(wyci?g ze Statutu Zespo?u Szk? nr 113 z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi w Warszawie z dnia 2 pa?dziernika 2013r.)

 

41.

 

Ocena zachowania

 

 1. Ocena zachowania odzwierciedla stopie? respektowania przez ucznia zasad wsp??ycia spo?ecznego i norm etycznych.

 2. Ocena zachowania, zgodnie z przepisami, nie mo?e mie? wp?ywu na stopnie z przedmiotw nauczania. Ocena zachowania uwzgl?dniana jest przy przyznawaniu stypendium za wyniki w nauce. Zasady przyznawania stypendium okre?lone s? odr?bnym regulaminem.

 3. Decyzj? o ocenie zachowania ucznia podejmuje wychowawca klasy na podstawie:

 

 1. w?asnych obserwacji;

 2. pisemnej samooceny ucznia;

 3. opinii klasy;

 4. informacji o zachowaniu ucznia zamieszczonych w zgromadzonej dokumentacji;

 5. opinii nauczycieli ucz?cych ucznia sporz?dzonej w trakcie zebrania Klasowego Zespo?u Nauczycieli;

 6. opinii nauczycieli nieucz?cych ucznia, w tym dyrektora, wicedyrektora i bibliotekarza, je?eli zg?aszaj? zastrze?enia;

 7. konsultacji z pedagogiem szkolnym;

 8. uwag innych pracownikw szko?y, je?eli zg?aszaj? zastrze?enia.

 

 1. Ocena zachowania uwzgl?dnia w szczeglno?ci nast?puj?ce obszary:

 

 1. wywi?zywanie si? z obowi?zkw ucznia zapisanych w Statucie szko?y i respektowanie norm opisanych w szkolnym Systemie Norm i Konsekwencji (SNiK);

 2. post?powanie zgodnie z dobrem spo?eczno?ci naszej szko?y;

 3. dba?o?? o bezpiecze?stwo, zdrowie w?asne i innych;

 4. godne, kulturalne zachowanie si? w szkole i poza ni?;

 5. dba?o?? o honor i tradycje szko?y, w tym uszanowanie ceremonia?u i jej historii;

 6. dba?o?? o pi?kno mowy ojczystej;

 7. okazywanie szacunku innym osobom;

 8. frekwencj? i punktualno?? ucznia.

 

 

 

42

 

Wszystkie dzia?ania Zespo?u zmierzaj? do osi?gni?cia przez uczniw postaw i umiej?tno?ci niezb?dnych do prawid?owego funkcjonowania w doros?ym ?yciu. Te po??dane cechy okre?la Sylwetka Absolwenta:

 

 • Jest ?wiadomy bycia Polakiem i Europejczykiem;

 • Jest przygotowany do dalszej edukacji;

 • Zna j?zyki obce;

 • Umie stosowa? procedury demokratyczne;

 • Jest twrczy i kreatywny;

 • Umie funkcjonowa? w aktualnych realiach gospodarczych;

 • Potrafi cieszy? si? z sukcesw i akceptowa? pora?ki;

 • Umie porusza? si? w ?wiecie techniki;

 • Jest przyja?nie, ale krytycznie nastawiony do ?wiata;

 • Ma nawyk samokszta?cenia i doskonalenia korzystaj?c z r?nych ?rde? wiedzy;

 • Odpowiedzialnie korzysta ze ?rodowiska naturalnego;

 • Traktuje zdrowie jako warto??;

 • Potrafi podejmowa? decyzje, wyci?ga? wnioski;

 • Jest punktualny, aktywny i samodzielny;

 • ?wiadomie korzysta z dbr kultury.

 

 

 

Szczeg?owe kryteria ocen z zachowania

 

1. Ocen? wzorow? otrzymuje ucze?, ktry:

 

 1. wzorowo wywi?zuje si? ze swoich obowi?zkw wynikaj?cych ze Statutu szko?y i zapisanych w rozdziale Prawa i obowi?zki ucznia, ma usprawiedliwione wszystkie nieobecno?ci, realizuje dodatkowe zadania powierzone przez nauczycieli;

 2. godnie reprezentuje szko?? (olimpiady, konkursy, debaty, konferencje szkolne), zawsze dba o honor i tradycje szko?y;

 3. uczestniczy w organizacji imprez szkolnych i pozaszkolnych, promuje szko??, szanuje zwyczaje i normy szko?y;

