(wyciąg ze Statutu Zespołu Szkół nr 113 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Warszawie z dnia 2 października 2013r.)

 

§ 41.

 

Ocena zachowania

 

 1. Ocena zachowania odzwierciedla stopień respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

 2. Ocena zachowania, zgodnie z przepisami, nie może mieć wpływu na stopnie z przedmiotów nauczania. Ocena zachowania uwzględniana jest przy przyznawaniu stypendium za wyniki w nauce. Zasady przyznawania stypendium określone są odrębnym regulaminem.

 3. Decyzję o ocenie zachowania ucznia podejmuje wychowawca klasy na podstawie:

 

 1. własnych obserwacji;

 2. pisemnej samooceny ucznia;

 3. opinii klasy;

 4. informacji o zachowaniu ucznia zamieszczonych w zgromadzonej dokumentacji;

 5. opinii nauczycieli uczących ucznia sporządzonej w trakcie zebrania Klasowego Zespołu Nauczycieli;

 6. opinii nauczycieli nieuczących ucznia, w tym dyrektora, wicedyrektora i bibliotekarza, jeżeli zgłaszają zastrzeżenia;

 7. konsultacji z pedagogiem szkolnym;

 8. uwag innych pracowników szkoły, jeżeli zgłaszają zastrzeżenia.

 

 1. Ocena zachowania uwzględnia w szczególności następujące obszary:

 

 1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia zapisanych w Statucie szkoły i respektowanie norm opisanych w szkolnym Systemie Norm i Konsekwencji (SNiK);

 2. postępowanie zgodnie z dobrem społeczności naszej szkoły;

 3. dbałość o bezpieczeństwo, zdrowie własne i innych;

 4. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

 5. dbałość o honor i tradycje szkoły, w tym uszanowanie ceremoniału i jej historii;

 6. dbałość o piękno mowy ojczystej;

 7. okazywanie szacunku innym osobom;

 8. frekwencję i punktualność ucznia.

 

 

 

§ 42

 

Wszystkie działania Zespołu zmierzają do osiągnięcia przez uczniów postaw i umiejętności niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w dorosłym życiu. Te pożądane cechy określa Sylwetka Absolwenta:

 

 • Jest świadomy bycia Polakiem i Europejczykiem;

 • Jest przygotowany do dalszej edukacji;

 • Zna języki obce;

 • Umie stosować procedury demokratyczne;

 • Jest twórczy i kreatywny;

 • Umie funkcjonować w aktualnych realiach gospodarczych;

 • Potrafi cieszyć się z sukcesów i akceptować porażki;

 • Umie poruszać się w świecie techniki;

 • Jest przyjaźnie, ale krytycznie nastawiony do świata;

 • Ma nawyk samokształcenia i doskonalenia korzystając z różnych źródeł wiedzy;

 • Odpowiedzialnie korzysta ze środowiska naturalnego;

 • Traktuje zdrowie jako wartość;

 • Potrafi podejmować decyzje, wyciągać wnioski;

 • Jest punktualny, aktywny i samodzielny;

 • Świadomie korzysta z dóbr kultury.

 

 

 

Szczegółowe kryteria ocen z zachowania

 

1. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:

 

 1. wzorowo wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających ze Statutu szkoły i zapisanych w rozdziale „Prawa i obowiązki ucznia”, ma usprawiedliwione wszystkie nieobecności, realizuje dodatkowe zadania powierzone przez nauczycieli;

 2. godnie reprezentuje szkołę (olimpiady, konkursy, debaty, konferencje szkolne), zawsze dba o honor i tradycje szkoły;

 3. uczestniczy w organizacji imprez szkolnych i pozaszkolnych, promuje szkołę, szanuje zwyczaje i normy szkoły;

 4. prezentuje wzorowe postawy moralne i społeczne, godne naśladowania:

 

 1. posługuje się poprawną polszczyzną;

 2. nie naraża siebie i innych na niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia;

 3. zawsze z szacunkiem odnosi się do nauczycieli, innych pracowników szkoły, swoich koleżanek i kolegów;

 4. dba o mienie szkolne;

 5. bezinteresownie pomaga innym;

 6. kieruje się wysoką kulturą osobistą;

 

 1. nie ulega nałogom;

 2. jego strój szkolny i wygląd jest wzorowym przykładem dla innych;

 3. jest wzorem zachowania i postępowania dla innych.

