Na stronie Internetowej Biura Infrastruktury m.st. Warszawy http:infrastruktura.um.warszawa.pl zosta?a umieszczona wiadomo?? dotycz?ca warsztatw z zespo?em edukacyjnym "Power BOX" w ramach COP19, w ktrych udzia? wzi??y dwie grupy m?odzie?y z naszej szko?y:

 

Infrastruktura Energetyczna

 

Infrastruktura Energetyczna

 

 

PKiN - Warsztaty z zespo?em edukacyjnym Power BOX w ramach COP19

 

data wydarzenia: 20 listopada 2013

 

W dniu 20 listopada 2013 roku w Pa?acu Kultury i Nauki w Warszawie odb?d? si? warsztaty z zespo?em edukacyjnym Power BOX realizowane przez Centrum Nauki Kopernik jako dzia?anie towarzysz?ce Szczytowi Klimatycznemu COP 19 oraz wystawie i kampanii informacyjno-edukacyjnej Zielony Klimat.

 

Uczestnikami warsztatw b?d? dwie 30-osobowe grupy m?odzie?y gimnazjalnej z Zespo?u Szk? nr 113 z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi w Warszawie. Zaj?cia dla ka?dej z grup zako?czy prezentacja projektu Cities on Power, dotycz?cego  wykorzystania energii odnawialnej na obszarach miejskich. Prezentacj?  przeprowadz? przedstawiciele Biura Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego, ktrzy odpowiadaj? za realizacj? tego mi?dzynarodowego projektu
Warsztaty  towarzyszy? b?d? wystawie Zielony Klimat dzia?ania edukacyjne oraz technologie dla ochrony ?rodowiska jako jeden z elementw szerokiego zakresu dzia?a? edukacyjnych dla dzieci i m?odzie?y w zakresie technologii przysz?o?ci, przetwarzania i produkcji energii.

 

Miejsce i czas warsztatw sala Stefana Kisielewskiego PKiN, poziom 0, wej?cie od ul. Marsza?kowskiej, w godz. 10:00 14:00.

 

Informacja o wydarzeniu znajduje si? tak?e na stronie g?wnej Miasta.Linki do filmw nagrodzonych i bior?cych udzia? w konkursie oglnopolskim KLASA Z KLIMATEM organizowanym przez Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej.

Nagrody i podzi?kowania uczniowie otrzymali na konferencji Ziemia na rozdro?u, ktra odby?a si? 10 wrze?nia 2012 r w Ministerstwie ?rodowiska  :

Klaudia. Majewska- 1. miejsce : 1 miejsce

Rafa? Chwalczuk i Jan Bielecki 2. miejsce: 2 miejsce

Angelika Gajek - 6. Miejsce: 6 miejsce