ROK SZKOLNY 2014/2015


?yj d?ugo i weso?o

DZIELNICOWY KONKURS J?ZYKA ANGIELSKIEGO DLA GIMNAZJALISTW

28 listopada odby? si? w naszej szkole Dzielnicowy Konkurs J?zyka Angielskiego dla Gimnazjalistw pod has?em  ?yj d?ugo i weso?o polegaj?cy na przygotowaniu krtkich przedstawie?. W tegorocznej, czyli trzeciej edycji, uczniowie zmierzyli si? z wyzwaniem przygotowania scenek o zdrowiu. By?o to zadanie daj?ce ogromne pole do popisu. Ka?da ze scenek mog?a wzbudzi? w publiczno?ci wiele emocji. Raz by?o to rozbawienie do ?ez, innym razem wzruszenie czy napi?cie. Trzeba przyzna?, ?e dru?yny ?wietnie przygotowa?y si? do zadania. Ka?da z nich by?a nieco stremowana, ale ostatecznie oby?o si? bez wpadek, czy pomy?ek. Ka?d? dru?yn? dopingowa?a Pani Joanna Ogrodzka, ktra doskonale poprowadzi?a ca?y konkurs i zapowiada?a kolejne dru?yny.Kiedy ju? ka?da ze szk? - Gimnazja nr 141, 142, 143 i 144 - sko?czy?a pokaz przedstawie?, nast?pi? czas na prezentacj? filmu. Publiczno?? mia?a szans? dowiedzie? si? czego? o pierwszej pomocy. W tym czasie jury sk?adaj?ce si? z kilku nauczycieli j?zyka angielskiego ocenia?o m. in. pomys?, rekwizyty, bogactwo j?zyka i akcent w przedstawieniach. Po 20 minutach oczekiwania poznali?my wynik - wygra?o Gimnazjum nr 143. Nasza szko?a reprezentowana przez uczennice klasy 2/3 zaj??a natomiast czwarte miejsce, Gimnazjum nr 141- drugie a Gimnazjum nr 144- trzecie miejsce. Niezale?nie od wyniku, dzie? ten by? pe?en dobrej zabawy i pozytywnych uczu?. Ka?da z osb bior?cych udzia? w konkursie otrzyma?a dyplom i nagrod? ufundowan? przez Burmistrza Dzielnicy Targwek. Gratulujemy zwyci?zcom i ?yczymy dalszych sukcesw, a tak?e prosimy o wi?cej tego typu konkursw promuj?cych nauk? j?zyka angielskiego i zdrowie!

Bazoberry Ordonez Gabriela kl.1/3
 

ROK SZKOLNY 2013/2014
 

Zaj?cia z misjonarzem z Irlandii

Dnia 20 maja go?cili?my w szkole misjonarza z Irlandii ks. Toma Fenlona, ktry poprowadzi? lekcj? religii w j?zyku angielskim. W zaj?ciach uczestniczy?a grupa ch?tnych uczniw z klas gimnazjalnych i licealnych. Ks. Tom opowiada? o swoim ?yciu, o rodzinie, o tym jak budzi?o si? jego powo?anie, o pracy misjonarza, ktry chc?c g?osi? prawdziwe szcz??cie i ?ycie w obfito?ci jakie przynis? Jezus Chrystus musi zapewni? swym podopiecznym pomoc w zapewnieniu podstawowych ?yciowych potrzeb ( zdrowotnych,  edukacyjnych, budowlanych, itp). Na koniec przypomnia?, ?e prawdziwe szcz??cie cz?owiek powinien  znale?? i piel?gnowa?  w swej duszy, wtedy b?dzie go do?wiadcza? niezale?nie od zmiennych okoliczno?ci zewn?trznych, prze?ywanych trudno?ci, chorb, przeciwno?ci losu czy  trudnych zada? jakim musi stawia? czo?o. Ksi?dz Tom zach?ci? m?odzie? do stawiania pyta?, do dyskusji, prosi? o przekazanie jego adresu mailowego tym, ktrzy chcieliby to uczyni? korespondencyjnie. Spotkanie by?o bardzo interesuj?ce i inspiruj?ce, uczniowie wyrazili pragnienie, aby podobne zaj?cia organizowa? w przysz?o?ci.


