Rok szkolny 2016/2017

 

Ostatnie dni obfituj? w sukcesy sportowe naszych uczniw. Po srebrnym medalu ch?opcw w unihokeju, tym razem da?y o sobie zna? koszykarki. W rozegranym w ostatnich dniach  turnieju dzielnicowym,  dziewcz?ta,  wywalczy?y br?zowy medal. Sukces ten cieszy tym bardziej, ?e trzon dru?yny stanowi? uczennice klas pierwszych i drugich, wspomagane przez dziewcz?ta z klas trzecich. W naszej dru?ynie wyst?pi?y: Oliwia Grzelewska, Kinga Rutkowska, Julia Gryszko, Zuza Jaros, Magda Malinowska, Natalia Bierzy?ska, Patrycja Strupczewska, Julia Strupczewska, Wiktoria Adamiuk, Natalia Bu?ka, Julia Grabowska.

Dru?ynie naszej serdecznie gratulujemy. 

braz koszykarek

Sztafety na br?z

Ogromnym sukcesem zako?czy?a si? sztafeta prze?ajowa. Zawody odby?y si? 22.09.2016 w Parku Brdnowskim. Dziewczyny i ch?opcy reprezentuj?cy nasz? szko??, dzi?ki ogromnemu wysi?kowi pokonali dystans 800 metrw. Trzecie miejsce otrzymali zarwno ch?opcy jak i dziewczyny z naszego gimnazjum. Pogoda by?a wspania?a i dzi?ki temu uda?o nam si? odnie?? ten sukces.

sztafty braz 2016

W naszych sk?adach znajdowali si?: Wilczek Jakub, Rossa Rados?aw, Socha Mateusz, Szczepura Olek, Gargu?a Oskar, Czajkowski Maciej, Dudek Szczepan, Wawer Damian, Sta?czewski Piotr, Karczmarek Sebastian, Jaros Zuzia, Pyzel Samanta, Strupczewska Julia, Strupczewska Patrycja, Olszewska Aleksandra, M?ynarczyk Amelia, Pirecka Wiktoria, Pirecka Karolina, Wieliczko Aleksandra, Siemiatycka Alicja, Zalewska Marta. Konkurencja by?a na bardzo wysokim poziomie, ale nasz zesp? pokaza? klas?.

 Gratulujemy.

Wiktoria Pirecka, kl. 1/1


Dzi?kujemy! 

Wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom, ktrzy w sobot? 1 pa?dziernika wzi?li udzia? w Te?cie Coopera odbywaj?cym na obiekcie OSiR Ursus, serdecznie dzi?kujemy za zaanga?owanie i wsparcie naszej szko?y w akcji "Wybiegaj sprz?t sportowy dla szko?y". W Ursusie nasz? szko?? reprezentowa?o 169 uczestnikw. Niestety tej edycji nie uda?o nam si? wygra?. Ulegli?my szkole z Ursusa, dla ktrej pobieg?o 252 osoby. Niemniej to ?wietny wynik, bior?c pod uwag? koszt organizacyjny jaki musieli?my ponie??, aby dosta? si? na miejsce zawodw.

Zawsze mo?emy na Was liczy?. Dzi?kujemy!!!

Nauczyciele wychowania fizycznego.

  test Coopera na Ursusie


Sta?o si?!

Z ogromn? rado?ci? informujemy, ?e dzi?ki ogromnej determinacji uczniw, rodzicw oraz nauczycieli naszej szko?y, uda?o nam si? po raz drugi zwyci??y? w Oglnopolskim Te?cie Coopera organizowanym przez Urz?d Dzielnicy Targwek oraz AZS ?rodowisko Warszawskie. W sobot? 24 wrze?nia zdominowali?my obiekt przy ?abiszy?skiej. Na starcie biegu stawi?o si? 561 osb, z czego ponad po?ow? stanowi?a reprezentacja naszej szko?y (346 osb). 

Serdecznie dzi?kujemy wszystkim, ktrzy po?wi?cili sobotnie przedpo?udnie, aby wzi?? udzia? w akcji. Dzi?kujemy rodzicom, ktrzy nas wsparli, nauczycielom innych przedmiotw, a przede wszystkim Wam Uczniowie. Wybiegali?cie sprz?t sportowy dla szko?y warto?ci 3500 z?!!! Jeste?cie wielcy!!! 

Na tym jednak nie ko?czymy. Zamierzamy powalczy? o kolejna nagrod?, tym razem 1 pa?dziernika w Ursusie. Nie mamy w?tpliwo?ci, ?e i tym razem nam si? uda.

Nauczyciele wychowania fizycznego 

test coopera 2016-17