Rok szkolny 2014/2015

 

Pierwszy raz w historii, Polska ma zaszczyt go?ci? najwa?niejsze wydarzenie siatkarskie na ?wiecie FIVB Mistrzostwa ?wiata w pi?ce siatkowej m??czyzn Polska 2014, ktre odb?d? si? od 30 sierpnia do 21 wrze?nia w sze?ciu miastach: Katowicach, ?odzi, Wroc?awiu, Gda?sku, Bydgoszczy i Krakowie, a Warszawa go?ci?a mecz otwarcia na Stadionie Narodowym.

Mocn?, szkoln? ekip? byli?my na meczu otwarcia. Jeste?my pod wra?eniem. Szczeglnie hymnem ?piewanym przez 62 tysi?ce kibicw a capella.

 

siatka13

 

 

24 najlepszych dru?yn ?wiata przejd? proces kwalifikacji, ktry rozpocz?? si? w 2012 roku, dotyczy? rekordowej liczby 279 zespo?w i zako?czy si? w lipcu 2014 roku.  Podzia? miejsc rozk?ada si? nast?puj?co: 3 dru?yny z Ameryki Po?udniowej, 4 z Azji, 9 z Europy (w tym gospodarz), 3 z Afryki i 5 ze strefy NORCECA. 

 

Pierwsze mistrzostwa ?wiata odby?y si? w 1949 roku i w d?ugiej historii zawodw najbardziej utytu?owan? dru?yn? by?o ZSRR z sze?cioma tytu?ami na koncie. Jednak ostatnie mistrzostwa zdominowane by?y przez reprezentacj? Brazylii, ktra wygra?a turniej trzy razy z rz?du w 2002, 2006 i na poprzednich M? we W?oszech w 2010 roku.

 

siatka1 siatka2

 

Pierwsza runda, 30 sierpnia 7 wrze?nia

 

Grupa A we Wroc?awiu

 

Grupa B w Katowicach

 

Grupa C w Gda?sku

 

Grupa D w Krakowie

 

Druga runda: 10-14 wrze?nia

 

Grupa E w ?odzi i Bydgoszczy

 

Grupa  F w Katowicach i Wroc?awiu

 

Trzecia runda - 16-18 wrze?nia

 

Grupa G w Katowicach i ?odzi

 

Mecz o pi?te miejsce, P?fina?y i Fina?: 20-21 wrze?nia w Katowicach i ?odzi.


Rok szkolny 2011/2012

Drugi rok kontynuujemy wsp?prac? z klubem Plus Ligi Politechnik? Warszawsk?. Od dwch sezonw towarzyszymy siatkarzom sto?ecznym na ka?dym meczu rozrywanym "u siebie". Nasi ch?opcy podaj? pi?ki, pucuj? parkiet aby spe?nia? surowe europejskie normy. Podgl?daj? jednych z najlepszych siatkarzy ?wiata, ktrzy graj? w Plus Lidze.

12

Na ka?dy mecz przybywamy co najmniej jedn? godzin? wcze?niej. Przebieramy si? w stroje obs?ugi technicznej. Rozdzielamy z trenerami funkcje:
- "moppersi" - podczas przerw technicznych i mi?dzy setami przecieraj? parkiet trjkami,
- "podawacze" - jak nazwa wskazuje, podaj? pi?ki,
- "szybki" - pod stolikiem s?dziowskim ma swoje stanowisko i startuje wtedy gdy s?dziowie pozwalaj? na szybk? interwencj? na parkiecie.


38
Moppersi w akcji


67
i szybki


45
Atmosfera na meczach bywa wspania?a, kibice gor?co dopinguj? zawodnikw.


910

1112
Po meczu jest czas na zdj?cia z ulubionymi zawodnikami, autograf czy par? s?w. Zawodnicy, kiedy  ju? opadaj? emocje, bardzo ch?tnie pozuj? do zdj??.

Mamy nadziej?, ?e warszawska dru?yna awansuje do grona sze?ciu najlepszych w tegorocznych rozgrywkach. Wtedy b?d? toczy? si? z naszym udzia?em boje w play offach o tytu? najlepszej dru?yny w naszym kraju.