Wymiana polsko - ameryka?ska

W dniach od 16 do 27 marca 2014 mieli?my okazj? go?ci? grup? ameryka?skich uczniw wraz z opiekunami z Whitfield School w Saint Louis, Missouri w ramach wymiany uczniowskiej. Pierwsze kontakty z przedstawicielami tej szko?y nawi?zali?my podczas ich ubieg?orocznego pobytu w Warszawie, zorganizowanego przez Szko?? Podstawow? nr 84. Na terenie naszej szko?y odby?y si? wtedy wsplne warsztaty j?zykowe. W tym roku, to nasza szko?a pe?ni?a rol? gospodarza. W niedzielne popo?udnie, 16 marca,  z wielk? ciekawo?ci? i niecierpliwo?ci? przywitali?my na lotnisku Julie, Grace, Katharine, Zacha, Nicka, Curtisa oraz nauczycieli Mikea Pomatto i Jessic? Butler.Program wymiany obejmowa? wsplne warsztaty j?zykowe oraz zwiedzanie ciekawych miejsc w Warszawie, m. in. Muzeum Powstania Warszawskiego, Centrum Nauki Kopernik, wizyt? w Sejmie i wiele innych. Jednym z g?wnych punktw programu pobytu naszych go?ci by? wsplny wyjazd na trzydniow? wycieczk? do Krakowa, Wieliczki i O?wi?cimia. Uczniowie mieli mo?liwo?? zwiedzenia kopalni soli w Wieliczce, podziwiania najpi?kniejszych zabytkw Krakowa Ko?cio?a Mariackiego, Sukiennic, Wawelu oraz zapoznania si? z histori? spo?eczno?ci ?ydowskiej zamieszkuj?cej Krakw. Ostatniego dnia odwiedzili?my Miejsce Pami?ci i Muzeum Auschwitz Birkenau. Wsplna wycieczka bardzo nas do siebie zbli?y?a i wszyscy ?a?owali, ?e tak szybko min??a!

 

Wymiana polsko - ameryka?ska (podsumowanie)
 

Wiele osb by?o podekscytowanych zbli?aj?c? si? wymian? polsko-ameryka?sk?. Nic dziwnego - mo?liwo?? spotkania przybyszw z dalekiego ?wiata nie zdarza si? codziennie.  Kiedy polscy gospodarze dostali e-maile go?ci, zacz??o si? polowanie na godzin? odpowiedni? do korespondencji - w Missouri jest ?rodek dnia, podczas gdy my, Polacy, cz?sto ju? ?pimy. Dla m?odzie?y to ?aden problem. Pisali?my o swoich zainteresowaniach, rodzinie, o tym, ?e nie mo?emy doczeka? si? spotkania. 

W ko?cu nadesz?a niedziela - 16.03 - po jednej stronie Polacy, szukaj?cy osb, z ktrymi sp?dz? najbli?sze dni, a po drugiej wyczerpani lotem z dwoma przesiadkami Amerykanie. Powitanie - lekki szok - czy to na pewno tego j?zyka uczymy si? w szkole? Nic nie rozumiem!!!  Na szcz??cie zaraz przychodzi ulga - s?owa wypowiadane przez go?cia to jednak nie jest narzecze istot z kosmosu. Chyba te? znam ten j?zyk... Tak rozpocz??a si? 10-dniowa przygoda z Grace, Juli?, Katharine, Zachem, Nickiem, Curtisem i ich nauczycielami - p. Mikiem i p. Jessic?. Wkrtce okaza?o si?, ?e Grace nie by?a tak zm?czona, jak si? wydawa?o - zaraz po obiedzie chcia?a zwiedza? Warszaw?. Tak te? si? sta?o, ale podr?e z Grace to  ju? inna  historia. 

