Lekcja angielskiego

Pod koniec lutego 2018r. w naszej szkole mia?a miejsce ciekawa i oryginalna lekcja w klasie II/1 z j?zyka angielskiego, ktra odby?a si? w Centrum Odnawialnych ?rde? Energii. Mieli?my mo?liwo?? wys?uchania prezentacji angloj?zycznej o Ziemi, o zagro?eniach klimatycznych oraz sposobw ich rozwi?zania. Prezentacja przyku?a nasz? uwag?, ale najwi?ksz? furor? zrobi?a piosenka W moim magicznym domu.

lekcja po angielsku1lekcja po angielsku2lekcja po angielsku3

 

 

Edukacyjne Centrum Odnawialnych ?rde? Energii  (ECO?E) obj?te patronatem!

 0001 4

Zaj?cia z uczniami z Przedszkola AMO ul. Z?otopolska

20 czerwca 2017 r. go?cili?my w ECO?E przedszkolakw z najstarszych dwch grup  Pszcz?ki i ?abki.  Po mi?ym przywitaniu dzieci pozna?y  nazw? EDUKACYJNE  CENTRUM ODNAWIALNYCH ?RDE? ENERGII.

W mi?ej, zabawowej formie poznawa?y trudne dla nich poj?cia jak : ENERGIA, ?RD?A RENERGII, RODZAJE ENERGII. Poznali energi? wiatru, energi? wody, energi? d?wi?ku, energi? mechaniczn? i energi? s?oneczn?.

przedszkolaki 1przedszkolaki 2 przedszkolaki 4

By?o du?o zabaw ruchowych i d?wi?kowych. Dzieci wykonywa?y do?wiadczenia potwierdzaj?ce przemiany energii wodnej w mechaniczn? (obroty wiatraczka), energii mechaniczn? w energi? elektryczn? ( obroty ?opat turbiny wiatrowej, energii s?onecznej w energi? elektryczn? (s?oneczna czapeczka) i wiele, wiele innych do?wiadcze?.  Dzieci pozna?y terminy naukowe: kolektor, fotoogniwo. Na zako?czenie zaj?? wiedzia?y jakie zachodz? przemiany energii w tych urz?dzeniach i do czego s? one wykorzystywane.

przedszkolaki 3 Asystenci nauczyciela z GIM 142 aktywnie pomagali przy demonstracji urz?dze? solarnych: kolektor s?oneczny, samochd solarny, brz?czyk solarny i wielu innych modeli. Dzieci nauczy?y si? , ?e:

ENERGII NIE MO?NA STWORZY? ANI ZNISZCZY?.

ENERGIA TYLKO ZMIENIA SI? W INNY RODZAJ ENERGII.

Zaj?cia dydaktyczne prowadzi?a Pani Jadwiga Pozna?ska, w cz??ci wokalnej pomaga?a Pani Katarzyna Ciesielska- nauczycielka wychowania muzycznego. Dwie uczennice GIM 142 ?piewa?y dla przedszkolakw piosenk? Z?oty poranek, do ktrej tekst opracowa? Pan Dominik Zuziak. Nauczycielki dosta?y prezenty: broszury ekologiczne do kolorowania, zak?adki, foldery ECO?E, scenariusze zaj??. Zaj?cia bardzo si? podoba?y dzieciom. Szczeglne w EKO Domku.  Nikt nie by? znudzony. Na koniec wszyscy weso?o za?piewali piosenk? Z?oty poranek.  

 


 

lacza nas ptaki

 

Ta nietypowa lekcja wychowawcza zapadnie nam d?ugo w pami?ci - to s?owa jednego z uczniw naszej klasy pod koniec 45-minutowego spotkania. Mwili?my o przyrodzie, jej pi?knie i zagro?eniach, z ktrych nie do ko?ca zdawali?my sobie spraw?.

 

            Dla nas by?o i jest oczywiste, ?e ptaki zwiastuj?ce zmian? pr roku migruj? z po?udnia na p?noc i odwrotnie. Odczytany list u?wiadomi? nam niebezpiecze?stwa jakie czyhaj? na nie na trasach przelotu. Ten list to wymowny, trafiaj?cy do wyobra?ni ka?dego apel - apel o wsparcie i ratunek dla naszych skrzydlatych przyjaci?. Nasze podpisy pod listami adresowanymi do uczniw z Malty mamy nadziej? pomog? zawsze ogl?da? na polskim niebie migruj?ce ptaki.