 4. podczas realizacji projektu gimnazjalnego bardzo aktywnie uczestniczył w kluczowych działaniach na poszczególnych etapach jego realizacji.

 

2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 

 1. bardzo dobrze wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających ze Statutu szkoły i zapisanych w rozdziale „Prawa i obowiązki ucznia”, ma usprawiedliwione nieobecności (sporadycznie zdarzają mu się godziny nieusprawiedliwione – do trzech godzin - i spóźnienia);

 2. godnie reprezentuje szkołę (olimpiady, konkursy, debaty, konferencje szkolne), dba o honor i tradycje szkoły;

 3. uczestniczy w organizacji imprez szkolnych i pozaszkolnych, promuje szkołę, szanuje zwyczaje i normy szkoły;

 4. prezentuje postawy moralne i społeczne, godne naśladowania:

 

 1. posługuje się poprawną polszczyzną;

 2. nie naraża siebie i innych na niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia;

 3. zawsze z szacunkiem odnosi się do nauczycieli, innych pracowników szkoły, swoich koleżanek i kolegów;

 4. dba o mienie szkolne;

 5. bezinteresownie pomaga innym;

 

 1. nie ulega nałogom;

 2. jego strój szkolny i wygląd jest przykładem dla innych;

 3. pełnił aktywną rolę podczas realizacji projektu gimnazjalnego, wspomagając członków zespołu.

 

3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 

 1. dobrze wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających ze Statutu szkoły i zapisanych w rozdziale „Prawa i obowiązki ucznia”, ma usprawiedliwione nieobecności (zdarzają mu się godziny nieusprawiedliwione – do pięciu godzin - i spóźnienia);

 2. prezentuje właściwe postawy moralne i społeczne:

 

 1. posługuje się poprawną polszczyzną;

 2. nie naraża siebie i innych na niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia;

 3. zawsze z szacunkiem odnosi się do nauczycieli, innych pracowników szkoły, swoich koleżanek i kolegów;

 4. dba o mienie szkolne;

 5. bezinteresownie pomaga innym;

 

 1. nie ulega nałogom;

 2. jego strój szkolny i wygląd nie budzi zastrzeżeń;

 3. prawidłowo wypełniał swoje zadania w okresie realizacji projektu gimnazjalnego, reagując pozytywnie na uwagi zespołu i opiekuna projektu.

 

4. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:

 

 1. stara się wywiązywać się ze swoich obowiązków wynikających ze Statutu szkoły i zapisanych w rozdziale „Prawa i obowiązki ucznia”, ma usprawiedliwione nieobecności, zdarzają mu się godziny nieusprawiedliwione ( do dwudziestu w półroczu) i spóźnienia;

 2. prawie zawsze prezentuje właściwe postawy moralne i społeczne:

 

 1. posługuje się poprawną polszczyzną;

 2. nie naraża siebie i innych na niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia;

 3. zawsze z szacunkiem odnosi się do nauczycieli, innych pracowników szkoły, swoich koleżanek i kolegów;

 4. dba o mienie szkolne;

 

 1. nie ulega nałogom;

 2. jego strój szkolny czasami budzi zastrzeżenia;

 3. wypełniał stawiane przed sobą i zespołem zadania, przy czym jego działania były podejmowane na prośbę lidera zespołu lub opiekuna projektu.

 

5. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:

 

 1. nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych, ma godziny nieusprawiedliwione (powyżej dwudziestu godzin w półroczu) oraz liczne spóźnienia;

 2. nie chce uczestniczyć w życiu klasy i szkoły;

 3. nie przestrzega podstawowych zasad współżycia społecznego:

 

 1. używa wulgaryzmów;

 2. naraża siebie i innych na niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia;

 3. niewłaściwie zachowuje się w stosunku do nauczycieli, pracowników szkoły, koleżanek i kolegów;

 4. nie dba o mienie szkolne;

 

 1. ulega nałogom;

 2. jego strój szkolny i wygląd budzi zastrzeżenia;

 3. nie wywiązywał się w terminie ze swoich zadań w ramach realizacji projektu gimnazjalnego, powodując opóźnienia lub konieczność przejmowania zadań przez innych członków zespołu.

