Zesp? Szk? nr 113 z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi w Warszawie og?asza konkurs ofert na wykonanie okresowego 5 letniego przegl?du budynku szko?y(zgodnie z art.62 ust.1 pkt.2 ustawy Prawo budowlane ) z terminem wykonania w lutym 2014r

Zakres przegl?du obejmuje:

- sprawdzenie stanu technicznego i przydatno?ci do u?ytkowania obiektu budowlanego, estetyki   obiektu oraz jego otoczenia.

- badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej.

- badanie instalacji gazowej oraz przewodw kominowych oraz instalacji s?u??cych ochronie ?rodowiska.

 

Powierzchnia u?ytkowa budynku: 3521m

Informacji  szczeg?owych udziela kierownik gospodarczy szko?y pod nr tel. 22 511 95 15.


Oferty nale?y sk?ada? w zamkni?tych kopertach na adres:

Zesp? Szk? nr 113 z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi  ul. Olgierda 35/41  03-536 Warszawa

w sekretariacie szko?y w godz. 800 1600 do dnia 20 stycznia 2014r do godz 1200 lub elektronicznie Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.   z dopiskiem Przegl?d 5 letni budynku.

 

 Data og?oszenia  

21.11.2013r

 

Data wprowadzenia:

21.11.2013r