 4. prezentuje wzorowe postawy moralne i spo?eczne, godne na?ladowania:

 

 1. pos?uguje si? poprawn? polszczyzn?;

 2. nie nara?a siebie i innych na niebezpiecze?stwo utraty zdrowia i ?ycia;

 3. zawsze z szacunkiem odnosi si? do nauczycieli, innych pracownikw szko?y, swoich kole?anek i kolegw;

 4. dba o mienie szkolne;

 5. bezinteresownie pomaga innym;

 6. kieruje si? wysok? kultur? osobist?;

 

 1. nie ulega na?ogom;

 2. jego strj szkolny i wygl?d jest wzorowym przyk?adem dla innych;

 3. jest wzorem zachowania i post?powania dla innych.

 4. podczas realizacji projektu gimnazjalnego bardzo aktywnie uczestniczy? w kluczowych dzia?aniach na poszczeglnych etapach jego realizacji.

 

2. Ocen? bardzo dobr? otrzymuje ucze?, ktry:

 

 1. bardzo dobrze wywi?zuje si? ze swoich obowi?zkw wynikaj?cych ze Statutu szko?y i zapisanych w rozdziale Prawa i obowi?zki ucznia, ma usprawiedliwione nieobecno?ci (sporadycznie zdarzaj? mu si? godziny nieusprawiedliwione do trzech godzin - i sp?nienia);

 2. godnie reprezentuje szko?? (olimpiady, konkursy, debaty, konferencje szkolne), dba o honor i tradycje szko?y;

 3. uczestniczy w organizacji imprez szkolnych i pozaszkolnych, promuje szko??, szanuje zwyczaje i normy szko?y;

 4. prezentuje postawy moralne i spo?eczne, godne na?ladowania:

 

 1. pos?uguje si? poprawn? polszczyzn?;

 2. nie nara?a siebie i innych na niebezpiecze?stwo utraty zdrowia i ?ycia;

 3. zawsze z szacunkiem odnosi si? do nauczycieli, innych pracownikw szko?y, swoich kole?anek i kolegw;

 4. dba o mienie szkolne;

 5. bezinteresownie pomaga innym;

 

 1. nie ulega na?ogom;

 2. jego strj szkolny i wygl?d jest przyk?adem dla innych;

 3. pe?ni? aktywn? rol? podczas realizacji projektu gimnazjalnego, wspomagaj?c cz?onkw zespo?u.

 

3. Ocen? dobr? otrzymuje ucze?, ktry:

 

 1. dobrze wywi?zuje si? ze swoich obowi?zkw wynikaj?cych ze Statutu szko?y i zapisanych w rozdziale Prawa i obowi?zki ucznia, ma usprawiedliwione nieobecno?ci (zdarzaj? mu si? godziny nieusprawiedliwione do pi?ciu godzin - i sp?nienia);

 2. prezentuje w?a?ciwe postawy moralne i spo?eczne:

 

 1. pos?uguje si? poprawn? polszczyzn?;

 2. nie nara?a siebie i innych na niebezpiecze?stwo utraty zdrowia i ?ycia;

 3. zawsze z szacunkiem odnosi si? do nauczycieli, innych pracownikw szko?y, swoich kole?anek i kolegw;

 4. dba o mienie szkolne;

 5. bezinteresownie pomaga innym;

 

 1. nie ulega na?ogom;

 2. jego strj szkolny i wygl?d nie budzi zastrze?e?;

 3. prawid?owo wype?nia? swoje zadania w okresie realizacji projektu gimnazjalnego, reaguj?c pozytywnie na uwagi zespo?u i opiekuna projektu.

 

4. Ocen? poprawn? otrzymuje ucze?, ktry:

 

 1. stara si? wywi?zywa? si? ze swoich obowi?zkw wynikaj?cych ze Statutu szko?y i zapisanych w rozdziale Prawa i obowi?zki ucznia, ma usprawiedliwione nieobecno?ci, zdarzaj? mu si? godziny nieusprawiedliwione ( do dwudziestu w p?roczu) i sp?nienia;

 2. prawie zawsze prezentuje w?a?ciwe postawy moralne i spo?eczne:

 

 1. pos?uguje si? poprawn? polszczyzn?;

 2. nie nara?a siebie i innych na niebezpiecze?stwo utraty zdrowia i ?ycia;

 3. zawsze z szacunkiem odnosi si? do nauczycieli, innych pracownikw szko?y, swoich kole?anek i kolegw;

 4. dba o mienie szkolne;

 

 1. nie ulega na?ogom;

 2. jego strj szkolny czasami budzi zastrze?enia;

 3. wype?nia? stawiane przed sob? i zespo?em zadania, przy czym jego dzia?ania by?y podejmowane na pro?b? lidera zespo?u lub opiekuna projektu.

