Poradnictwo zawodowe: D?ugofalowe i wieloetapowe dzia?ania wychowawcze, towarzysz?ce jednostce w trakcie jej rozwoju zawodowego. Obejmuje ono udzielanie pomocy uczniom i doros?ym w Obejmuje ono udzielanie pomocy uczniom i doros?ym w planowaniu, tworzeniu i rozwoju kariery zawodowej, przynosz?cej jednostce satysfakcj? i zawodowy sukces.

Orientacja zawodowa: Dzia?ania wychowawcze szko?y, rodzicw, i innych osb, grup i instytucji -maj?ce na celu przygotowanie m?odzie?y do planowania kariery zawodowej, ktrych wa?nym elementem jest podejmowanie kolejnych decyzji wyboru zawodu i szko?y.

Doradztwo zawodowe : ?wiadczenie pomocy w dokonywaniu kolejnych decyzji wyboru zawodu lub pracy w formie indywidualnej porady zawodowej, poprzez analiz? pola problemowego jednostki i udzielenie jej informacji zawodowych, podawanie wskazwek, sugestii oraz instrukcji.  

Informacja zawodowa : Zbiory danych potrzebnych jednostce do podejmowania kolejnych decyzji zawodowych oraz zwi?zanych z zatrudnieniem. Zakres tre?ci, metod i kana?y przekazywanych informacji s? dostosowane do etapu rozwoju zawodowego jednostki oraz rodzajw podejmowanych decyzji.

 

W szkole dzia?a Wewn?trzszkolny System Doradztwa Zawodowego. Okre?la on og? dzia?a? podejmowanych przez szko?? w celu przygotowania uczniw do wyboru zawodu, poziomu i kierunku dalszego kszta?cenia.

PRZYDATNE ADRESY:

Biuro Edukacji m.st. Warszawa http://edukacja.warszawa.pl

Krajowy O?rodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej http://www.koweziu.edu.pl

Informacje o zawodach, filmy zawodoznawcze:  http://www.ohpdlaszkoly.pl

Portal Perspektyw     Informacje o zawodach, rankingi szk?        http://www.perspektywy.pl

 

Centrum Informacji i Doradztwa M?odzie?owego w Pa?acu M?odzie?y http://ciidmpm.blogspot.com/