• W naszej szkole wymagamy zmiany obuwia na teniswki tekstylne.
  • W ka?dy poniedzia?ek i podczas wszystkich uroczysto?ci szkolnych obowi?zuje uczniw jednolity strj, na ktry sk?ada si? bia?a koszula oraz czarna/granatowa spdnica/spodnie.
  • Ka?da nieobecno?? ucznia w szkole powinna by? usprawiedliwiona w ci?gu 7 dni od powrotu do szko?y.
  • W wypadku z?ego samopoczucia ucznia w szkole natychmiast zawiadamiamy rodzicw/opiekunw, ktrzy odbieraj? dziecko ze szko?y. Bez pisemnego o?wiadczenia rodzicw w Indeksie uczniowie nie b?d? zwalniani ze szko?y.
  • Indeks jest wewn?trznym dokumentem szkolnym opatrzonym numerem. W wypadku zagubienia Indeksu, ucze? zg?asza si? do wychowawcy z pro?b? o wydanie duplikatu.
  • Nieprzekraczalny termin dostarczania opinii psychologicznych dotycz?cych dysleksji rozwojowej, w przypadku klas III, mija 30 wrze?nia.
  • W szkole obowi?zuje zakaz korzystania z telefonu komrkowego i innych urz?dze? rejestruj?co - odtwarzaj?cych.

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018
 
UWAGA! Poni?sze terminy mog? ulec zmianie. Prosimy na bie??co ?ledzi? informacje pojawiaj?ce si? na stronie www oraz w dzienniku internetowym.
 
4 wrze?nia 2017 rozpocz?cie Roku Szkolnego,
 
13 pa?dziernika 2017 apel z okazji ?wi?ta KEN,
 
10 listopada 2017 apel z okazji ?wi?ta Niepodleg?o?ci (?lubowanie klas I gimnazjum i LO),
 
23 grudnia 2017 31 grudnia 2017 zimowa przerwa ?wi?teczna,
 
15 stycznia 2018 28 stycznia 2018 ferie zimowe,
 
29 marca 3 kwietnia 2018 wiosenna przerwa ?wi?teczna,
 
27 kwietnia 2018 apel z okazji rocznicy Konstytucji 3 Maja,
 
4, 7, 8 maja 2018 pocz?tek egzaminw maturalnych,
 
22 czerwca 2018 zako?czenie roku szkolnego.
WA?NIEJSZE DATY ZWI?ZANE Z OCENIANIEM
 
                                             I p?rocze

do 6 grudnia 2017 podanie uczniom i rodzicom propozycji ?rdrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowi?zkowych i dodatkowych zaj?? edukacyjnych oraz oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 
do 8 stycznia 2018 wystawienie ocen klasyfikacyjnych.
 
10 stycznia 2018 zatwierdzenie klasyfikacji.
 
 
II p?rocze
 
do 19 kwietnia 2018 termin wystawienia ocen dla III LO
 
23 kwietnia 2018 zatwierdzenie klasyfikacji III LO
 
do 16 maja 2018 podanie uczniom i rodzicom propozycji rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowi?zkowych i dodatkowych zaj?? edukacyjnych oraz oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 
do 13 czerwca 2018 wystawienie ocen klasyfikacyjnych z zaj?? dydaktycznych.
 
18 czerwca 2018 zatwierdzenie klasyfikacji.