 

5. Ocen? nieodpowiedni? otrzymuje ucze?, ktry:

 

 1. nie wywi?zuje si? z obowi?zkw szkolnych, ma godziny nieusprawiedliwione (powy?ej dwudziestu godzin w p?roczu) oraz liczne sp?nienia;

 2. nie chce uczestniczy? w ?yciu klasy i szko?y;

 3. nie przestrzega podstawowych zasad wsp??ycia spo?ecznego:

 

 1. u?ywa wulgaryzmw;

 2. nara?a siebie i innych na niebezpiecze?stwo utraty zdrowia i ?ycia;

 3. niew?a?ciwie zachowuje si? w stosunku do nauczycieli, pracownikw szko?y, kole?anek i kolegw;

 4. nie dba o mienie szkolne;

 

 1. ulega na?ogom;

 2. jego strj szkolny i wygl?d budzi zastrze?enia;

 3. nie wywi?zywa? si? w terminie ze swoich zada? w ramach realizacji projektu gimnazjalnego, powoduj?c op?nienia lub konieczno?? przejmowania zada? przez innych cz?onkw zespo?u.

 

6. Ocen? nagann? otrzymuje ucze?, ktry:

 

 1. nie wywi?zuje si? z obowi?zkw szkolnych, ma nieusprawiedliwione nieobecno?ci (powy?ej dwudziestu godzin w p?roczu) oraz nagminne sp?nienia;

 2. szkodzi dobremu imieniu szko?y, nie uto?samia si? z jej spo?eczno?ci?, jest powodem skarg dotycz?cych niew?a?ciwego zachowania w szkole i poza szko??;

 3. nie przestrzega podstawowych zasad wsp??ycia spo?ecznego, okre?lonych w SNiK-u:

 

 1. u?ywa wulgaryzmw;

 2. nara?a siebie i innych na niebezpiecze?stwo utraty zdrowia i ?ycia;

 3. niew?a?ciwie zachowuje si? w stosunku do nauczycieli, pracownikw szko?y, kole?anek i kolegw;

 4. niszczy mienie szkolne;

 

 1. ulega na?ogom;

 2. wchodzi w konflikt z prawem;

 3. nie przyst?pi? do realizacji projektu gimnazjalnego lub nie wywi?zywa? si? ze swoich obowi?zkw mimo rozmw z cz?onkami zespo?u i opiekunem projektu, a jego postawa by?a lekcewa??ca w stosunku do cz?onkw zespo?u, jak i opiekuna.

 

 

43.

 

Warunki i tryb uzyskania wy?szej ni? przewidywana rocznej (semestralnej)

 

oceny klasyfikacyjnej z zaj?? edukacyjnych lub zachowania

 

 

 

 1. Ucze? lub rodzic (prawny opiekun) ma prawo zg?osi? w formie pisemnej do nauczyciela przedmiotu najp?niej w ci?gu 3 dni od otrzymania informacji o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej ch?? podwy?szenia proponowanej oceny, je?eli ucze? spe?ni? nast?puj?ce warunki:

 

 1. systematycznie ucz?szcza? na zaj?cia (nie wagarowa?);

 2. nieobecno?ci ucznia spowodowane chorob? lub innymi wa?nymi przyczynami s? usprawiedliwione;

 3. pisa? wa?ne prace klasowe, testy, sprawdziany obejmuj?ce du?? parti? materia?u (powy?ej 5 lekcji);

 4. solidnie wywi?zywa? si? z obowi?zkw edukacyjnych rzetelnie wykonywa? ?wiczenia i zadania lekcyjne, odrabia? prace domowe i dodatkowe;

 

 1. Dla ucznia, wyra?aj?cego wol? uzyskania wy?szej ni? przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z danych zaj?? edukacyjnych, nauczyciel prowadz?cy te zaj?cia okre?la:

 

 1. zakres materia?u programowego i umiej?tno?ci, ktrych opanowanie lub posiadanie
  jest warunkiem uzyskania oceny wy?szej ni? przewidywana.