 

6. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:

 

 1. nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych, ma nieusprawiedliwione nieobecności (powyżej dwudziestu godzin w półroczu) oraz nagminne spóźnienia;

 2. szkodzi dobremu imieniu szkoły, nie utożsamia się z jej społecznością, jest powodem skarg dotyczących niewłaściwego zachowania w szkole i poza szkołą;

 3. nie przestrzega podstawowych zasad współżycia społecznego, określonych w SNiK-u:

 

 1. używa wulgaryzmów;

 2. naraża siebie i innych na niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia;

 3. niewłaściwie zachowuje się w stosunku do nauczycieli, pracowników szkoły, koleżanek i kolegów;

 4. niszczy mienie szkolne;

 

 1. ulega nałogom;

 2. wchodzi w konflikt z prawem;

 3. nie przystąpił do realizacji projektu gimnazjalnego lub nie wywiązywał się ze swoich obowiązków mimo rozmów z członkami zespołu i opiekunem projektu, a jego postawa była lekceważąca w stosunku do członków zespołu, jak i opiekuna.

 

 

§ 43.

 

Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej)

 

oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub zachowania

 

 

 

 1. Uczeń lub rodzic (prawny opiekun) ma prawo zgłosić w formie pisemnej do nauczyciela przedmiotu najpóźniej w ciągu 3 dni od otrzymania informacji o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej chęć podwyższenia proponowanej oceny, jeżeli uczeń spełnił następujące warunki:

 

 1. systematycznie uczęszczał na zajęcia (nie wagarował);

 2. nieobecności ucznia spowodowane chorobą lub innymi ważnymi przyczynami są usprawiedliwione;

 3. pisał ważne prace klasowe, testy, sprawdziany obejmujące dużą partię materiału (powyżej 5 lekcji);

 4. solidnie wywiązywał się z obowiązków edukacyjnych – rzetelnie wykonywał ćwiczenia i zadania lekcyjne, odrabiał prace domowe i dodatkowe;

 

 1. Dla ucznia, wyrażającego wolę uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z danych zajęć edukacyjnych, nauczyciel prowadzący te zajęcia określa:

 

 1. zakres materiału programowego i umiejętności, których opanowanie lub posiadanie
  jest warunkiem uzyskania oceny wyższej niż przewidywana.

 2. formę i termin sprawdzenia wiedzy i umiejętności ucznia ubiegającego się o podwyższenie oceny.

 

 1. Uczeń uzyska wyższą niż przewidywana roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną, jeżeli wypełni następujące warunki:

 

 1. uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) wyrażą wolę uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej;

 2. uczeń wykaże się wiedzą i umiejętnościami, których zakres określił nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, a których opanowanie lub posiadanie jest warunkiem uzyskania oceny wyższej niż przewidywana, w formie i terminie ustalonym przez nauczyciela.

 

 1. Uczeń lub rodzic (prawny opiekun) ma prawo zgłosić w formie pisemnej do wychowawcy najpóźniej w ciągu 3 dni od otrzymania informacji o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania chęć podwyższenia proponowanej oceny, jeżeli uczeń spełnił następujące warunki:

 

 1. systematycznie uczęszczał na zajęcia (nie wagarował);

 2. nieobecności ucznia spowodowane chorobą lub innymi ważnymi przyczynami są usprawiedliwione;

 3. przestrzega podstawowe zasady współżycia społecznego (§ 42 pkt. 5)

 

 1. Uczeń uzyska wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, jeżeli w trakcie rozmowy z wychowawcą przedstawi argumenty potwierdzone przez przedstawiciela rady pedagogicznej lub samorządu uczniowskiego wskazujące na możliwość podwyższenia oceny lub zobowiąże się wykonać dodatkowe działania na rzecz społeczności szkolnej.

