Rok szkolny 2018/2019

?lubowanie licealistw to deklaracja odpowiedzialno?ci, wierno?ci ideom, zasadom, jakie stoj? na stra?y wolno?ci. To tak?e krok ku doros?o?ci i to?samo?ci stawania si? cz?owiekiem m?drym, wolnym stawania si? Polakiem.

Tego dnia ich uroczyste przyst?pienie do szkolnej spo?eczno?ci zbieg?o si? z kulminacj? obchodw setnej rocznicy odzyskania przez Polsk? niepodleg?o?ci w 1918 roku. Ale czy po 1918 roku o wolno?? by?o ju? ?atwiej? Jak wiemy, apokalipsa II wojny ?wiatowej, lata komunizmu w Polsce znowu przynios?y potrzeb? obrony wolno?ci, znowu Polacy musieli wykaza? si? wytrwa?o?ci?, heroizmem I w?a?nie o tym mwi?a cz??? artystyczna spotkania. W filmowej retrospekcji ukazane zosta?y losy naszych rodakw od odzyskania niepodleg?o?ci po 123 latach niewoli po czasy obecne. W fascynuj?cym kola?u zdj?? dokumentalnych, fragmentw znanych dzie? filmowych, reporta?y uda?o si? uchwyci? kolejne dziesi?ciolecia XX wieku, by zamkn?? projekcj? scen? odwo?uj?c? si? do dzisiaj, do uczniw z Olgierda, do obecnej niepodleg?o?ci. Filmowi towarzyszy?a muzyka na ?ywo wykonywana przez uczennice naszej szko?y pod kierunkiem polonisty, pana Micha?a Nadarzy?skiego. Niezwyk?e kompozycje doskonale oddawa?y nastrj, dramatyzm filmu, a uczniowie zaimponowali swoimi muzycznymi umiej?tno?ciami. W pokaz filmowy wplecione by?y recytacje wierszy J. Tuwima, K.K. Baczy?skiego i J. Kaczmarskiego, w ktrych rwnie? zakl?ta by?a atmosfera tamtych czasw

Na hali mia?a te? miejsce interesuj?ca wystawa przygotowana przez uczniw pod kierunkiem pana Micha?a Szwedo. Ukazywa?a ona dorobek cywilizacyjny II RP. Fotografie, mapy, komentarze prezentowa?y, jak owocne by?y wysi?ki wczesnych Polakw, ktrzy starali si? rozwija? odzyskan? ojczyzn?. Wystawa prezentowa?a wczesn? my?l techniczn? polski uzbrojenie, ?rodki transportu lotniczego i ko?owego.

Tradycyjnie tak?e w naszej szkole, z okazji wa?nych wydarze?, wydana zosta?a specjalna gazeta jednodniwka Schum. Na jej ?amach ukaza?y si? artyku?y, eseje uczniw, sentencje o wolno?ci, ale i r?ne ciekawostki i interesuj?ce fakty, notki biograficzne zwi?zane z II RP.

Zako?czeniem spotkania by?o za?piewanie hymnu pa?stwowego o symbolicznej godzinie 11.11. Zabrzmia? on niezwykle dostojnie, emocjonalnie. Tym razem Mazurek D?browskiego, ktry wykonali zgromadzeni na hali uczniowie i nauczyciele, pozbawiony by? podk?adu muzycznego. W setkach g?osw, w s?owach hymnu pa?stwowego us?yszeli?my nasz? histori?, wielkie starania Polakw o odzyskanie utraconej tragicznie wolno?ci. Kolejno w d?wi?kach pojawiali si? Legioni?ci, ?o?nierze ksi?cia Jzefa Poniatowskiego, powsta?cy listopadowi, styczniowi, ale i zes?a?cy, emigranci zmuszeni do porzucenia ojczyzny symbolizuj? bohaterstwo oraz ofiary, jakie musieli ponie?? Polacy na trudnej drodze do wolno?ci. Ten wzruszaj?cy moment pokaza?, jak pi?kn? warto?ci? jest mi?o?? do ojczyzny.

 

dzu

 

W czwartek, 18 pa?dziernika 2018, uczniowie klasy 3/4 wraz z wychowawc? panem Jackiem Baczkur? i pani? wicedyrektor Joann? Krawczyk pojechali na wycieczk? edukacyjn? "Szlakiem bohaterw Kamieni na szaniec". Celem wyprawy by?o przybli?enie uczestnikom miejsc, wydarze? i postaci opisanych przez Aleksandra Kami?skiego, jak rwnie? poznanie historii okupowanej Warszawy i jej mieszka?cw.

Pierwszym punktem by?a siedziba niemieckiego Gestapo znajduj?ca si? w Al. Szucha.
Tu katowano Polakw, w tym tak?e cz?onka Szarych Szeregw Janka Bytnara "Rudego". Obecnie pod tym adresem znajduje si? Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Mauzoleum Walki i M?cze?stwa, gdzie mo?na zwiedzi? cele, w ktrych wi??niowie czekali na przes?uchania. Kolejnym miejscem, do ktrego udali?my si? by?o Muzeum Wi?zienia "Pawiak",
mieszcz?ce si? przy ul.Dzielnej. W latach 1938 - 44 Pawiak by? najwi?kszym niemieckim wi?zieniem politycznym na terytorium okupowanej Polski. Wed?ug szacunkw historykw od 2 pa?dziernika 1939 do 21 sierpnia 1944 przez Pawiak przesz?o ok. 100 tys. osb, z czego ok. 37 tys. zosta?o zamordowanych, a ok. 60 tys. wywieziono w 95 transportach do obozw koncentracyjnych oraz innych miejsc odosobnienia. Us?ysze? tu mo?na czytane listy wi??niw kierowane do swoich rodzin, pe?ne s?w otuchy i pocieszenia. Ostatnim miejscem naszej wyprawy by? Cmentarz Wojskowy na Pow?zkach, gdzie le?? polegli ?o?nierze Armii Krajowej, powsta?cy i m?odzie? z "Szarych Szeregw". Uczniowie zapalili znicze na grobie Stanis?awa Broniewskiego "Orszy", Macieja Aleksego Dawidowskiego "Alka", Tadeusza Zawadzkiego "Zo?ki" i wcze?niej wspomnianego Janka Bytnara "Rudego". Uczestnicy wycieczki dowiedzieli si?, jak strasznie post?powali Gestapowcy, w jak okrutny sposb przes?uchiwali wi??niw, jak ?yli wi??niowie na Pawiaku, gdzie spocz?li bohaterowie tamtych wydarze? w tym Alek, Rudy i Zo?ka.

