• W naszej szkole wymagamy zmiany obuwia na tenisówki tekstylne.
  • W każdy poniedziałek i podczas wszystkich uroczystości szkolnych obowiązuje uczniów jednolity strój, na który składa się biała koszula oraz czarna/granatowa spódnica/spodnie.
  • Każda nieobecność ucznia w szkole powinna być usprawiedliwiona w ciągu 7 dni od powrotu do szkoły.
  • W wypadku złego samopoczucia ucznia w szkole natychmiast zawiadamiamy rodziców/opiekunów, którzy odbierają dziecko ze szkoły. Bez pisemnego oświadczenia rodziców w Indeksie uczniowie nie będą zwalniani ze szkoły.
  • Indeks jest wewnętrznym dokumentem szkolnym opatrzonym numerem. W wypadku zagubienia Indeksu, uczeń zgłasza się do wychowawcy z prośbą o wydanie duplikatu.
  • Nieprzekraczalny termin dostarczania opinii psychologicznych dotyczących dysleksji rozwojowej, w przypadku klas III, mija 30 września.
  • W szkole obowiązuje zakaz korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń rejestrująco - odtwarzających.