 2. Uczniowi można podwyższyć ocenę o jeden stopień.

 

 

OCENA ZACHOWANIA

(wyciąg ze Statutu Zespołu Szkół nr 113 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Warszawie z dnia 2 października 2013r.)

 

§ 41.

Ocena zachowania

 1. Ocena zachowania odzwierciedla stopień respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

 2. Ocena zachowania, zgodnie z przepisami, nie może mieć wpływu na stopnie z przedmiotów nauczania. Ocena zachowania uwzględniana jest przy przyznawaniu stypendium za wyniki w nauce. Zasady przyznawania stypendium określone są odrębnym regulaminem.

 3. Decyzję o ocenie zachowania ucznia podejmuje wychowawca klasy na podstawie:

 1. własnych obserwacji;

 2. pisemnej samooceny ucznia;

 3. opinii klasy;

 4. informacji o zachowaniu ucznia zamieszczonych w zgromadzonej dokumentacji;

 5. opinii nauczycieli uczących ucznia sporządzonej w trakcie zebrania Klasowego Zespołu Nauczycieli;

 6. opinii nauczycieli nieuczących ucznia, w tym dyrektora, wicedyrektora i bibliotekarza, jeżeli zgłaszają zastrzeżenia;

 7. konsultacji z pedagogiem szkolnym;

 8. uwag innych pracowników szkoły, jeżeli zgłaszają zastrzeżenia.

 1. Ocena zachowania uwzględnia w szczególności następujące obszary:

 1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia zapisanych w Statucie szkoły i respektowanie norm opisanych w szkolnym Systemie Norm i Konsekwencji (SNiK);

 2. postępowanie zgodnie z dobrem społeczności naszej szkoły;

 3. dbałość o bezpieczeństwo, zdrowie własne i innych;

 4. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

 5. dbałość o honor i tradycje szkoły, w tym uszanowanie ceremoniału i jej historii;

 6. dbałość o piękno mowy ojczystej;

 7. okazywanie szacunku innym osobom;

 8. frekwencję i punktualność ucznia.

 

§ 42

Wszystkie działania Zespołu zmierzają do osiągnięcia przez uczniów postaw i umiejętności niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w dorosłym życiu. Te pożądane cechy określa Sylwetka Absolwenta:

 • Jest świadomy bycia Polakiem i Europejczykiem;

 • Jest przygotowany do dalszej edukacji;

 • Zna języki obce;

 • Umie stosować procedury demokratyczne;

 • Jest twórczy i kreatywny;

 • Umie funkcjonować w aktualnych realiach gospodarczych;

 • Potrafi cieszyć się z sukcesów i akceptować porażki;

 • Umie poruszać się w świecie techniki;

 • Jest przyjaźnie, ale krytycznie nastawiony do świata;

 • Ma nawyk samokształcenia i doskonalenia korzystając z różnych źródeł wiedzy;

 • Odpowiedzialnie korzysta ze środowiska naturalnego;

 • Traktuje zdrowie jako wartość;

 • Potrafi podejmować decyzje, wyciągać wnioski;

 • Jest punktualny, aktywny i samodzielny;

 • Świadomie korzysta z dóbr kultury.

 

Szczegółowe kryteria ocen z zachowania

1. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:

 1. wzorowo wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających ze Statutu szkoły i zapisanych w rozdziale „Prawa i obowiązki ucznia”, ma usprawiedliwione wszystkie nieobecności, realizuje dodatkowe zadania powierzone przez nauczycieli;

 2. godnie reprezentuje szkołę (olimpiady, konkursy, debaty, konferencje szkolne), zawsze dba o honor i tradycje szkoły;

 3. uczestniczy w organizacji imprez szkolnych i pozaszkolnych, promuje szkołę, szanuje zwyczaje i normy szkoły;

 4. prezentuje wzorowe postawy moralne i społeczne, godne naśladowania:

 1. posługuje się poprawną polszczyzną;

 2. nie naraża siebie i innych na niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia;

 3. zawsze z szacunkiem odnosi się do nauczycieli, innych pracowników szkoły, swoich koleżanek i kolegów;

 4. dba o mienie szkolne;

 5. bezinteresownie pomaga innym;

 6. kieruje się wysoką kulturą osobistą;

 1. nie ulega nałogom;

 2. jego strój szkolny i wygląd jest wzorowym przykładem dla innych;

 3. jest wzorem zachowania i postępowania dla innych.