Marek Kubisiak kl. III.3

 

Rozpocz??y si? play orfy - decyduj?ca rozgrywka, ktra wy?oni Mistrza Polski w siatkwce. Warszawska dru?yna nie mia?a szcz??cia i od razu w pierwszej rundzie trafi?a na wielokrotnych i aktualnych mistrzw kraju, drug? dru?yn? rozegranych 19 marca 2012 fina?w final four, Skr? Be?chatw. Politechnika dzielnie walczy?a, ale niestety zgodnie z przewidywaniami uleg?a w trzech setach 0:3. Wynik sugerowa?by ?atw? wygran? Skry, jednak obie dru?yny stworzy?y znakomite i zaci?te spotkanie. Uczniowie naszej szko?y, ktrzy uczestniczyli w tym widowisku byli bardzo zadowoleni. A po meczu jak zawsze mo?na by?o u?cisn?? rek?, zrobi? zdj?cie czy otrzyma? autograf.


DSC02260

DSC02268DSC02291

DSC02294

DSC02306
 

W kolejnym meczu SLS dziewcz?t nasza druzyna pokona?a Gimnazjum nr 72 2:0. Jednocze?nie w Pucharze Wi?niewskiego nasze dziewcz?ta wygra?y 2:0 z dru?yn? Gimnazjum nr 25.

Gratulujemy!!!


W rozgrywkach I ligi SLS ch?opcw nasza dru?yna uzyskala nast?puj?ce wyniki:

XLI LO im. J. Lelewela - ZS nr 113  0:2

ZS nr 113 - III LO im. gen. Sowi?skiego 0:2

XXVIII LO im. J. Kochanowskiego - Zesp? Szk? nr 113 2:0Nasze dziewcz?ta odnios?y kolejne zwyci?stwo w rozgrywkach SLS. Tym razem pokona?y dru?yn? ZS nr 35 2:1.
Gratulujemy!!

W kolejnych meczach Szkolnej Ligi Siatkwki dru?yna naszych dziewcz?t pokona?a Gimnazjum 81 2:0 oraz LO im. Grskiego 2:0.
Gratulujemy!!!


 
W kolejnym meczu SLS dru?yna naszych dziewcz?t pokonala 2:0 dru?yn? XXXVIII LO im. Kostki Potockiego.
Gratulujemy!!!


Szkolna Liga Siatkwki

 
     Na pocz?tku pa?dziernika ruszy? kolejny sezon Szkolnej Ligi Siatkwki. W lidze bior? udzia? dru?yny siatkarskie ze szk? gimnazjalnych oraz licealnych z terenu Warszawy i okolic. W ubieg?ym roku szkolnym dru?yna ch?opcw naszego Gimnazjum pod opiek? pana Artura Kowalskiego zaj??a w swojej grupie I miejsce, awansuj?c tym samym do I ligi, a Pan Artur Kowalski nagrodzony zosta? tytu?em Trenera Roku SLS. Dziewcz?ta pozazdro?ci?y sukcesw ch?opcom i w tym roku szkolnym one rwnie? wyst?puj? w Szkolnej Lidze Siatkwki. Dru?yna dziewcz?t wyst?puje pod opiek? pana Jacka Baczkury.
 
Sk?ad ch?opcw:
Cezary W?sik, Micha? Roguski, Krzysztof Surgot, Marek Kubisiak, ?ukasz Kowalski, Bartek Rembecki, Sebastian Szcz?sny, Pawe? Mroczek, Piotr Jednorowski, Marcin Wielogrski, Karol Kimszal, Radoslaw Rola
Trener: Artur Kowalski
 
Sk?ad dziewcz?t:
Ola Krze?niak, Karolina Golik, Zofia J?drzejewska, Magda Jasi?ska, Weronika Sadowska, Aneta Rydzewska, Weronika Baltyn, Paulina Po?awska, Weronika Kubacka, Dominika Niewiatowska, Justyna D?browska
Trener: Jacek Baczkura
 
Wyniki dotychczasowych spotka?:
Ch?opcy:
ZS 113 LO im. Heleny Modrzejewskiej 0:2
ZS 113 LO Legionowo 2:1
Dziewcz?ta:
ZS 113 ZS 35 1:2
ZS 113 Gimnazjum 72 2:0