W poniedzia?ek pierwszy raz wszyscy spotkali?my si? w naszej szkole. W pracowni fizycznej usi?owali?my zbudowa? wie?e ze s?omek do napojw... przydatne okaza?y si? szpary w pod?odze. Gdyby nie one, jedna z budowli (o ile tak mo?na nazwa? rz?dek pogi?tych s?omek) nigdy by nie powsta?a. Tego dnia byli?my rwnie? w Muzeum Powstania Warszawskiego, ktre bardzo podoba?o si? Curtisowi. Go?cie poznali odrobin? polskiej historii. Po powrocie do szko?y dostali?my obiad... nie zapomn? min uczniw ameryka?skich (no c?, polskich te?) i zmaga? przy otwieraniu pude?eczek z zup?. W nast?pnych dniach wszyscy doszli do wprawy (mo?e oprcz mnie).

We wtorek odwiedzili?my Muzeum Etnograficzne  - Katharine wycina?a przepi?knie mazowieckie wzory, mo?e ma ?owickie korzenie? Tego dnia bawili?my si? te? suchym lodem i robili?my kul? ognia.

W ?rod? nasi go?cie byli zaproszeni do szko?y podstawowej, a potem mia?y miejsce warsztaty artystyczne z Natali? Cheng z 3/3 tworzyli?my pisanki i bransoletki.

W czwartek pokazali?my go?ciom Centrum Nauki Kopernik. Zwiedzali?my je ok. 2h, a potem mieli?my jeszcze warsztaty w pracowni robotycznej. Po po?udniu za? wszystkich porwa? taniec. Przepraszam, nie wszystkich, cz??? osb obserwowa?a bardziej sprawnych z bezpiecznej odleg?o?ci. W pi?tek nasi Amerykanie odwiedzili pobliskie liceum, po czym bawili si? z nami w czasie Dnia Wagarowicza. A potem si? zacz??o - prawdziwe wyzwanie dla go?ci z Nowego ?wiata - lepienie. Ciasto, farsz, ciasto - prosz? sprbowa?, jak smakuj? w?asnor?cznie zrobione pierogi!

W sobot? jedziemy do Wieliczki. Miliony schodw w d? kopalni, zachwyt na wszystkich twarzach. Za solnym pomnikiem s?ynnego polskiego astronoma przewodnik wo?a:

- Kopernik by?a kobiet?! 

Ach, Ameryko, polski humor, tego nie zrozumiesz.

Niedziela to ca?odzienny spacer po Krakowie, dawnej stolicy. Kazimierz, synagoga i cmentarz ?ydowski - wszyscy ch?opcy musieli za?o?y? jarmu?ki. Potem s?uchanie hejna?u, Wzgrze Wawelskie, Dzwon Zygmunta. Zeszli?my do podziemi Katedry Wawelskiej. P?niej zobaczyli?my te? przepi?kny Ko?ci? Mariacki, Sukiennice. Grace i pozostali zachwyceni Krakowem. Takich zabytkw Ameryko nie masz.

W poniedzia?ek pojechali?my do obozw Auschwitz-Birkenau. Chyba nie musz? du?o pisa?... Nie byli?my zbyt rado?ni w trakcie wycieczki. Nie potrafi? zrozumie?, dlaczego jedni ludzie robili co? tak potwornego innym.

Wrcili?my do Warszawy. Wtorek by? dniem polityki - pokazali?my go?ciom polski Sejm. Pani przewodnik u?wiadomi?a im, ?e u nas jest demokracja (tak, Grace pyta?a mnie wcze?niej, czy jeste?my pa?stwem demokratycznym). Potem spacerowali?my po Starym Mie?cie. Informacje o Koperniku, tu jest serce Chopina, Pomnik Nieznanego ?o?nierza, a tu gw?d? programu - Krakowski Kredens!!! Go?cie zachwyceni  Zamkiem Krlewskim, komnatami.  Pokj z portretami najwa?niejszych krlw Polski. Cisza, wszyscy podziwiaj?... Nagle pani Jessica pyta: 

-A co ona tu robi? 

Hmm, co Jadwiga robi w?rd w?adcw...

-By?a krlem - odpowiada przewodniczka

-Jak to? Krlow??

- Nie. Krlem.

Jak tu wyja?ni? obcokrajowcom, kim by?a Jadwiga? C?, Polska by?a tak post?powa, ?e mia?a nawet kobiet?-krla. Gender.

