Miasto Sto?eczne Warszawa- Biuro Infrastruktury (www.infrastruktura.um.warszawa.pl)

wyda?o broszur? Plan dzia?a? na rzecz zrwnowa?onego zu?ycia energii dla Warszawy w perspektywie do 2020 roku, w ktrej opracowano syntez? dzia?a? na rzecz poprawy efektywno?ci energetycznej i redukcji gazw cieplarnianych w sektorze mieszkalnictwa, budownictwa, transportu, handlu, przemys?u, przesy?u i dystrybucji energii zgodnie z wytycznymi UE. Godnym podkre?lenia jest fakt, ze aktywno?? Warszawy na rzecz ochrony klimatu i zrwnowa?onego rozwoju jest dostrzegana i doceniana przez spo?eczno?? mi?dzynarodow?, czego przejawem by?o powierzenie Polsce zorganizowania w listopadzie 2013 r. w naszym mie?cie XIX Konferencji Stron Konwencji Klimatycznej ONZ COP19.

To najwi?ksze na ?wiecie wydarzenie o tak wa?nym charakterze stanowi?o znakomit? okazj? do zaprezentowania zasad zrwnowa?onego rozwoju  Warszawy.

W w/w broszurze w rozdziale 4.6. Dzia?ania w sektorze przesy?u energii i dystrybucji energii przedstawione s? rwnie? dzia?ania naszej szko?y na rzecz wykorzystania energii odnawialnej w ECO?E- fot. s. 25.  

 broszura energia1 broszura energia2

 

W dniu 06.03.2014 roku  w naszej szkole mia?o miejsce ciekawe wydarzenie. Klasa I/2 spotka?a si? w Centrum Odnawialnych ?rde? Energii z pani? fizyk, Jadwig? Pozna?sk?, ktra opowiedzia?a nam o mo?liwo?ciach energii odnawialnej. Zaj?cia takie Pani Pozna?ska prowadzi cyklicznie z grupami uczniw z r?nych szk? warszawskichDowiedzieli?my si?, jak wiele zastosowa? ma energia s?oneczna i ?e tak nowoczesne, oszcz?dne i ekologiczne rozwi?zania posiada rwnie?, jak okre?li?a Pani Pozna?ska nasza niezwyk?a szko?a.   

 

1-2w loze 1     1-2w loze 2

W trakcie spotkania, przeszli?my do eko-domku, ktry znajduje si? na terenie szko?y. To wspania?e pomieszczenie jest w pe?ni zasilane energi? z kolektorw s?onecznych, umieszczonych na dachu budynku. Ciep?a woda  i pr?d pochodz? w?a?nie z tego ?rd?a, ktre mo?na pozyskiwa? ze skumulowanej energii s?onecznej przez ca?y rok. Podgrzan? w ten sposb wod? dostarcza niezwyk?y system pomp, znajduj?cy si? w piwnicy szko?y. Bardzo ciekawym momentem spotkania, by?o ogl?danie makiet i wynalazkw skonstruowanych przez uczniw naszej szko?y. Wynalazki te, w doskona?y sposb obrazowa?y wielkie mo?liwo?ci energii ?wietlnej np. czo?g, ktry po skierowaniu w jego stron? ?wiat?a z lampki mg? je?dzi?. To pouczaj?ce spotkanie ubarwi?a piosenka o ekologicznym domku napisana przez pani? Iwon? Grend?, nauczycielk? muzyki i pana Dominika Zuziaka, nauczyciela j?zyka polskiego, ktr? wsplnie z nasz? wychowawczyni?, pani? Mart? Ka?czu?? za?piewali?my naszemu go?ciowi. W ci?gu tych dwch, jak?e ciekawych godzin, bardzo wiele  dowiedzieli?my si? o energii odnawialnej i o naszej szkole. Na koniec, mieli?my mo?liwo?? wpisania si? do ksi?gi pami?tkowej, aby mc uwieczni? nasze wra?enia z tego spotkania i podzi?kowa? pani od fizyki.


 


 

Laboratorium s?oneczne w naszej szkole!

W Gimnazjum nr 142 im. Roberta Schumana opracowano autorski projekt zorganizowania Szkolnego Laboratorium Wykorzystania Energii S?onecznej. Projekt zosta? laureatem Konkursu Grantowego 2007/2008 Szko?a z klimatem zorganizowanego przez Fundacj? Nasza Ziemia. Grant ufundowa?a sp?ka Vattenfall Heat Poland.
Laboratorium s?oneczne znajduje si? w mieszkaniu przy szkole, w ktrym poprzez zastosowanie urz?dze? solarnych, takich jak ogniwa fotowoltaiczne i kolektor s?oneczny, wykorzystana zostaje energia s?oneczna do ogrzewania wody, zasilania ?arwek energooszcz?dnych i grza?ki elektrycznej. Nasze laboratorium jest miejscem dost?pnym dla uczniw okolicznych szk? i osb doros?ych zaanga?owanych w propagowanie postaw poszanowania ?rodowiska naturalnego. Znajduje si? tam biblioteczka z ksi??kami, czasopismami i broszurami tematycznie zwi?zanymi z ochron? ?rodowiska.

ls1

Uroczyste otwarcie laboratorium mia?o miejsce w czerwcu 2008 roku.

ls2

W ramach tego projektu Gimnazjum nr 142 przy wsp?pracy z Mazowieckim Samorz?dowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie zorganizowa?o dnia 8 stycznia 2008 r. w Urz?dzie Dzielnicy Targwek konferencj? z cyklu Dla Ziemi przeznaczon? dla nauczycieli przedmiotw przyrodniczych ze szk? Targwka.

konferencja20Dla20Ziemi1

O naszym projekcie:

"Co s?ycha? w szko?ach z klimatem? - relacja z dzia?a?"

Konkurs grantowy "Szko?a z klimatem" rozstrzygni?ty

Ekologia praktyczna w Gimnazjum nr 142 im. Schumana na warszawskim Targwku

Konferencja "Dla Ziemi" w Urz?dzie Dzielnicy Targwek

fundacja20nasza20ziemia1 vattenfal20logo1