 

Bartosz Marczak 3/4
Po?owa pa?dziernika oznacza mi?dzy innymi rocznic? powo?ania Komisji Edukacji Narodowej. W potocznym okre?leniu jest to Dzie? Nauczyciela. Tak?e w tym roku uczniowie naszej szko?y postanowili uhonorowa? prac? swoich opiekunw.

Prym wiod?y pod tym wzgl?dem klasy ostatniego rocznika Gimnazjum nr 142. Uczniowie z klasy 3/5 przygotowali pyszne torty, ktre pokj nauczycielski zamieni? w ogrd s?odkich smakw oraz czekoladowych i waniliowych aromatw. Wszyscy nauczyciele otrzymali tak?e kwiaty, serdeczne ?yczenia i to, co najcenniejsze, uczniowskie u?miechy.

Dodatkowo samorz?d uczniowski gimnazjum przygotowa? happening akcj? plakatow? na terenie ca?ej szko?y. Widoczne na kartkach has?a, aforyzmy w refleksyjny, a czasem w ?artobliwy sposb, ujmowa?y prac? pedagogw, ?wiat szko?y. Cz?onkowie samorz?du przeprowadzili te? w?rd uczniw ankiet?, ktr? nazwali nauczycielskimi Oscarami po przeliczeniu g?osw triumfowali w trzech kategoriach: pan Micha? Szwedo jako Najlepszy nauczyciel, pan Jacek Baczkura jako Nauczyciel z najwi?kszym poczuciem humoru, pani Kamila Modzelewska jak Nauczyciel najbardziej bezpo?redni, szczery.

Chocia? 14. pa?dziernika wypad? w niedziel?, pi?tkowe i poniedzia?kowe ?yczenia, plakaty, kwiaty i ma?e co nieco, sprawi?y, ?e Schuman po raz kolejny da? sygna?, ?e 137 LO w Warszawie okaza?o si? miejscem partnerskiej wsp?pracy i dobrych relacji.

dzu

 

Nietypowym wydarzeniem zaskoczyli swoich wyborcw uczniowie kandyduj?cy do Samorz?du Uczniowskiego. Na du?ej przerwie odby? si? swoisty happening wyborczy konferencja prasowa, podczas ktrej uczniowie bior?cy aktywny udzia? w kampanii zaprezentowali si? i w skrcie przedstawili swoje pomys?y na zbli?aj?c? si? kadencj?.

Zainteresowanie wydarzeniem ze strony m?odzie?y szkolnej by?o du?e. Pojawia?y si? dodatkowe pytania od publiczno?ci, a ka?dy z wyst?puj?cych za mwnic? kandydatw otrzymywa? g?o?ne brawa.

Happening wyborczy mia? na celu przypomnie? uczniom o idei samorz?dno?ci. Zach?ci? ich do skorzystania z prawa do wsp?decydowania o ?yciu lokalnej spo?eczno?ci. Samorz?d mo?e kszta?towa? szkoln? rzeczywisto??. To przywilej, ale i odpowiedzialno??. To sztuka m?drych wyborw, przemy?lanych decyzji, odwagi i wyobra?ni. Ju? wkrtce, w wieku doros?ym, czeka ich takie samo wyzwanie, jako g?osuj?cych cz?onkw spo?ecze?stwa obywatelskiego.

dzu

 

 

Uroczyste rozpocz?cie roku szkolnego 2018/2019 w 137 LO im. R. Schumana tradycyjnie rozpocz??o wej?cie pocztu sztandarowego szko?y i od?piewanie hymnu pa?stwowego. Nast?pnie g?os zabra?a pani Dyrektor Jolanta Kaczmara. W swoim przemwieniu ?yczy?a uczniom sukcesw, realizacji planw i wytrwa?o?ci. Jednak kluczowym wydarzeniem tego spotkania by? wyk?ad go?cia naszej szko?y - Prof. dr hab. Barbary Smoli?skiej-Theiss, Kierownika Katedry Pedagogiki Spo?ecznej w Instytucie Pedagogiki APS.

Pani profesor w swoim wyst?pieniu Czy wychowanie wg idei Korczaka jest aktualne we wsp?czesnej szkole? poruszy?a wa?ne kwestie wychowawcze i idee zwi?zane charakterem naszej szko?y. Korczakowski model opieki, wychowania i nauczania zak?ada przede wszystkim traktowanie ucznia jako podmiotu, m?odego cz?owieka, ktremu nale?y si? szacunek i ktry ma swoje prawa jako cz?onek spo?eczno?ci. Czy w nawale nakazw, obowi?zkw, oczekiwa? zwi?zanych z wynikami nauki i presji stawianej przez ?wiat zewn?trzny mo?liwe jest zachowanie w szko?ach idei Korczakowskich? Wyk?ad pani Profesor sk?ania? do refleksji

dzu

 

Archiwum wiadomości - wybierz: