Elektrownia D?be:

Debe elektrownia

Folder I - Stopie? wodny D?be 01Dnia 9 wrze?nia 2014 r. odby?o si? seminarium wyjazdowe do Elektrowni Wodnej D?be. Sponsorem tej wycieczki by?o Biuro Infrastruktury m.st. Warszawy Wydzia? Energetyki Miejskiej.  Seminarium Energetyka wodna by?o zorganizowane przez Pani? mgr Jadwig? Pozna?sk?  g?wnie dla nauczycieli przedmiotw przyrodniczych szkl Targwka, jednak uczestniczy?o w nim rwnie? 8 uczniw GIM 142 w nagrod? za du?y wk?ad pracy w dzia?alno?? Edukacyjnego Centrum Odnawialnych ?rde? Energii mieszcz?cego si? w naszej szkole.

 

 Uczestnicy wycieczki spotkali si? pod Pa?acem Kultury i Nauki, sk?d autokarem wyruszyli do pobliskiej miejscowo?ci D?be Wielkie, gdzie znajduje si? elektrownia. Na miejscu pocz?tkowo wszyscy podziwiali malowniczy Zalew Zegrzy?ski oraz stopie? wodny, jednak wkrtce mo?na by?o wej?? do elektrowni, gdzie znajdowa?o si? centrum sterowania oraz  4 ogromne turbozespo?y (do dzia?aj?cego turbozespo?u numer 2 mo?na by?o wej?? i w rzeczywisto?ci poczu? pot?g? energii wodnej). Czym jest turbozesp?? Ot?, zaczynaj?c od pocz?tku, elektrownia wodna pracuje, przemieniaj?c potencjaln? energi? wody w energi? kinetyczn?, a nast?pnie w elektryczn?. Dzieje si? to dzi?ki spi?trzeniu wody (stopie? wodny). Spadaj?c, wprawia ona w ruch kolejne elementy, a? do ogromnej turbiny umieszczonej w turbozespole, ktra, obracaj?c si? (83,3 obroty na minut?), wytwarza energi? elektryczn?. Rocznie, Elektrownia Wodna D?be produkuje 100 GWh, a ?rodowisko dzi?ki wykorzystaniu odnawialnego ?rd?a energii (OZE) pozostaje niezanieczyszczone. Taki sposb jej wytwarzania jest zdecydowanie najlepszy dla otaczaj?cego nas ?wiata.

 

Katarzyna Szafra?ska kl.3/3


Nasza szko?a wzi??a udzia? w Oglnopolskim Projekcie Szko?a pe?na energii" zorganizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. W ramach tego projektu:

  • Ogl?dali?my filmy i czytali?my materia?y dydaktyczne o tematyce zwi?zanej z ochron? ?rodowiska. Na zaj?ciach ko?a fizycznego i chemicznego dyskutowali?my o sposobach oszcz?dzania energii. Wykonali?my witra?e, plakaty, modele solarne, makiety, prezentacje komputerowe o energii alternatywnej i energooszcz?dno?ci w budynkach mieszkalnych 09.02.2011 odby?y si? zaj?cia Globalne zmiany klimatu z udzia?em ambasadora Wielkiej Brytanii w Polsce Pana Rica Todda.
  • Opracowany zosta? przez uczniw klas II/4 i II/5 pod kierunkiem Pani Jadwigi Pozna?skiej Projekt edukacyjny Energooszcz?dny dom. Celem tego projektu by?o zwrcenie uwagi uczniw na konieczno?? oszcz?dzania energii i wykorzystanie praktyczne energii alternatywnej ze wzgl?du na ochron? ?rodowiska. Popularyzowanie w?rd m?odzie?y wiedzy o: oknach energooszcz?dnych, ociepleniu budynku, ogrzewaniu pod?ogowym, wentylacji hybrydowej, kolektorach s?onecznych, pompach ciep?a, energooszcz?dnym sprz?cie AGD i RTV, certyfikacie energetycznym budynku, 45% dop?atach Narodowego Funduszu Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej na zakup i monta? kolektorw s?onecznych. Projekt ukaza? korzy?ci z zastosowania energooszcz?dnych technologii.
  • 30 maja 2011 r. brali?my udzia? w Oglnopolskiej Prezentacji Projektw M?odzie?owych zorganizowanej w Zamku Krlewskim, gdzie prezentowali?my nasz projekt edukacyjny Energooszcz?dny dom za ktry otrzymali?my dyplom i nagrod? pi?kny album oraz nagrody dla uczestnikw projektu.
  • 6 czerwca 2011 r. odby?o si? Forum Energetyczne, na ktrym mgr in?. Mariusz Sa?ek z Wydzia?u Energetyki Miejskiej Biura Infrastruktury przedstawi? zagadnienia oszcz?dzania energii elektrycznej w wyk?adzie Energia w Warszawie , uczniowie zaprezentowali fragment projektu Energooszcz?dny dom, chr ?piewa? piosenki o tematyce ekologicznej, laureaci Mi?dzyszkolnego Konkursu S?onecznego pod patronatem burmistrza Dzielnicy Targwek otrzymali dyplomy i nagrody. Po oficjalnej cz??ci uroczysto?ci go?cie zwiedzali wystaw? nagrodzonych prac i wystaw? plakatw Klimat dla Warszawy przekazan? naszemu gimnazjum przez Fundacj? Nasza Ziemia.
  • W Laboratorium S?onecznym EKO Domek i Edukacyjnym Centrum Odnawialnych ?rde? Energii odbywa?y si? zaj?cia edukacyjne dla m?odzie?y ze szk? warszawskich.

