Rok szkolny 1999/2000

1.09.1999 powstanie Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Warszawie. Akt za?o?ycielski Uchwa?a Nr VI/67/99 Rady Gminy Warszawa Targwek z 11 III 1999 roku.
9.09.1999 Uroczyste ?lubowane klas I.

Rok szkolny 2000/2001

05.10.2000 Zorganizowanie pierwszych wyborw prezydenckich.
3.04.2001 - I miejsce w Mi?dzygimnazjalnym Konkursie J?zyka Angielskiego.
25.04.2001 - Ukazanie si? artyku?u dotycz?cego naszego Gimnazjum w Nowej Gazecie Praskiej (tytu? artyku?u Dwjka po lekcjach).
12.05.2001 Udzia? uczniw naszego Gimnazjum w debacie senackiej.
31.05.2001 Uczestnictwo uczniw w ods?oni?ciu Tablicy Pami?tkowej po?wi?conej Armii Krajowej.
1.06.2001 Zorganizowanie w szkole Dnia Europejskiego. Temat przewodni Francja.

Rok szkolny 2001/2002

1.09.2001 Pocz?tek realizacji programu klasy europejskiej, wprowadzenie indeksu gimnazjalisty oraz stroju z logo szko?y.
16.10.2001 Pierwszy prbny egzamin gimnazjalny w naszej szkole.
6.11.2001 Wizyta w naszej szkole uczniw z Kamie?ca Podolskiego i Grdka.
12.11.2001 Konferencja z udzia?em naszych uczniw, uczniw ze szko?y francuskiej i niemieckiej oraz Burmistrza Targwka, ktra odby?a si? w naszej szkole. Temat: ?ycie szkolne i formy sp?dzania czasu wolnego.
24.11.2001 Nadanie Publicznemu Gimnazjum Nr 2 Imienia Roberta Schumana  Uchwa?a XLIIII/451/01 Rady Gminy Warszawa Targwek z dnia 26 X 2001.
2.02-6.02.2002 Wizyta delegacji nauczycieli z Limoges (Francja) w naszej szkole w celu nawi?zania wsp?pracy.
04.05.2001 Pierwszy egzamin gimnazjalny.
09.05.2002 Udzia? w paradzie Schumana, zwyci?stwo naszych uczniw w konkursie na temat Unii Europejskiej, wyst?p kabaretu Pinezka z przedstawieniami Mit o Europie i Przystanek Targwek, przystanek Europa.
24.05.2002 Wizyta uczniw z Lomoges w naszym Gimnazjum, realizacja I projektu w ramach programu Socrates Comenius Co dalej z tym ?mieciem?
29.05.2002 Dzie? Tolerancji w naszej szkole zorganizowany przez k?ko edukacji europejskiej i obywatelskiej.
14.06.2002 Pierwszy Bal Gimnazjalny klas III.

Rok szkolny 2002/2003

1.10.2002 Wyjazd uczniw naszej szko?y do Limoges w ramach mi?dzyszkolnej wymiany.
12.2002 01.2003 Realizacja projektu Moja szko?a w Unii Europejskiej.
02.2003 Udzia? naszych uczniw w promocji znaczka unijnego wydanego przez Poczt? Polsk?.
26.04.2003 Szkolny Festiwal Nauki.
6.05 - 19.05.2003 Druga wizyta uczniw i nauczycieli z Limoges w Warszawie.
10.05.2003 Wsplny udzia? w Paradzie Schumana z grup? uczniw z Francji.
25.05.2003 Wizyta Stefena Mllera w naszej szkole w ramach akcji Gazety Wyborczej.
30.05.2003 Referendum Europejskie w ramach projektu M?odzi g?osuj? oraz szkolna debata przedreferendalna Szanse i zagro?enia dla Polski zwi?zane z wst?pieniem do Unii Europejskiej.
2.06.2003 Udzia? naszych uczniw i nauczycieli w promocji ksi??ki Roberta Schumana ,,Dla Europy zorganizowanej przez Polsk? Fundacj? im. Roberta Schumana.
8.06 - 11.06.2003 Seminarium uczniowskie w ramach programu ,,Globe.
9.06 - 13.06.2003 Warsztaty w j?zyku niemieckim w naszej szkole z udzia?em studentw i wolontariuszy z Austrii.
06.2003 Udzia? uczniw w projekcie M?odzi w Unii Europejskiej.

Rok szkolny 2003/2004

17.09 - 2.10.2003 Pobyt naszych uczniw w Limoges we Francji.
10.2003 Otrzymanie tytu?u Szko?a z klas?.
2.03 - 19.03.2004 Projekt edukacyjno j?zykowy ,,Polska i Szwajcaria w Europie- Trogen (Szwajcaria).
23.03.2004 Udzia? w projekcie ,,Dzie? Wiosny w Europie koordynowanym przez Europejsk? Szkoln? Sie? Internetow? dzia?aj?c? przy Komisji Europejskiej.
04.2004 Udzia? uczniw w obradach M?odzie?owego Parlamentu Europejskiego.
12.05.2004 Koncert europejski Trans Europa, czyli Polsk(a)ie w?drwki nie tylko coolinarne z okazji przyst?pienia Polski do UE zorganizowany we wsp?pracy z Teatrem Rampa.
31.05.2004 - 4.06.2004 Warsztaty j?zykowe w naszej szkole ,,Kultura m?odzie?owa w Austrii zako?czenie Roku Austriackiego.

Rok szkolny 2004/2005

01.09.2004 Zmiana nazwy i numeru gimnazjum na Gimnazjum Nr 142 - Uchwa?a XXX/639/2004 Rady Miasta Sto?ecznego Warszawy z dnia 27 V 2004.
18.09.2004 Wizyta m?odzie?y ze szko?y na Bia?orusi.
9.10 - 23.10.2004 Wizyta grupy uczniw z Gimnazjum Beaupeyrat w Limoges w naszej szkole w ramach programu Scrates Erasmus realizacja drugiego ju? projektu j?zykowego Woda i jej zastosowanie w ?rodowisku.
24.10 - 30.10 Pierwsza wymiana m?odzie?y gimnazjum w Saarlouis w Niemczech.
11.02.2005 Mistrzostwa Warszawy w pi?ce r?cznej ch?opcw II miejsce.
02.03.2005 Udzia? uczniw w debacie o konstytucji europejskiej w Liceum Spo?ecznym im. Sendzonga Wielkiego.
16.03.2005 Udzia? w akcji ,,Adopcja na Odleg?o??- wsparcie ofiar tsunami.
05.2005 Udzia? uczniw w Konkursie Recytatorskim Prozy i Poezji Francuskiej oraz Konkursie Piosenki Francuskiej.
8.05.2005 Wyst?p chru Gimnazjum 142 podczas XII Polskich Spotka? Europejskich.
27.05 - 4.06.2005 Wizyta uczniw z Robert-Schuman - Gymnasium z miejscowo?ci Saarlouis w Niemczech, podpisanie dokumentu o wsp?pracy i partnerstwie przez polsk? i niemieck? stron?.
28.05 11.06.2005 Wizyta naszych uczniw w Limoges.