;
• Mieć dobrą pamięć;
• Posiadać szerokie zainteresowania;
• Lubić podróże i być ciekawym świata;
• Być śmiałym, otwartym, łatwo nawiązywać kontakty z ludźmi;
• Odznaczać się tolerncją;
• Umieć pracować w grupie;
• Być wytrwałym w dążeniu do celu.

Opracowała: Urszula Wróblewska – nauczyciel sekcji dwujęzycznej z językiem francuskim