Nast?pnie pora na zakupy w Arkadii. Wszyscy rozsypali si? po centrum handlowym. Wieczorem Grace mnie pyta:

- Dlaczego na ubraniach macie tylko angielskie napisy?

Nie zdaje sobie sprawy, jaki wp?yw ma Ameryka na ?wiat? Czy to my, Polacy, tak wyzbywamy si? naszej narodowo?ci?

Niestety, nadesz?a ?roda. Ostatni dzie?. Prezentacja na koniec pobytu. Po?egnalny tort bezowy.

W czwartek, na 6.00, odwozimy go?ci pod szko??...  Ostatnie u?ciski, ju? jad? na lotnisko... Tak szybko min??o... Jeszcze si? spotkamy.
 

                                                                        Katarzyna Szafra?ska kl.2/3

Certyfikat od AIESEC

Otrzymali?my certyfikat za wielkie zaanga?owanie w warsztatach po?wi?conych Milenijnym Celom Rozwoju ONZ, ktore zorganizowane by?y przez AIESEC Polska Komitet Lokalny Warszawa SGH.


Smakowity Dzie? J?zykw Obcych


      Dnia 30 wrze?nia odby? si? w naszej szkole Mi?dzynarodowy Dzie? J?zykw Obcych. Wszystko dzia?o si? na parterze - korytarz by? bardzo ?adnie udekorowany kartkami ze s?owami w r?nych j?zykach, wprowadzaj?c nieco egzotyczny, niecodzienny klimat. Jednak?e wi?kszo?? wyedukowanych lingwistycznie uczniw naszej szko?y nie powinno mie? wi?kszych problemw ze zrozumieniem, co poszczeglne z nich oznacza?y, zw?aszcza przy wsparciu nauczycieli j?zykw obcych, ktrzy akurat znajdowali si? na dy?urach. G?wn? atrakcj? dnia by?a degustacja da? i przysmakw z krajw niemieckoj?zycznych, czyli Niemiec, Austrii oraz Szwajcarii. Trudnego i odpowiedzialnego zadania przygotowania smacznych i estetycznych potraw podj?li si? uczniowie klas ucz?cych si? j?zyka niemieckiego. Kelnerzy, ktrymi zosta?a grupa osb z klasy 2 A, byli elegancko ubrani w bia?e koszule, ciemne spodnie oraz kolory pa?stw niemieckoj?zycznych. Mo?na by?o zasmakowa? w daniach takich, jak Kartoffelsalat (czyli, jak nietrudno si? domy?li?, sa?atki ziemniaczanej), austriackie sery r?nych gatunkw, niemieckie ciasta i ciasteczka, a tak?e ca?ej mas rozmaitych da?, ktre cieszy?y oczy i podniebienie ka?dego, kto zechcia? sprbowa?. Trzeba by?o jednak si? spieszy?! Popyt by? zdecydowanie wi?kszy ni? poda?, zatem migiem znik?y wszystkie przysmaki. By?o to zdecydowanie udane szkolne przedsi?wzi?cie, wi?c wszystkim ?asuchom obiecujemy, ?e kolejna tematyczna wy?erka, przy okazji ktrej poznamy kultur? i smaki innych krajw, z pewno?ci? odb?dzie si? po raz kolejny. Kto wie, czego b?dziemy mieli okazj? sprbowa? kolejny razem? 


ROK SZKOLNY 2012/2013


 