 4. podczas realizacji projektu gimnazjalnego bardzo aktywnie uczestniczył w kluczowych działaniach na poszczególnych etapach jego realizacji.

2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 1. bardzo dobrze wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających ze Statutu szkoły i zapisanych w rozdziale „Prawa i obowiązki ucznia”, ma usprawiedliwione nieobecności (sporadycznie zdarzają mu się godziny nieusprawiedliwione – do trzech godzin - i spóźnienia);

 2. godnie reprezentuje szkołę (olimpiady, konkursy, debaty, konferencje szkolne), dba o honor i tradycje szkoły;

 3. uczestniczy w organizacji imprez szkolnych i pozaszkolnych, promuje szkołę, szanuje zwyczaje i normy szkoły;

 4. prezentuje postawy moralne i społeczne, godne naśladowania:

 1. posługuje się poprawną polszczyzną;

 2. nie naraża siebie i innych na niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia;

 3. zawsze z szacunkiem odnosi się do nauczycieli, innych pracowników szkoły, swoich koleżanek i kolegów;

 4. dba o mienie szkolne;

 5. bezinteresownie pomaga innym;

 1. nie ulega nałogom;

 2. jego strój szkolny i wygląd jest przykładem dla innych;

 3. pełnił aktywną rolę podczas realizacji projektu gimnazjalnego, wspomagając członków zespołu.

3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 1. dobrze wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających ze Statutu szkoły i zapisanych w rozdziale „Prawa i obowiązki ucznia”, ma usprawiedliwione nieobecności (zdarzają mu się godziny nieusprawiedliwione – do pięciu godzin - i spóźnienia);

 2. prezentuje właściwe postawy moralne i społeczne:

 1. posługuje się poprawną polszczyzną;

 2. nie naraża siebie i innych na niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia;

 3. zawsze z szacunkiem odnosi się do nauczycieli, innych pracowników szkoły, swoich koleżanek i kolegów;

 4. dba o mienie szkolne;

 5. bezinteresownie pomaga innym;

 1. nie ulega nałogom;

 2. jego strój szkolny i wygląd nie budzi zastrzeżeń;

 3. prawidłowo wypełniał swoje zadania w okresie realizacji projektu gimnazjalnego, reagując pozytywnie na uwagi zespołu i opiekuna projektu.

4. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:

 1. stara się wywiązywać się ze swoich obowiązków wynikających ze Statutu szkoły i zapisanych w rozdziale „Prawa i obowiązki ucznia”, ma usprawiedliwione nieobecności, zdarzają mu się godziny nieusprawiedliwione ( do dwudziestu w półroczu) i spóźnienia;

 2. prawie zawsze prezentuje właściwe postawy moralne i społeczne:

 1. posługuje się poprawną polszczyzną;

 2. nie naraża siebie i innych na niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia;

 3. zawsze z szacunkiem odnosi się do nauczycieli, innych pracowników szkoły, swoich koleżanek i kolegów;

 4. dba o mienie szkolne;

 1. nie ulega nałogom;

 2. jego strój szkolny czasami budzi zastrzeżenia;

 3. wypełniał stawiane przed sobą i zespołem zadania, przy czym jego działania były podejmowane na prośbę lidera zespołu lub opiekuna projektu.

5. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:

 1. nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych, ma godziny nieusprawiedliwione (powyżej dwudziestu godzin w półroczu) oraz liczne spóźnienia;

 2. nie chce uczestniczyć w życiu klasy i szkoły;

 3. nie przestrzega podstawowych zasad współżycia społecznego:

 1. używa wulgaryzmów;

 2. naraża siebie i innych na niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia;

 3. niewłaściwie zachowuje się w stosunku do nauczycieli, pracowników szkoły, koleżanek i kolegów;

 4. nie dba o mienie szkolne;

 1. ulega nałogom;

 2. jego strój szkolny i wygląd budzi zastrzeżenia;

 3. nie wywiązywał się w terminie ze swoich zadań w ramach realizacji projektu gimnazjalnego, powodując opóźnienia lub konieczność przejmowania zadań przez innych członków zespołu.

6. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:

 1. nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych, ma nieusprawiedliwione nieobecności (powyżej dwudziestu godzin w półroczu) oraz nagminne spóźnienia;

 2. szkodzi dobremu imieniu szkoły, nie utożsamia się z jej społecznością, jest powodem skarg dotyczących niewłaściwego zachowania w szkole i poza szkołą;

 3. nie przestrzega podstawowych zasad współżycia społecznego, określonych w SNiK-u:

 1. używa wulgaryzmów;

 2. naraża siebie i innych na niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia;

 3. niewłaściwie zachowuje się w stosunku do nauczycieli, pracowników szkoły, koleżanek i kolegów;

 4. niszczy mienie szkolne;

 1. ulega nałogom;

 2. wchodzi w konflikt z prawem;

 3. nie przystąpił do realizacji projektu gimnazjalnego lub nie wywiązywał się ze swoich obowiązków mimo rozmów z członkami zespołu i opiekunem projektu, a jego postawa była lekceważąca w stosunku do członków zespołu, jak i opiekuna.

§ 43.

Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej)

oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub zachowania

 

 1. Uczeń lub rodzic (prawny opiekun) ma prawo zgłosić w formie pisemnej do nauczyciela przedmiotu najpóźniej w ciągu 3 dni od otrzymania informacji o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej chęć podwyższenia proponowanej oceny, jeżeli uczeń spełnił następujące warunki:

 1. systematycznie uczęszczał na zajęcia (nie wagarował);

 2. nieobecności ucznia spowodowane chorobą lub innymi ważnymi przyczynami są usprawiedliwione;

 3. pisał ważne prace klasowe, testy, sprawdziany obejmujące dużą partię materiału (powyżej 5 lekcji);

 4. solidnie wywiązywał się z obowiązków edukacyjnych – rzetelnie wykonywał ćwiczenia i zadania lekcyjne, odrabiał prace domowe i dodatkowe;

 1. Dla ucznia, wyrażającego wolę uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z danych zajęć edukacyjnych, nauczyciel prowadzący te zajęcia określa:

 1. zakres materiału programowego i umiejętności, których opanowanie lub posiadanie
  jest warunkiem uzyskania oceny wyższej niż przewidywana.

 2. formę i termin sprawdzenia wiedzy i umiejętności ucznia ubiegającego się o podwyższenie oceny.

 1. Uczeń uzyska wyższą niż przewidywana roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną, jeżeli wypełni następujące warunki:

 1. uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) wyrażą wolę uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej;

 2. uczeń wykaże się wiedzą i umiejętnościami, których zakres określił nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, a których opanowanie lub posiadanie jest warunkiem uzyskania oceny wyższej niż przewidywana, w formie i terminie ustalonym przez nauczyciela.

 1. Uczeń lub rodzic (prawny opiekun) ma prawo zgłosić w formie pisemnej do wychowawcy najpóźniej w ciągu 3 dni od otrzymania informacji o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania chęć podwyższenia proponowanej oceny, jeżeli uczeń spełnił następujące warunki:

 1. systematycznie uczęszczał na zajęcia (nie wagarował);

 2. nieobecności ucznia spowodowane chorobą lub innymi ważnymi przyczynami są usprawiedliwione;

 3. przestrzega podstawowe zasady współżycia społecznego (§ 42 pkt. 5)

 1. Uczeń uzyska wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, jeżeli w trakcie rozmowy z wychowawcą przedstawi argumenty potwierdzone przez przedstawiciela rady pedagogicznej lub samorządu uczniowskiego wskazujące na możliwość podwyższenia oceny lub zobowiąże się wykonać dodatkowe działania na rzecz społeczności szkolnej.

 2. Uczniowi można podwyższyć ocenę o jeden stopień.