 2. form? i termin sprawdzenia wiedzy i umiej?tno?ci ucznia ubiegaj?cego si? o podwy?szenie oceny.

 

 1. Ucze? uzyska wy?sz? ni? przewidywana roczn? (semestraln?) ocen? klasyfikacyjn?, je?eli wype?ni nast?puj?ce warunki:

 

 1. ucze? lub jego rodzice (prawni opiekunowie) wyra?? wol? uzyskania wy?szej ni? przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej;

 2. ucze? wyka?e si? wiedz? i umiej?tno?ciami, ktrych zakres okre?li? nauczyciel prowadz?cy dane zaj?cia edukacyjne, a ktrych opanowanie lub posiadanie jest warunkiem uzyskania oceny wy?szej ni? przewidywana, w formie i terminie ustalonym przez nauczyciela.

 

 1. Ucze? lub rodzic (prawny opiekun) ma prawo zg?osi? w formie pisemnej do wychowawcy najp?niej w ci?gu 3 dni od otrzymania informacji o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania ch?? podwy?szenia proponowanej oceny, je?eli ucze? spe?ni? nast?puj?ce warunki:

 

 1. systematycznie ucz?szcza? na zaj?cia (nie wagarowa?);

 2. nieobecno?ci ucznia spowodowane chorob? lub innymi wa?nymi przyczynami s? usprawiedliwione;

 3. przestrzega podstawowe zasady wsp??ycia spo?ecznego ( 42 pkt. 5)

 

 1. Ucze? uzyska wy?sz? ni? przewidywana roczn? ocen? klasyfikacyjn? zachowania, je?eli w trakcie rozmowy z wychowawc? przedstawi argumenty potwierdzone przez przedstawiciela rady pedagogicznej lub samorz?du uczniowskiego wskazuj?ce na mo?liwo?? podwy?szenia oceny lub zobowi??e si? wykona? dodatkowe dzia?ania na rzecz spo?eczno?ci szkolnej.

 2. Uczniowi mo?na podwy?szy? ocen? o jeden stopie?.

 

 

OCENA ZACHOWANIA

(wyci?g ze Statutu Zespo?u Szk? nr 113 z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi w Warszawie z dnia 2 pa?dziernika 2013r.)

 

41.

Ocena zachowania

 1. Ocena zachowania odzwierciedla stopie? respektowania przez ucznia zasad wsp??ycia spo?ecznego i norm etycznych.

 2. Ocena zachowania, zgodnie z przepisami, nie mo?e mie? wp?ywu na stopnie z przedmiotw nauczania. Ocena zachowania uwzgl?dniana jest przy przyznawaniu stypendium za wyniki w nauce. Zasady przyznawania stypendium okre?lone s? odr?bnym regulaminem.

 3. Decyzj? o ocenie zachowania ucznia podejmuje wychowawca klasy na podstawie:

 1. w?asnych obserwacji;

 2. pisemnej samooceny ucznia;

 3. opinii klasy;

 4. informacji o zachowaniu ucznia zamieszczonych w zgromadzonej dokumentacji;

 5. opinii nauczycieli ucz?cych ucznia sporz?dzonej w trakcie zebrania Klasowego Zespo?u Nauczycieli;

 6. opinii nauczycieli nieucz?cych ucznia, w tym dyrektora, wicedyrektora i bibliotekarza, je?eli zg?aszaj? zastrze?enia;

 7. konsultacji z pedagogiem szkolnym;

 8. uwag innych pracownikw szko?y, je?eli zg?aszaj? zastrze?enia.

 1. Ocena zachowania uwzgl?dnia w szczeglno?ci nast?puj?ce obszary:

 1. wywi?zywanie si? z obowi?zkw ucznia zapisanych w Statucie szko?y i respektowanie norm opisanych w szkolnym Systemie Norm i Konsekwencji (SNiK);

 2. post?powanie zgodnie z dobrem spo?eczno?ci naszej szko?y;

 3. dba?o?? o bezpiecze?stwo, zdrowie w?asne i innych;

 4. godne, kulturalne zachowanie si? w szkole i poza ni?;

 5. dba?o?? o honor i tradycje szko?y, w tym uszanowanie ceremonia?u i jej historii;

 6. dba?o?? o pi?kno mowy ojczystej;

 7. okazywanie szacunku innym osobom;

 8. frekwencj? i punktualno?? ucznia.

