• W naszej szkole wymagamy zmiany obuwia na tenisówki tekstylne.
  • W każdy poniedziałek i podczas wszystkich uroczystości szkolnych obowiązuje uczniów jednolity strój, na który składa się biała koszula oraz czarna/granatowa spódnica/spodnie.
  • Każda nieobecność ucznia w szkole powinna być usprawiedliwiona w ciągu 7 dni od powrotu do szkoły.
  • W wypadku złego samopoczucia ucznia w szkole natychmiast zawiadamiamy rodziców/opiekunów, którzy odbierają dziecko ze szkoły. Bez pisemnego oświadczenia rodziców w Indeksie uczniowie nie będą zwalniani ze szkoły.
  • Indeks jest wewnętrznym dokumentem szkolnym opatrzonym numerem. W wypadku zagubienia Indeksu, uczeń zgłasza się do wychowawcy z prośbą o wydanie duplikatu.
  • Nieprzekraczalny termin dostarczania opinii psychologicznych dotyczących dysleksji rozwojowej, w przypadku klas III, mija 30 września.
  • W szkole obowiązuje zakaz korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń rejestrująco - odtwarzających.

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018
 
UWAGA! Poniższe terminy mogą ulec zmianie. Prosimy na bieżąco śledzić informacje pojawiające się na stronie www oraz w dzienniku internetowym.
 
4 września 2017– rozpoczęcie Roku Szkolnego,
 
13 października 2017 – apel z okazji święta KEN,
 
10 listopada 2017 – apel z okazji Święta Niepodległości (ślubowanie klas I gimnazjum i LO),
 
23 grudnia 2017 – 31 grudnia 2017 – zimowa przerwa świąteczna,
 
15 stycznia 2018 – 28 stycznia 2018 – ferie zimowe,
 
29 marca – 3 kwietnia 2018 – wiosenna przerwa świąteczna,
 
27 kwietnia 2018 – apel z okazji rocznicy Konstytucji 3 Maja,
 
4, 7, 8 maja 2018 – początek egzaminów maturalnych,
 
22 czerwca 2018 – zakończenie roku szkolnego.
WAŻNIEJSZE DATY ZWIĄZANE Z OCENIANIEM
 
                                             I półrocze

do 6 grudnia 2017 – podanie uczniom i rodzicom propozycji śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 
do 8 stycznia 2018 – wystawienie ocen klasyfikacyjnych.
 
10 stycznia 2018 – zatwierdzenie klasyfikacji.
 
 
II półrocze
 
do 19 kwietnia 2018 – termin wystawienia ocen dla III LO
 
23 kwietnia 2018 – zatwierdzenie klasyfikacji III LO
 
do 16 maja 2018 – podanie uczniom i rodzicom propozycji rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 
do 13 czerwca 2018 – wystawienie ocen klasyfikacyjnych z zajęć dydaktycznych.
 
18 czerwca 2018 – zatwierdzenie klasyfikacji.