Informacje o TUTORINGU

 1. Jest to sposb doskonalenia si?, proces nauczania i wychowania. Najwa?niejszy w nim jest indywidualny kontakt ucznia i nauczyciela. Taka metoda kszta?cenia obejmuje wiedz?, umiej?tno?ci i postawy moralne. Rozwj ucznia jest w tym przypadku maksymalnie zintensyfikowany poniewa? tutor ma za zadanie odkry? mocne strony swojego wychowanka i u?atwi? .

 2. Najwa?niejsze w tutoringu s? indywidualne spotkania ucznia i tutora. S? one oparte na zasadach wzajemnego szacunku i zaufania. Celem spotka? jest budowanie u ucznia poczucia w?asnej warto?ci i pomoc w jego rozwoju.

 3. W tutoringu g?wn? metod? pracy jest rozmowa. Jej charakter i przebieg ustala wsplnie z tutorem, ucze? mo?e to by? omwienie jakich? spraw, w?asnych zainteresowa?, ale te? wykonanie konkretnych zada?, skomentowanie przeczytanej lektury, napisanego eseju.

 4. Ide? i celem tutoringu jest dostrzec i u?wiadomi? uczniowi jego talent i pomc mu go rozwija?. Je?li ucze? czuje si? wspierany, sprawiedliwie oceniany, otwiera si? na dzia?ania. Zaczyna skupia? si? na w?asnym rozwoju i uczy si? wsp?pracy. W ten sposb wkracza na ?cie?k? w?asnego sukcesu.

 5. Je?li uda si? osi?gn?? ten cel, ucze? zdob?dzie umiej?tno?? samodzielnego podejmowania m?drych decyzji. B?dzie dojrza?ym cz?owiekiem, gdy? b?dzie potrafi? wzi?? na siebie odpowiedzialno?ci za te decyzje, gdy? b?dzie potrafi? przewidzie? ich skutki. Bardzo wa?nym efektem pozytywnym tuto ringu jest te? umiej?tno?? budowania dobrych relacji mi?dzyludzkich, odnajdywanie si? w grupie spo?ecznej, zarwno jako niezale?na jednostka, jak i cz?owiek otwarty, tolerancyjny, zdolny do wsp?pracy.

 6. Dla ucznia tutor jest doradc?, osob? godn? zaufania, kim?, kto wprowadza go w kolejny etap stawania si? dojrza?ym, warto?ciowym cz?owiekiem. Jest te? pewnego rodzaju autorytetem, ale to wa?ne! tak?e partnerem, a nie patrz?cym z gry monarch?. Tutor poznaje ucznia, pomaga mu wyznacza? i osi?ga? cele edukacyjne. Wreszcie, razem z nim prze?ywa satysfakcj? z osi?gania tych celw.

 7. Tutoring to wsplne rozwi?zywanie problemw. Ale tutor korzysta z pomocy innych, kiedy jest to konieczne. W ten sposb ucze? jest zach?cony do pracy nad sob? i do rozwi?zywania swoich problemw we wsp?dzia?aniu z innymi.

 8. Proces tutoringu skupia si? na mocnych stronach ucznia. Ro?nie wi?c jego wiara w siebie i zaczyna on redukowa? to wszystko, co do tej pory hamowa?o jego rozwj na przyk?ad przekonanie, ?e nie nadaje si?, nie da rady, inni zrobi? lepiej... Takie oparcie si? na mocnych stronach w efekcie stawa? si? cz?owiekiem samodzielnym, otwartym na pozytywn? krytyk?, na twrcze kontakty z innymi, na rozwj.


Przebieg spotka?, tutoring w praktyce:

 

 1. Wsp?praca tutorska odbywa si? na podstawie ustale?, swoistego kontraktu zawartego pomi?dzy tutorem a podopiecznym. Wybr tutora jest samodzieln? decyzj? ucznia. Jeden tutor mo?e mie? pod opiek? maksymalnie 10 uczniw.

 2. Czas, miejsce i ilo?? spotka? zale?y od umowy mi?dzy uczniem a tutorem. Zwykle jest to spotkanie raz w tygodniu oko?o 10-15 minut.

 3. Mo?liwa jest zmiana tutora, a tak?e tutor mo?e rozwi?za? wsp?prac? z uczniem, poniewa? ide? tuto ring jest dowolno??, a nie przymus.

 4. Sposb mierzenia post?pw, efektw swojej pracy tutor ustala z uczniem.

 

Tutorzy w naszej szkole:

 

 1. EWA BALCERAK

 2. MARTA CIE?LUKOWSKA

 3. AGNIESZKA KAMI?SKA

 4. ANDRZEJ KAMI?SKI

 5. MARTA KA?CZU?A

 6. ANNA KORNECKA

 7. ARTUR KOWALSKI

 8. JOANNA KRAWCZYK

 9. ANETA KRZYSZCZUK

 10. URSZULA MAZUR

 11. JOANNA MURZYN

 12. URSZULA NAKIELSKA

 13. IZABELA PROCHONIAK

 14. MICHA? SZWEDO

 15. WIOLETTA WAKU?A

 16. MA?GORZATA WALKIEWICZ

 17. DOMINIK ZUZIAK

 

Literatura dla zainteresowanych:

 

1. Tutoring w szkole mi?dzy teori? i praktyk? praca zbiorowa pod redakcj? P.

Czekierdy, M. Budzy?skiego, J. Traczy?skiego, Z. Zalewskiego i A.

Zembrzuskiej, Towarzystwo Edukacji Otwartej, Wroc?aw 2009,

2. Integralna profilaktyka uzale?nie? w szkole Marek Dziewi?cki, Rubikon

3. Optymistyczne dziecko Martin E.P. Seligman, Media Rodzina, 1997

4. Porozumienie bez przemocy, czyli j?zyk ?yrafy w szkole Towe Widstrand,

CMPPP, Warszawa 2008

5. Dorastanie w zaufaniu Justine Mol, CMPPP. Warszawa 2008,

6. Wychowanie bez pora?ek w szkole Thomas Gordon, Instytut Wydawniczy

Pax, Warszawa 2002.