 

42

Wszystkie dzia?ania Zespo?u zmierzaj? do osi?gni?cia przez uczniw postaw i umiej?tno?ci niezb?dnych do prawid?owego funkcjonowania w doros?ym ?yciu. Te po??dane cechy okre?la Sylwetka Absolwenta:

 • Jest ?wiadomy bycia Polakiem i Europejczykiem;

 • Jest przygotowany do dalszej edukacji;

 • Zna j?zyki obce;

 • Umie stosowa? procedury demokratyczne;

 • Jest twrczy i kreatywny;

 • Umie funkcjonowa? w aktualnych realiach gospodarczych;

 • Potrafi cieszy? si? z sukcesw i akceptowa? pora?ki;

 • Umie porusza? si? w ?wiecie techniki;

 • Jest przyja?nie, ale krytycznie nastawiony do ?wiata;

 • Ma nawyk samokszta?cenia i doskonalenia korzystaj?c z r?nych ?rde? wiedzy;

 • Odpowiedzialnie korzysta ze ?rodowiska naturalnego;

 • Traktuje zdrowie jako warto??;

 • Potrafi podejmowa? decyzje, wyci?ga? wnioski;

 • Jest punktualny, aktywny i samodzielny;

 • ?wiadomie korzysta z dbr kultury.

 

Szczeg?owe kryteria ocen z zachowania

1. Ocen? wzorow? otrzymuje ucze?, ktry:

 1. wzorowo wywi?zuje si? ze swoich obowi?zkw wynikaj?cych ze Statutu szko?y i zapisanych w rozdziale Prawa i obowi?zki ucznia, ma usprawiedliwione wszystkie nieobecno?ci, realizuje dodatkowe zadania powierzone przez nauczycieli;

 2. godnie reprezentuje szko?? (olimpiady, konkursy, debaty, konferencje szkolne), zawsze dba o honor i tradycje szko?y;

 3. uczestniczy w organizacji imprez szkolnych i pozaszkolnych, promuje szko??, szanuje zwyczaje i normy szko?y;

 4. prezentuje wzorowe postawy moralne i spo?eczne, godne na?ladowania:

 1. pos?uguje si? poprawn? polszczyzn?;

 2. nie nara?a siebie i innych na niebezpiecze?stwo utraty zdrowia i ?ycia;

 3. zawsze z szacunkiem odnosi si? do nauczycieli, innych pracownikw szko?y, swoich kole?anek i kolegw;

 4. dba o mienie szkolne;

 5. bezinteresownie pomaga innym;

 6. kieruje si? wysok? kultur? osobist?;

 1. nie ulega na?ogom;

 2. jego strj szkolny i wygl?d jest wzorowym przyk?adem dla innych;

 3. jest wzorem zachowania i post?powania dla innych.

 4. podczas realizacji projektu gimnazjalnego bardzo aktywnie uczestniczy? w kluczowych dzia?aniach na poszczeglnych etapach jego realizacji.

2. Ocen? bardzo dobr? otrzymuje ucze?, ktry:

 1. bardzo dobrze wywi?zuje si? ze swoich obowi?zkw wynikaj?cych ze Statutu szko?y i zapisanych w rozdziale Prawa i obowi?zki ucznia, ma usprawiedliwione nieobecno?ci (sporadycznie zdarzaj? mu si? godziny nieusprawiedliwione do trzech godzin - i sp?nienia);

 2. godnie reprezentuje szko?? (olimpiady, konkursy, debaty, konferencje szkolne), dba o honor i tradycje szko?y;

 3. uczestniczy w organizacji imprez szkolnych i pozaszkolnych, promuje szko??, szanuje zwyczaje i normy szko?y;

 4. prezentuje postawy moralne i spo?eczne, godne na?ladowania:

 1. pos?uguje si? poprawn? polszczyzn?;

 2. nie nara?a siebie i innych na niebezpiecze?stwo utraty zdrowia i ?ycia;

 3. zawsze z szacunkiem odnosi si? do nauczycieli, innych pracownikw szko?y, swoich kole?anek i kolegw;

 4. dba o mienie szkolne;

 5. bezinteresownie pomaga innym;

 1. nie ulega na?ogom;

 2. jego strj szkolny i wygl?d jest przyk?adem dla innych;

 3. pe?ni? aktywn? rol? podczas realizacji projektu gimnazjalnego, wspomagaj?c cz?onkw zespo?u.

