Rok szkolny 2010/2011

braz dziewczat WOM4Wspania?ych chwil dostarczy?y nam  w pi?tek 7 listopada uczennice ZS nr 113 . Po dwch tygodniach sportowych zmaga? wywalczy?y br?zowy medal Mistrzostw Warszawy w pi?ce r?cznej szk? gimnazjalnych!!! Sukces ogromny, cieszy tym bardziej, ?e nikt nie spodziewa? si? takiego wyniku. Ale od pocz?tku.

 braz dziewczat WOM2

Aby znale?? si? w owym miejscu, dziewcz?ta musia?y pokona? najpierw w rozgrywkach Dzielnicy Targwek pozosta?e 4 gimnazja i zaj?c  I miejsce. I tak, uda?o si? w dobrym stylu pokona? pozosta?e ekipy i wywalczy?  awans na mistrzostwa. Podobny sukces uczennice osi?gn??y ju? w zesz?ym roku, jednak?e na Mistrzostwach Warszawy, wygra?y jeden mecz eliminacyjny i zaj??y ostatecznie miejsca 9-12. W tym roku zapowiada?a si? ostra rywalizacja.  Do zawodw przyst?pi?o  18 dru?yn ze wszystkich dzielnic W-wy. Nasze uczennice sukcesywnie pi??y si? w gr?, pokonuj?c kolejnych rywali. Kiedy dziewcz?ta znalaz?y si? w najlepszej 8-mce, wiadomo  by?o, ?e  jest szansa powalczy? o  4-k?, a nawet o br?zowy  medal. Poza zasi?giem by?y szko?y sportowe: ze ?rdmie?cia    ( ul. Konwiktorska) oraz  Ochoty (ul. Geodetw ). W decyduj?cym meczu  nasze zawodniczki zmierzy?y si? ze szko?? z Wawra. Wynik by? otwarty do ostatniego gwizdka. A mecz dostarczy? wszystkim skrajnych emocji. Stan rywalizacji po meczu- 9:7 dla Targwka. Do ko?cowego rezultatu i zdobycia br?zowego  medalu przyczyni?a si? gra ca?ej dru?yny. Jednak?e szczeglne podzi?kowania i s?owa uznania nale?? si? Lenie Rudnickiej, czo?owej zawodniczce graj?cej w polu oraz Natalii Koc-Toczyskiej, ktra dzielnie broni?a naszej bramki , swoj? postaw? cz?sto decyduj?c  o wynikach meczy. Do tej pory, w ca?ej historii szko?y,  ?adnej z grup dziewcz?cych nie uda?o si? doj?? tak wysoko na szczeblu warszawskim.

Br?zowe medalistki:

Lena Rudnicka 2/1, Aleksandra Larwa 2/1, Katarzyna Ko?at  2/1, Aleksandra Krl 2/1,  Karolina Grabowska 3/2, Julia Romanowska 3/2, Natalia Koc Toczyska 2/2, Julia Dworniczuk 1/2,             Karolina Karkowska 2/3, Aleksandra Ka?lewicz 2/4

 Sukces dziewcz?t dopisujemy do kolejnych, ktrymi ZS nr 113 mo?e si? poszczyci? na szczeblu warszawskim:

2010/2011  br?zowy medal w unihokeju ch?opcw

2010/2011  br?zowy medal w pi?ce r?cznej ch?opcw

2011/2012  br?zowy medal w pi?ce r?cznej ch?opcw

2013/2014  V miejsce w pi?ce koszykowej dziewcz?t

2014/2015  br?zowy medal w pi?ce r?cznej dziewcz?t

 

Marta Dworniczuk


Rok szkolny 2010/2011
Podwjne z?oto w Mistrzostwach Dzielnicy!!

17 stycznia zako?czy? si? , organizowany w naszej szkole, dzielnicowy turniej pi?ki r?cznej rC499czna20dziew1dziewcz?t i ch?opcw. Wzi??y w nim udzia? dru?yny z pi?ciu gimnazjw z terenu Targwka oraz Brdna, w tym dru?yny dziewcz?t i ch?opcw z naszego Gimnazjum, prowadzone przez pani? Mart? Dworniczuk. Podobnie jak w latach ubieg?ych okazali?my si? bezkonkurencyjni, wygrywaj?c wszystkie mecze i zdobywaj?c z?oty medal turnieju dzielnicowego. Obydwie dru?yny wywalczy?y awans do dalszych rozgrywek, ktre odb?d? si? na prze?omie stycznia i lutego.
 

 

Nasze dru?yny wyst?pi?y w sk?adzie:
Dziewcz?ta: Justyna Przyborowska kl. 2/4, Joanna Mierzejewska kl. 2/4, Aneta Rydzewska kl. 2/4, Patrycja Tr?bi?ska kl. 2/4, Anna Adamiak kl. 2/4, Paulina Bednarowicz kl. 2/1, Weronika Baltyn kl. 2/2, Marta Bu?a kl. 3/1, Agnieszka Adamczyk kl. 3/2.

rC499czna20chC5821Ch?opcy: Sebastian Szcz?sny kl. 3/2, Adrian Mierzejewski kl. 3/2, ?ukasz Go?awski kl. 3/2, Konrad Pietrzak kl. 3/3, Piotr Kacperski kl.2/4, Micha? Olejnik kl. 2/4, Rafa? Baka kl. 2/4, Rafa? Zaj?czkowski kl. 2/4, Rafa? Burzy?ski kl. 2/4, Kuba Pierzcha?a kl. 3/3, Cezary W?sik kl. 3/3, ?ukasz Mucha kl. 2/3, Mateusz Wrblewski kl. 3/1.

 

Gratulujemy i ?yczymy powodzenia!!