Sk?ad Rady Rodzicw

Przewodnicz?ca Rady Rodzicw:

 Marta Malinowska Kodna

I Zast?pca:

Edyta Truszewska Matyjasik

II Zast?pca:

Gabriela K?osi?ska


Cz?onkowie:

Anna ?ucka

Iwona Paw?owska

Aleksandra Araszkiewicz