Wycieczka do Szkocji


trip to Scotland Rafa? Chwalczuk          Przygotowania do tej wycieczki zacz??y si? w po?owie pierwszego semestru. Wszyscy zastanawiali?my si?, jaka ona b?dzie. Dobierali?my si? we wsplne pokoje, omawiali?my, co spakujemy do walizek. A? w ko?cu nadesz?a d?ugo oczekiwana data...
         Dnia 9.05.2013 roku uczniowie z r?nych klas naszego gimnazjum zebrali si? o godzinie 9.30 przed budynkiem szkolnym na zbirce. Z u?miechami na twarzy i g?odni wra?e? oczekiwali?my na niezapomnian? wycieczk? do Szkocji. Po za?atwieniu spraw formalnych wsiedli?my do autokaru i pojechali?my na lotnisko Chopina. Tam poznali?my nasz? pani? przewodnik i kucharza. U niektrych mo?na by?o wyczu? lekkie zdenerwowanie, poniewa? mieli lecie? po raz pierwszy. Jednak, jak si? okaza?o, stres by? niepotrzebny.
Po ponad dwugodzinnym locie dotarli?my na lotnisko w Glasgow. Ubrani w letnie ubrania prze?yli?my szok, wychodz?c na wietrzny i zimny, ale zarazem pi?kny krajobraz Szkocji. Pierwszy dzie? by? czasem na " rozejrzeniem si?" i zakwaterowanie w hostelu.
Pokoje by?y ?adne i zadbane. Najwi?cej rado?ci sprawia?o nam zje?d?anie wind?, ktra nie zawsze przyje?d?a?a wtedy, kiedy tego chcieli?my.
         Ka?dego wieczoru mieli?my zaj?cia  z j?z. angielskiego, na ktrych rozwi?zywali?my zadania i rozmawiali?my o tym, co zobaczyli?my w danym dniu. A tego by?o ca?kiem sporo: Muzeum Religii, galeria artystyczna, Muzeum Transportu, Narodowe Muzeum Szkocji, ?luza i dwa zamki. Odwiedzili?my rwnie? brytyjsk? szko??. Ka?dy z nas by? pod wra?eniem wielko?ci pomieszcze?, rzeczy, uczniw i panuj?cej tam atmosfery. W wielu osobach obudzi?o si? marzenie ucz?szczania do tego budynku.
         Ca?a sze?ciodniowa wycieczka by?a fantastyczna, lecz jak dla mnie, najlepszym punktem by? Dom Strachw. Dzi?ki temu, ?e chodzili?my wszyscy zwart? grup?, wi?cej ?miali?my si?, ni? bali?my. Nauczycielki bawi?y si? razem z nami. Rajem dla wszystkich by? ostatni,  zakupowy dzie?. Poszli?my do Primarka i Poundlanda. Ob?adowani torbami z ka?dej strony mieli?my nadziej?, ?e nasz baga? nie przekroczy wyznaczonej wagi.
Dnia 14.05.2013 przyszed? czas, kiedy musieli?my po?egna? si? z przepi?kn? Szkocj?. Nawet zmienna pogoda nie popsu?a nam dobrych humorw. Pe?ni nowych do?wiadcze? wrcili?my do Polski.
       By?a to najlepsza wycieczka, na jakiej kiedykolwiek by?am. Nie ?a?uj? ani jednego dnia, ani jednej chwili. Dzi?ki osobom, ktre pojecha?y tam razem ze mn?, nigdy nie zapomn? tego wyjazdu.


Emilia Sadlakowska,  kl. III/3


 

Harmonogram

 

przeprowadzania egzaminu ustnego z j?zyka angielskiego do klasy dwuj?zycznej

 

CXXXVII Liceum Oglnokszta?c?cego z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi

 

w dniu 6 czerwca 2013 roku

 

 

 

Pocz?tek egzaminu: godzina 15:00

Godzina egzaminu ustnego

Numery PESEL kandydatw

15:00

 

97092607570

97060212029

97122605840

97021310029

97050507786

97030208487

15:30

97092209987

97021011654

97062611505

97090206443

97012812116

97021403668

16:00

97100310465

97011306465

97090307465

97011108340

97041308385

97082510189

16:30

97050404458

97060509802

 


 

Prosimy o przybycie na egzamin 5 minut wcze?niej.

Czekamy dzi? na Ciebie - zainwestuj w swoj? przysz?o??! 

Visitors from the Whitfield School, St Louis, USA


american students 5     It was the first time we hosted high school students from the USperhaps the first event of this kind in the area. Meeting our counterparts (a group of ten) who came from the Whitfield School, St Louis (accompanied by their two form teachers) was a memorable experience.

     The venue for our integration meeting or - better to say- a friendly get-together, was the sports hall where some of the 2nd and 3rd grade junior high school pupils (group 2.3 and 3.3) welcomed our visitors. After a brief self introduction both groups presented colorful visuals featuring some of the hot spots of Poland and the States.