 

Tutaj mo?esz przeczyta? nasz list, zapraszamy:

 

List do uczniw z Malty

 

WYNIKI KONKURSU ENERGIA ODNAWIALNA


 Dnia 24.04.2017 r.
Komisja w sk?adzie:
1. Anna Zieli?ska- przewodnicz?ca
2. Jadwiga Pozna?ska
3. Andrzej Kami?ski
oceni?a prace konkursowe przyznaj?c:

I.Miejsce ex aequo:
1. Ksenia REJCZAK KL. 2/3
2.Hubert ST?PNIK kl. 2/4

II.Miejsce ex aequo:
3. Aleksandra OBR?BSKA kl. 2/3 
4.Natalia REJCZAK kl. 2/3
   
III.Miejsce ex aequo:
5.Ma?gorzata DOBOSIEWICZ KL. 2/3
6.Filip KONONIUK KL. 2/3

konkurs1 A. Obr?bska

konkurs2

konkurs3

konkurs4 N. Rejczak

konkurs6 k. Rejczak

konkurs5


S?owniczek opracowany w latach 2015 - 2017 

S?owniczek, cz??? 2

Turbina wiatrowa/   Windenergieanlage, die/  wind turbine/ la turbine olienne

Pr?dko?? wiatru / Windgeschwindigkeit, die/ wind speed/ la vitesse du vent

 

Energia wiatrowa/ Windenergie, die/ wind power/ l nergie olienne

Wiatrak/  Windmhle, die/ windmill/ le moulin vent 

Innowacje proekologiczne/ ekologische Innovation, die/ environment- friendly innovations / l innovation procologique

Innowacyjne dzia?ania /  Umweltmanahme, die/ innovative actions/ les activits innovatrices

Spo?ecze?stwo niskoemisyjne/  emissionsarme Gesellschaft, die / low emission society/ la socit agissant contre le fait de serre

Projekt / Projekt, das/ projectle projet

Wytwarzanie pr?du elektrycznego / elektrische Stromherstellung, die/ photovoltaics 

(  generating  electricity/ electricity generetion)/  lnergie solaire photovoltaque

 

Urz?dzenie pr?dotwrcze / Stromaggregate, die/ generator/ le moteur

Program LIFE/  Programm LIFE, das/ LIFE program/ le programme LIFE

Strumie? powietrza/  Luftstrom, der/ air stream/ le courant d air pur

 

Ograniczenie emisji CO2/  Beschrnkung des Kohlendioxid-Ausstoes, die/  reduction of carbon dioxide/ la rduction des missions de CO2-  dioxyde de carbone

Oszcz?dno?ci ekonomiczne/  konomische   Einsparung, die/   cost reduction/ les conomies

Pozytywne  efekty dzia?a?/  positive  Effekteder Handlungen, die/  positive  effect of actions/ les effets positifs

Produkcja energii /  Stromerzeugung, die/ energy production/ la production d nergie

Zmiany klimatu/  Klimavernderung, die/ climate change/ le changement climatique

 

Urz?dzenie bezpieczne/  Sicherheitsvorrichtung, die/  safe device/ l appareil de scurit

 

Instalacja pilota?owaNullinstallation, die/  test installation/ l installation pilote

Urban Wind to innowacyjny zespl pr?dotwrczy wykorzystuj?cy do produkcji pr?du strumienie powietrza w przestrzeni zurbanizowanej. Oznacza to wykorzystanie istniej?cych obiektw jako podstaw do monta?u na nich niskich, elastycznych, cylindrycznych zespo?w pr?dotwrczych, zabezpieczonych elementami o cechach ?aluzji.