  • Wsp?pracujemy z Wydzia?em Ochrony ?rodowiska UD Targwek, Biurem Infrastruktury Wydzia?em Energetyki Miejskiej, Fundacj? Nasza Ziemia Stowarzyszeniem Gmin Polska Sie? Energie Cites, Centralnym Instytutem Ochrony Pracy, Firm? Viessmann, Centrum Edukacji Obywatelskiej.

wi?cej o projekcie

spe

 


 

 20 listopada 2013r. uczniowie Zespo?u Szk? Nr 113 z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi w Warszawie, jako jedyni z Warszawskich Szk? uczestniczyli w warsztatach organizowanych w ramach Oglnoeuropejskiego Szczytu Klimatycznego w Polsce oraz dost?pnej dla wszystkich wystawy Zielony Klimat edukacja i technologia dla ochrony ?rodowiska pod honorowym patronatem Ma??onki Prezydenta RP Pani Anny Komorowskiej.

Celem warsztatw by?o zespo?owe tworzenie w?asnych projektw przy wykorzystaniu zestaww edukacyjnych Power Box oraz ich prezentacja.

Ka?dy zesp? wykaza? si? ogromnym zaanga?owaniem i pomys?owo?ci? w  tworzeniu ekologicznych rozwi?za?, maj?cych wp?yw na dalszy rozwj energetyki odnawialnej w Polsce.

Udzia? w tak wa?nym wydarzeniu u?wiadomi? m?odemu pokoleniu konieczno?? zmniejszania szkodliwego oddzia?ywania energetyki na ?rodowisko poprzez ograniczanie gazw cieplarnianych i pozyskiwanie energii odnawialnej z wiatru, fal i pr?dw morskich, rzek, biomasy, promieniowania s?onecznego i geotermii.

Ziemia nie jest nasza w?asno?ci?. Dba?o?? o zachowanie jej w jak najlepszym stanie to nasz obowi?zek.

powerBox1 powerBox2

Fotorelacje z warsztatw dost?pne s? na poni?szych stronach:

http://infrastruktura.um.warszawa.pl/galerie/warsztaty-z-zestawem-power-box-prowadzone-w-ramach-kampanii-cop19 
http://infrastruktura.um.warszawa.pl/zielony-klimat/aktualno-ci-zielonego-klimatu
http://infrastruktura.um.warszawa.pl/aktualnosci/odnawialne-r-d-a-energii/fotorelacja-z-warsztat-w-z-zestawem-power-box-20-xi-2013


         elektrociep?ownia 0  Dnia 17 czerwca kilka uczennic naszej szko?y, wraz z paniami profesor ucz?cymi przedmiotw przyrodniczych:Jadwig? Pozna?sk?,El?biet? Grabowsk?,Mart? Cie?lukowsk? i Ann? Niewiadomsk?, mia?o przyjemno?? wzi?? udzia? w ca?odziennej wycieczce do Elektrociep?owni Biogazowej znajduj?cej si? niedaleko M?awy.