     This quiz-like presentation, followed by a commercial -fashioned feature on our school (English subtitles added), lead us to a friendly talk about everyday life and study in our countries.

     But what really broke the ice and got the party going was a mini discowith a popular Polish hit Ona ta?czy dla mnie (Shes dancing for me) apparently enjoyed by stunned Americans who seemed to like both the lyrics and the catchy tune. 

american students 1american students 2american students 4


 


 

LESSON FOR OTHER TEACHERS ENTITLED

 Pressure in the liquid and in the gases

 
 

            The class I/3 survived a new adventure during their Physics lesson connected to some English parts on 25th March 2013. It was shown by Mrs Jadwiga Pozna?ska and Mrs Aleksandra Wieliczko. The participants could know the difference between the atmospheric and hydrostatic pressure, the relation between the atmospheric pressure and the change of the weather. WE did some experiments. As a result, WE know that the higher the height of the liquid column is above the hole, the bigger the hydrostatic pressure is. In my opinion, the lesson was interesting, you could enlarge your knowledge.WORKSHOP WITH AIESEC

 

From February 21st to February 24th in our school workshops with people from various countries were organized. They were students who participated in the program set up by AIESEC. This organization helps young people develop social responsibility, emotional intelligence and skills in entrepreneurship. Lots of students travel around the world with this program to teach for some time in chosen schools. One of those schools is our gymnasium.

During the first two days Brazilian Joao Paulo and Greek Magdalene told us about their countries histories, places to visit, myths and facts about Greece and Brazil and about themselves. They recommended us their national dishes and introduced us to their traditions and customs. We really liked the way they presented their countries. It was objective and different from information that we can find on the Internet. Magdalene and Joao Paulo told us about their favorite places to spend free time. They also enlightened us with some facts about life in different climate. Of course there was a lot of small talks and thousands questions. Our foreign teachers wanted to know something about Poland, too.
The next two days our teachers changed to Mitesh from Mauritious - a small island next to Madagaskar and Ezgi from Turkey. They told us about their culture, too. We told them some things about Poland as well. We also discussed with them Polish climate and cuisine.

We had to speak English all the time and our talking skills are really better now. We also got to know new words. It was different than lessons that we know from our everyday routine. We dont have a chance to talk to Brazilian regularly, for example. They weren't much older than we are so our chats were nice and funny.
These were unforgettable moments.

 

  Martyna Nasiadka
and
Zuzanna Panuszewska

aisec

 

HAPPY HALLOWEEN

 

It happened 30th of October. The day like every one. One mysterious man- Mr Simeon Wren - was waiting for students in the classroom nr 83. The bell rang. The language classes I/3, II/3 and III/3 participated in a special lesson. The ambience was constantly weird. Suddenly, the man said " you know what will we talk about? ". Silence. On the wall it was written "Happy Halloween" - and this is what he screamed in a moment. Our teacher was talking about the history of this day during next few minutes. Later, we were playing different games, for example, we were making faces in pumpkins, we were making mummies using a toilet roll and we were eating apples without... arms!  We learned what "Trick or treat" really means.

 We are going to wait impatiently for the next language workshop about Scotland.


 

Oath Taking Ceremony Tuesday (13 November 2012)

  On 13 November, the Oath Taking Ceremony for the first year students was held in our school. This event  in accordance with our school tradition, was as usually - associated with the anniversary of Poland's resumption of independent statehood in 1918, a ceremony of a great significance to every Pole.

 At midday our school sports hall began to fill with the junior high and high school first graders led by their form teachers, accompanied by all teaching staff, honorable guests and the group of the third grade students deputies. 

All the audience rose from their seats with the arrival of the school banner bearers and sang the national anthem. This solemn part which opened the ceremony, was followed the official greeting by our Principal Mrs. Jolanta Kaczmara  and the Parents' Council representatives. In their address to the first grade students, they reflected upon the contemporary world, significance of the celebration and the symbolism of students pledge.

Then came the most anticipated moment, where the young students took oath lead by the principal, vowed to abide by the creed of their school and fulfill their duties to the best of their abilities.