 FUNDACJA WSPIERANIA EKOLOGII ECO FOR LIFE


Eko - bus

W ramach dzia?alno?ci i promocyjnej Krajowej Agencji Poszanowania Energii edukacyjnej (w zakresie racjonalnego wykorzystania energii oraz rozwoju Odnawialnych ?rde? Energii) przyjecha? do naszej szko?y 11 lutego 2015 r. Autobus Energetyczny. Akcja ma charakter oglnopolski i okre?lona jest  w programie Warszawska Energia - od poznania do EKO dzia?ania. Prezentowan? ekspozycj? obejrza?o 150 uczniw z gimnazjum i liceum. Uczniowie poznali r?ne  sposoby oszcz?dzania energii i poszerzyli wiadomo?ci o dzia?aniu urz?dze? solarnych. G?wnym celem kampanii jest zwi?kszenie ?wiadomo?ci spo?ecznej odno?nie zmian klimatu. To tak?e badanie przyczyn zachodzenia tych zmian i podejmowanie  dzia?a?, aby przeciwdzia?a? owym negatywnym procesom. Maj? zach?ci? ka?dego do podejmowania wysi?ku na rzecz ochrony klimatu w codziennym ?yciu i otoczeniu: w domu, w pracy, w szkole, lokalnym ?rodowisku. Autobus stanowi  mobilne centrum informacyjno edukacyjnego. Zawiera min. sugestywne, plastyczne dane o ogniwach fotowoltaicznych, elektrowniach wiatrowych, infrastrukturze wodno ?ciekowej, bezprzewodowym sterowaniu o?wietleniem i ogrzewaniem, energooszcz?dnym o?wietleniu, inteligentnych sieciach energetycznych. Ka?dy z nas przyczynia si? do powstawania zagro?e? dla klimatu. W ramach realizacji projektu planowane jest przeprowadzenie kampanii edukacyjnej na terenie 200 gmin. Eksperci je?d??cy autobusem b?d? tworz? grup? doradcz?, ktra oferuje nieodp?atn?, niezale?n? i najbardziej aktualn? wiedz? na tematy zwi?zane ze zmianami klimatu i efektywno?ci? energetyczn?. 

Wizyta EKO busa wpisuje si? w nasz? szkoln? tradycj? dzia?a? na rzecz zdrowia i ekologii. To kolejny przyk?ad tego, jak doceniamy wychowanie m?odego cz?owieka jako obywatela dbaj?cego nie tylko o swoj? karier?, lecz tak?e o wsplne dobro, jakim jest nasza natura, nasza planeta. 

ekobus2ekobus3

ekobus1ekobus4

 

Godzina dla Ziemi

Po raz kolejny nasza szko?a bierze udzia? w akcji organizowanej przez WWF Godzina dla Ziemi (Earth Hour). Akcja rozpocz??a si? w 2007 roku w Sydney, kiedy dwa miliony ludzi zgasi?y ?wiat?o w swoich domach. W mi?dzyczasie, Godzina dla Ziemi WWF uros?a do rangi najwi?kszej proekologicznej akcji w dziejach ?wiata. W tym roku przebieg akcji wykracza poza symboliczny gest i staje si? okazj? do rozwi?zywania konkretnych problemw ekologicznych. W Polsce jest to pomoc dla mor?wina. Fundacja WWF Polska dzia?ania na rzecz ochrony ba?tyckiej populacji tego krewniaka delfina rozpocz??a ju? na pocz?tku marca. 

Jak mwi rzecznik WWF Pawe? ?redzi?ski - Ba?tyk zaczyna si? w domu ka?dego z nas, a 99% terytorium Polski le?y w jego zlewisku. Dlatego wszyscy jeste?my odpowiedzialni za los Morza Ba?tyckiego i jego mieszka?cw, w tym krytycznie zagro?onego wygini?ciem w naszym morzu mor?wina. Przez ca?y miesi?c mo?emy faktycznie pomc tym ssakom. Wystarczy z?o?y? podpis pod apelem na stronie godzinadlaziemi.pl oraz podzieli? si? informacj? o naszej akcji i mor?winie z innymi.

Zach?camy wszystkich uczniw i ich rodzicw do aktywnych dzia?a? w ramach tego mi?dzynarodowego wydarzenia. Wystarczy wy??czy? ?wiat?o na jedn? godzin? 28 marca o godz. 20.30. Dodatkowo, mo?na si? zalogowa? si? na stronie www. godzinadlaziemi.pl i podpisa? apel w obronie zagro?onego wygini?ciem ba?tyckiego mor?wina!

PRZY??CZ SI? - WY??CZ SI?!

P.S. Odpowied? na najcz??ciej zadawane przez uczniw pytanie 

Korzystanie z telewizora, komputera, sprz?tu do odtwarzania muzyki itp. jest dozwolone. Chodzi tylko o symboliczne wy??czenie o?wietlenia, b?d?ce dowodem poparcia dzia?a? na rzecz ochrony ?rodowiska!

Na stronie WWF wszyscy zainteresowani mog? znale?? ciekawe artyku?y dotycz?ce ?rodowiska i porady, jak dba? o ?rodowisko na co dzie?.

Joanna Ogrodzka
Mi?dzynarodowy kalendarz i nasz kwiecie? :)

ecozeKalendarz1 ecozeKalendarz2

     W dniu 28 kwietnia 2011 roku w Gimnazjum nr 142 z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi im. Roberta Schumana przy ul. Olgierda 35/41 w dzielnicy Targwek, odby? si? VIII Festiwal Nauki. Jedn? z najciekawszych atrakcji festiwalu by?o otwarcie Edukacyjnego Centrum Odnawialnych ?rde? Energii. Projekt powsta? przy wsparciu Wydzia?u Energetyki Miejskiej Biura Infrastruktury Urz?du m. st. Warszawy, Dzielnicy Targwek i darczy?cw firmy Viessmann.
      Edukacyjne Centrum Odnawialnych ?rde? Energii zosta?o otwarte przez symboliczne przeci?cie wst?gi, ktrego dokonali m. In. Pani Jolanta Kaczmara Dyrektor Gimnazjum nr 142, Pan Leszek Drogosz Dyrektor Biura Infrastruktury Urz?du m. ST. Warszawy, Pan Zbigniew Poczesny przewodnicz?cy Rady Dzielnicy Targwek, Pan Grzegorz Zawistowski Burmistrz Dzielnicy Targwek, Pan S?awomir Antonik Zast?pca Burmistrza Dzielnicy Targwek oraz Pan Sebastian Walerysiak Dyrektor firmy Viessmann.
       Po uroczystym otwarciu przedstawiciele darczy?cy zaprezentowali zasady dzia?ania instalacji a tak?e przedstawili osi?gni?cia firmy Viessmann w budowie urz?dze? s?u??cych podnoszeniu efektywno?ci energetycznej i wykorzystaniu lokalnych ?rde? energii pochodz?cych ze s?o?ca, biomasy i otoczenia.
     Urz?dzenia Edukacyjnego Centrum Odnawialnych ?rde? Energii, oparte na darmowych kolektorach s?onecznych, pompie ciep?a i baterii fotowoltaicznej b?d? nie tylko s?u?y?y jako wspomaganie systemu energetycznego szko?y ale przede wszystkim maj? promowa? w?rd uczniw warszawskich szk? zagadnienia zwi?zane z ochron? ?rodowiska, wykorzystywaniem alternatywnych ?rde? energii oraz optymalizacj? jej zu?ycia. Laboratorium to naocznie pozwoli u?wiadomi? m?odzie?y, jak dzia?aj? odnawialne ?rd?a energii i jakie z tego p?yn? korzy?ci dla ?rodowiska.

(tekst pochodzi ze strony http://infrastrukura.um.warszawa.pl/)

otwarcie1

otwarcie2 

 

 

 

otwarcie3

sprz?t3

 

 

 

 

 


Zapraszamy do obejrzenia folderu informacyjnego:

Folder- przd

Folder- ?rodek

Pisali o nas:

- "Viessmann: Edukacyjne Centrum Odnawialnych ?rde? Energii"

"Centrum Odnawialnych ?rde? Energii"

- "Warszawa: otwarto Edukacyjne Centrum Odnawilanych ?rde? Energii"

- "Otwarto Edukacyjne Centrum Odnawialnych ?rde? Energii"


STUDYJNA WIZYTA PRZEDSTAWICIELI URZ?DU MIASTA ?ODZI


wiyzta studyjna ?d?wiyzta studyjna ?d?2
Artyku? z wizyty


SZKO?A PE?NA ENERGII

 

W ramach programu Szko?a pe?na energii organizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej,  Gimnazjum Nr 142 z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi im. Roberta Schumana  na ul. Olgierda 35/41 mia?o zaszczyt go?ci?: Pana Ric Todd Ambasadora Wielkiej Brytanii z przedstawicielami British Council reprezentowanymi przez Pani? Rebecc? Mason i Pana Przemys?awa Tymi?skiego oraz Pani? Zuzann? Naruszewicz z Centrum Edukacji Obywatelskiej wraz z przedstawicielami Wydzia?u Edukacji i Kultury dla Dzielnicy Targwek i Wydzia?u Energetyki Miejskiej Biura Infrastruktury Urz?du m.st. Warszawy.
W ramach lekcji Globalne zmiany klimatu szanowni go?cie starali si? zwrci? uwag? na problemy ca?ego ?wiata zwi?zane z globalnymi zmianami klimatycznymi oraz ekologi?. Pan Ambasador Ric Todd z wielk? przyjemno?ci?  odpowiada? na wszystkie pytania uczniw i zaoferowa? swoj? pomoc w realizacji wszelkich inicjatyw na rzecz poszanowania klimatu. Po zako?czonych warsztatach z uczniami Pan Ambasador wizytowa? miejsce budowy powstaj?cego w Gimnazjum Laboratorium Odnawialnych ?rde? Energii.
Dla zainteresowanych inicjatyw? zapraszamy na stron? internetow? www.edukacjaekologiczna.org  w zak?adce Akcje z klimatem.  Zdj?cia z lekcji mo?emy zobaczy? na stronie galerii: http://infrastruktura.um.warszawa.pl/galerie/program-szkola-pelna-energii

 


 

 

Nasza szko?a bierze udzia? w programie Regionalnego Centrum Ekologicznego Wdra?anie edukacji o ochronie klimatu i efektywno?ci energetycznej realizuj?c projekt Klasa z Klimatem. W ramach tego projektu uczniowie Janek Bielecki i Rafa? Chwalczuk opracowali film Oszcz?dzanie energii. Zapraszamy do obejrzenia filmu.Go?cie w naszej szkole...

go?cie w solariumDnia 9 wrze?nia 2011 go?cili?my w naszej szkole delegacje z Biura Infrastruktury Wydzia?u Energetyki Miejskiej z Warszawy i ?odzi oraz z ?dzkiego Wydzia?u Edukacji . Celem wizyty by?o zobaczenie rozwi?za? technicznych zainstalowanych w naszej szkole urz?dze? solarnych (kolektorw pr?niowych, kolektora cieczowego, modu?w fotowoltaicznych i pompy ciep?a) oraz poznanie mo?liwo?ci wykorzystania tych urz?dze? w celach dydaktycznych.
Go?cie zwiedzali Edukacyjne Centrum Odnawialnych ?rde? Energii znajduj?ce si? w naszej szkole. W sali ekspozycyjnej uczestniczyli w krtkim wyk?adzie Wykorzystanie energii ?wiat?a s?onecznego prowadzonym przez Pani? Jadwig? Pozna?sk? doradc? metodycznego m.st. Warszawy w zakresie fizyki.

Po wyk?adzie ogl?dali zainstalowan? w sali ekspozycyjnej pomp? ciep?a Vitocal 300-A typu powietrze - woda oraz urz?dzenia solarne wsp?pracuj?ce i monitoruj?ce prac? pompy. Pompa ciep?a wspomagana jest przez 8 kolektorw s?onecznych umieszczonych na dachu budynku szkolnego. Pompa ciep?a ogrzewa pomieszczenia w okresie niskich temperatur zewn?trznych i ch?odzi w okresie upa?w. 
Nasi uczniowie z klasy III, ktrzy opracowali w r. sz. 2010/2011 projekt edukacyjny Energooszcz?dny dom pokazywali go?ciom wykonane przez naszych uczniw makiety i modele wykorzystuj?ce energi? solarn?: model domu energooszcz?dnego z fotoogniwami, makiet? domu z kolektorami s?onecznymi, model samochodu z fotoogniwami, kolektor s?oneczny i wiele innych. rz?dze? solarnych. 
Go?cie zwiedzali rwnie? Laboratorium S?oneczne EKO Domek, w ktrym modu?y fotowoltaiczne dostarczaj? energii elektrycznej, a kolektor s?oneczny ciep?? wod? u?ytkow?.
Go?cie uzyskali informacje o pompie ciep?a, fotoogniwach i kolektorach s?onecznych oraz o celowo?ci zainstalowania tych nowoczesnych urz?dze? solarnych w naszej szkole.