         O godzinie 7.00 uczennice klas 3/5, 2/1 i 2 LO wyruszy?y razem z paniami Mart? Cie?lukowsk? i Ann? Niewiadomsk? spod szko?y.Po krtkiej podr?y autobusem znalaz?y?my si? przy Pa?acu Kultury i Nauki, sk?d mia?y?my dalej ruszy? autokarem. Po oko?o trzech godzinach jazdy dojecha?y?my na miejsce.

Na pocz?tku pan oprowadzaj?cy nas po Elektrowni przedstawi? nam histori? tego miejsca. Dzi?ki pi?knej pogodzie uda?o nam si? obejrze? je od zewn?trz. Budynek powsta? trzy lata temu, jest jednym z pi?tnastu takich w Polsce. Jego celem jest odgazowywanie sk?adowisk i odpadw komunalnych. Podczas tej czynno?ci zachodzi fermentacja metanowa. Fermentownie produkuj? biogaz o wysokiej zawarto?ci metanu, wynosz?cej 50 - 70%.  Na terenie elektrowni znajduje si?: sortownia odpadw, waga do wa?enia odpadw i wysypisko. Oprowadzaj?cy nas pan Wojciech podzieli? si? rwnie? z nami informacj?, i? biogaz z terenu sk?adowiska odpadw komunalnych b?dzie mo?na pobiera? jeszcze przez trzydzie?ci lat.

 

Po cz??ci praktycznej nadszed? czas na wyk?ad. Pan oprowadzaj?cy po elektrociep?owni zaprezentowa? nam  wszystkie cz??ci tego budynku, opowiedzia? o wykorzystaniu odnawialnych ?rde? energii, a p?niej odpowiedzia? na wszystkie nasze pytania. Oko?o godziny 14.00 zosta?y?my zaproszone na pocz?stunek, ktry doda? nam si? do dalszej podr?y. Pod szko?? dojecha?y?my oko?o godziny 17.00.
     Wycieczka by?a bardzo ciekawa, dzi?ki niej niew?tpliwie uda?o nam si? poszerzy? swoj? wiedz? na temat Elektrociep?owni i odnawialnych ?rde? energii.
                                                                                        

 

Wiktoria Chybi? 3/5


 

 


My na 16 Pikniku Naukowym

 

16. Piknik Naukowy 2012 00116. Piknik Naukowy 2012 00316. Piknik Naukowy 2012 007Uczniowie z klas III/4 i III/5: Piotr Jaros, Rafa? Szyma?ski, Agnieszka Zdunek i Micha?  Krzeczkowski wyja?niali zainteresowanym osobom zagadnienia budowy domu energooszcz?dnego. Przygotowany Quiz Energooszcz?dny dom by? ch?tnie rozwi?zywany przez odwiedzaj?cych nasze stanowisko 211 . Stanowi? on ewaluacj? prezentowanych przez naszych uczniw wiadomo?ci dotycz?cych pomp ciep?a, kolektorw, ogniw fotowoltaicznych, okien energooszcz?dnych, wentylacji hybrydowej, zasady 20+20+30  itp. zagadnie?. Wszyscy, ktrzy rozwi?zywali Quiz otrzymywali drobne nagrody, a najlepsi otrzymywali  rwnie? albumy fotograficzne. Ka?dy zwiedzaj?cy nasze stanowisko  odchodzi? zadowolony. Uczniowie omawiaj?cy prezentacj? komputerow? otrzymywali pochwa?y i gratulacje za  przygotowany projekt i wysokie kompetencje w zagadnieniach oszcz?dno?ci energii i ochrony ?rodowiska.  Sprawd? swoj? wiedz? rozwi?zuj?c  ten Quiz. Pierwsze 10 osb otrzyma nagrody, je?eli zg?osi si? z rozwi?zanym  quizem w poniedzia?ek 21 maja do Pani Jadwigi Pozna?skiej ( sala 25).