 

Ceili dancing workshop (30.10.2012)

 

Fancy some ceili dancing? Perhaps second demanding if compared to ceiling dancing but still youll need some flare for it. Thanks to our visiting expert Simon Wren from Britain some of our students got a practical grip on the variety of Irish folk dances through one hour workshop. This included gruelling movements on toes only, "side steps" "sevens and threes" or jig steps all  accompanied with vivid Irish rhythms.


European Days of Foreign Languages (Wednesday, 26 September 2012)

A big Black Bug, bit a big Black dog on its big Black nose.  Does it sound like a vets report? Not quite. Such tongue twisters as warming up activity opened the European Days of Foreign Languages in our school. On Wednesday all students started their school-day with a hybrid dictation in four languages: German, English French and of course Polish a real challenge not only for the junior high students, but also an embarrassment for the teachers, who in fear of failure had been revising spelling rules overnight.

The following day was marked by an emotion filled contest One of the Ten for the 3rd grade participants. Bilingual class students could put on some show and demonstrate both linguistic skills and their knowledge about culture of selected English-speaking countries. Ten participants brave enough to answer questions in 3 tongues ardently competed till the very end, cheered by stunned audience.

Friday in turn, turned out to be a somewhat mysterious day with numerous masqueraders prowling or parading around the school hallways. Neither did they resemble Halloween-like scary creatures nor light- greenish clothes lovers whose green outfit traditionally marks the beginning of spring What secret was then behind their apparently misdated attire? 

Well, they were the mysterious people of Europe! Fairy-tale characters, celebrities, writers and explorers walking in the crowd began the next stage of the competition for Foreign Languages Day. Students clad in costumes could not reveal who they were, but our knowledge about the life of the person presented by them served as the sole guide to establish their identity. Pictures of mysterious Europeans are to be displayed on our Facebook website. You are welcome to watch, guess and have fun!

 

MI?DZYNARODOWE CERTYFIKATY Z J?ZYKA ANGIELSKIEGO

Uczniowie z naszej szko?y ch?tnie przyst?puj? do mi?dzynarodowych egzaminw z j?zykw obcych. W ten sposb uzyskuj? certyfikaty po?wiadczaj?cego stopie? znajomo?ci j?zykw obcych, ktre s? uznawane na ca?ym ?wiecie. Do egzaminw mo?na przyst?pi? na dowolnym etapie nauki.

 Do najpopularniejszych egzaminw z j?zyka angielskiego nale??:

KET (Key English Test) egzamin KET sprawdza znajomo?? j?zyka angielskiego na poziomie A2 wed?ug Europejskiego Systemu Opisu Kszta?cenia J?zykowego. Egzamin ten jest przeznaczony dla osb, ktre ucz? si? j?zyka angielskiego od niedawna i potrafi? u?ywa? go w codziennych sytuacjach w ograniczonym zakresie.

PET (Preliminary English Test) celem egzaminu PET jest sprawdzenie znajomo?ci j?zyka angielskiego na poziomie B1 wed?ug Europejskiego Systemu Opisu Kszta?cenia J?zykowego. Egzamin PET powsta? z my?l? o osobach, ktre radz? sobie z u?yciem j?zyka angielskiego w sytuacjach dnia codziennego (np. kandydat potrafi wypowiada? si? na temat w?asnych zainteresowa?, napisa? prosty list, przeczyta? proste artyku?y, zrobi? krtkie notatki).

FCE (First Certificate in English) egzamin FCE testuje znajomo?? j?zyka angielskiego na poziomie B2 wed?ug Europejskiego Systemu Opisu Kszta?cenia J?zykowego. Kandydat, ktry planuje zda? egzamin FCE powinien m.in. zna? szeroki zasb s?ownictwa, potrafi? wypowiedzie? si? swobodnie i spontanicznie w sposb jasny na wiele tematw, by? w stanie wyrazi? swoj? opini? na r?ne tematy i j? uzasadni?.

Wszystkie egzaminy sprawdzaj? praktyczn? znajomo?? j?zyka angielskiego w zakresie umiej?tno?ci rozumienia tekstw czytanych, rozumienia ze s?uchu, pisania i mwienia.