3. Ocen? dobr? otrzymuje ucze?, ktry:

 1. dobrze wywi?zuje si? ze swoich obowi?zkw wynikaj?cych ze Statutu szko?y i zapisanych w rozdziale Prawa i obowi?zki ucznia, ma usprawiedliwione nieobecno?ci (zdarzaj? mu si? godziny nieusprawiedliwione do pi?ciu godzin - i sp?nienia);

 2. prezentuje w?a?ciwe postawy moralne i spo?eczne:

 1. pos?uguje si? poprawn? polszczyzn?;

 2. nie nara?a siebie i innych na niebezpiecze?stwo utraty zdrowia i ?ycia;

 3. zawsze z szacunkiem odnosi si? do nauczycieli, innych pracownikw szko?y, swoich kole?anek i kolegw;

 4. dba o mienie szkolne;

 5. bezinteresownie pomaga innym;

 1. nie ulega na?ogom;

 2. jego strj szkolny i wygl?d nie budzi zastrze?e?;

 3. prawid?owo wype?nia? swoje zadania w okresie realizacji projektu gimnazjalnego, reaguj?c pozytywnie na uwagi zespo?u i opiekuna projektu.

4. Ocen? poprawn? otrzymuje ucze?, ktry:

 1. stara si? wywi?zywa? si? ze swoich obowi?zkw wynikaj?cych ze Statutu szko?y i zapisanych w rozdziale Prawa i obowi?zki ucznia, ma usprawiedliwione nieobecno?ci, zdarzaj? mu si? godziny nieusprawiedliwione ( do dwudziestu w p?roczu) i sp?nienia;

 2. prawie zawsze prezentuje w?a?ciwe postawy moralne i spo?eczne:

 1. pos?uguje si? poprawn? polszczyzn?;

 2. nie nara?a siebie i innych na niebezpiecze?stwo utraty zdrowia i ?ycia;

 3. zawsze z szacunkiem odnosi si? do nauczycieli, innych pracownikw szko?y, swoich kole?anek i kolegw;

 4. dba o mienie szkolne;

 1. nie ulega na?ogom;

 2. jego strj szkolny czasami budzi zastrze?enia;

 3. wype?nia? stawiane przed sob? i zespo?em zadania, przy czym jego dzia?ania by?y podejmowane na pro?b? lidera zespo?u lub opiekuna projektu.

5. Ocen? nieodpowiedni? otrzymuje ucze?, ktry:

 1. nie wywi?zuje si? z obowi?zkw szkolnych, ma godziny nieusprawiedliwione (powy?ej dwudziestu godzin w p?roczu) oraz liczne sp?nienia;

 2. nie chce uczestniczy? w ?yciu klasy i szko?y;

 3. nie przestrzega podstawowych zasad wsp??ycia spo?ecznego:

 1. u?ywa wulgaryzmw;

 2. nara?a siebie i innych na niebezpiecze?stwo utraty zdrowia i ?ycia;

 3. niew?a?ciwie zachowuje si? w stosunku do nauczycieli, pracownikw szko?y, kole?anek i kolegw;

 4. nie dba o mienie szkolne;

 1. ulega na?ogom;

 2. jego strj szkolny i wygl?d budzi zastrze?enia;

 3. nie wywi?zywa? si? w terminie ze swoich zada? w ramach realizacji projektu gimnazjalnego, powoduj?c op?nienia lub konieczno?? przejmowania zada? przez innych cz?onkw zespo?u.

6. Ocen? nagann? otrzymuje ucze?, ktry:

 1. nie wywi?zuje si? z obowi?zkw szkolnych, ma nieusprawiedliwione nieobecno?ci (powy?ej dwudziestu godzin w p?roczu) oraz nagminne sp?nienia;

 2. szkodzi dobremu imieniu szko?y, nie uto?samia si? z jej spo?eczno?ci?, jest powodem skarg dotycz?cych niew?a?ciwego zachowania w szkole i poza szko??;

 3. nie przestrzega podstawowych zasad wsp??ycia spo?ecznego, okre?lonych w SNiK-u:

 1. u?ywa wulgaryzmw;

 2. nara?a siebie i innych na niebezpiecze?stwo utraty zdrowia i ?ycia;

 3. niew?a?ciwie zachowuje si? w stosunku do nauczycieli, pracownikw szko?y, kole?anek i kolegw;

 4. niszczy mienie szkolne;

 1. ulega na?ogom;

 2. wchodzi w konflikt z prawem;

 3. nie przyst?pi? do realizacji projektu gimnazjalnego lub nie wywi?zywa? si? ze swoich obowi?zkw mimo rozmw z cz?onkami zespo?u i opiekunem projektu, a jego postawa by?a lekcewa??ca w stosunku do cz?onkw zespo?u, jak i opiekuna.

43.

Warunki i tryb uzyskania wy?szej ni? przewidywana rocznej (semestralnej)

oceny klasyfikacyjnej z zaj?? edukacyjnych lub zachowania

 

 1. Ucze? lub rodzic (prawny opiekun) ma prawo zg?osi? w formie pisemnej do nauczyciela przedmiotu najp?niej w ci?gu 3 dni od otrzymania informacji o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej ch?? podwy?szenia proponowanej oceny, je?eli ucze? spe?ni? nast?puj?ce warunki:

 1. systematycznie ucz?szcza? na zaj?cia (nie wagarowa?);

 2. nieobecno?ci ucznia spowodowane chorob? lub innymi wa?nymi przyczynami s? usprawiedliwione;

 3. pisa? wa?ne prace klasowe, testy, sprawdziany obejmuj?ce du?? parti? materia?u (powy?ej 5 lekcji);

 4. solidnie wywi?zywa? si? z obowi?zkw edukacyjnych rzetelnie wykonywa? ?wiczenia i zadania lekcyjne, odrabia? prace domowe i dodatkowe;

 1. Dla ucznia, wyra?aj?cego wol? uzyskania wy?szej ni? przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z danych zaj?? edukacyjnych, nauczyciel prowadz?cy te zaj?cia okre?la:

 1. zakres materia?u programowego i umiej?tno?ci, ktrych opanowanie lub posiadanie
  jest warunkiem uzyskania oceny wy?szej ni? przewidywana.

 2. form? i termin sprawdzenia wiedzy i umiej?tno?ci ucznia ubiegaj?cego si? o podwy?szenie oceny.

 1. Ucze? uzyska wy?sz? ni? przewidywana roczn? (semestraln?) ocen? klasyfikacyjn?, je?eli wype?ni nast?puj?ce warunki:

 1. ucze? lub jego rodzice (prawni opiekunowie) wyra?? wol? uzyskania wy?szej ni? przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej;

 2. ucze? wyka?e si? wiedz? i umiej?tno?ciami, ktrych zakres okre?li? nauczyciel prowadz?cy dane zaj?cia edukacyjne, a ktrych opanowanie lub posiadanie jest warunkiem uzyskania oceny wy?szej ni? przewidywana, w formie i terminie ustalonym przez nauczyciela.

 1. Ucze? lub rodzic (prawny opiekun) ma prawo zg?osi? w formie pisemnej do wychowawcy najp?niej w ci?gu 3 dni od otrzymania informacji o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania ch?? podwy?szenia proponowanej oceny, je?eli ucze? spe?ni? nast?puj?ce warunki:

 1. systematycznie ucz?szcza? na zaj?cia (nie wagarowa?);

 2. nieobecno?ci ucznia spowodowane chorob? lub innymi wa?nymi przyczynami s? usprawiedliwione;

 3. przestrzega podstawowe zasady wsp??ycia spo?ecznego ( 42 pkt. 5)

 1. Ucze? uzyska wy?sz? ni? przewidywana roczn? ocen? klasyfikacyjn? zachowania, je?eli w trakcie rozmowy z wychowawc? przedstawi argumenty potwierdzone przez przedstawiciela rady pedagogicznej lub samorz?du uczniowskiego wskazuj?ce na mo?liwo?? podwy?szenia oceny lub zobowi??e si? wykona? dodatkowe dzia?ania na rzecz spo?eczno?ci szkolnej.

 2. Uczniowi mo?na podwy?szy? ocen? o jeden stopie?.