Szczeg?owe informacje o wszystkich wy?ej wymienionych egzaminach mo?na uzyska? od nauczycieli ucz?cych j?zyka angielskiego w naszej szkole, a tak?e na stronie internetowej  http://www.cambridgeesol.org/exams/

 


 

Europejski Dzie? J?zykw Obcych

Europa jak wiadomo angielskim stoi. Wiedz? o tym na zachodzie i wschodzie naszego kontynentu. Nawet Skandynawowie zamiast po norwesku, du?sku, szwedzku czy fi?sku wol? porozumiewa? si? po angielsku.
Od ko?ca XVIII wieku na p?nocnej p?kuli rywalizowa? francuski z angielskim i to ten drugi jest teraz gr?. I po to, aby w tej opinii utwierdzi? naszych uczniw zaprosili?my na j?zykow? konfrontacj? Kanadyjczyka - Johna Weinsberga, prawdziwego, bez ?adnych podrbek, bo z paszportem kraju klonowego li?cia. Nasz go?? przedstawi? orygina?y dokumentw, z ktrych wynika?o, ?e jest Kanadyjczykiem. Ma?o tego, mia? szans? opowiedzie? o swoim kraju oczywi?cie po angielsku - czym po pierwsze udowodni? tez? ze wst?pu o uniwersalizmie angielskiego, a po drugie przekona? uczestnicz?cych gimnazjalistw z klas II/3 i III/3, ?e warto uczy? si? angielskiego.

 


 european studies1KONKURS NA POCZTWK? ?WI?TECZN?

"Christmas in Europe"

Og?aszamy konkurs na projekt kartki ?wi?tecznej. Projekt powinien zawiera? rwnocze?nie motyw ?wi?teczny i europejski, wykonany mo?e by? technik? dowoln?. Zaprojektowana kartka po z?o?eniu powinna mie? format A4. Na wszystkich uczestnikw czekaj? dyplomy. Dla zwyci?zcw przewidziano nagrody! Na prace czekamy do 19 pa?dziernika 2009. Nale?y je sk?ada? do p. A. Jakackiej (sala 75). Konkurs realizowany jest pod patronatem European Studies.


THE EUROPEAN STUDIES PROGRAMME AND OUR SCHOOL

The European Studies Programme is a post-primary curriculum based programme linking schools in Ireland with schools across Europe through sustained collaborative projects furthering tolerance, mutual understanding and appreciation of the cultures of others. Currently more than 300 schools in 25 European Countries are engaged in the programme.
In these schools is also our school.We have started cooperation with ESP since May. We cooperate with three schools from Ireland and one from Greece. We exchanged works with them by e-mails, snail mails and by post.
In school year 2007/2008 we made three projects:
1.Our school profile and our students profiles
2.How it brings cultures together
3.Country profile
In school year 2008/2009 we made three projects:
1.Presentation of one European country.
2.Our school newspaper.
4.Our school life film.
In school year 2009/2010 we will make:
1.Multiple choice quiz about our country.
2.An information brochure about our school.
3.Mini role play.
Our school took part in the two student competition to design the Christmas card.The theme was Christmas in Europe and students works were sent to Ireland.
We also prepared plays :
In December 2007 group of ESP students prepared the Christmas showSanta Claus
In April 2008/2009 group of students from class 2/2, 3/2 prepare
The Winnie the Pooh

THE EUROPEAN STUDIES GROUP

Once a week students participate in the lesson about Europe and the European Union. They have to make a lot of activities conected to this topic.They also study the history and present news of The European Union.This lessons are very useful for them.The coordinator and teacher is Anna Jakacka.

We started in 2007 with group of students from class 2/2 .

Now our group consists of 10 students from class 3/3.


 

brama1TRIP TO LONDON

From the 4th to the 10th of June 35 pupils from our school took part in a trip to London.


Sightseeing included:

Houses of Parliament
Big Ben
Westminster Abbey
National Gallerylomdon20eye1
Royal Observatory
National Maritime Museum
Tower of London
Hays Galleries
Natural History Museum
Science Museum
London Eye
Madame Tussauds
Millennium Bridge
Kensington Gardens

The trip was organised by Europejskie Centrum M?odzie?owe and our English teachers. During our trip our students could practise English language in everyday situations.