Jak to wygl?da u nas...

Od wielu lat w naszej szkole zach?camy m?odzie? do dzia?a? w ramach wolontariatu. Nasi uczniowie okazuj? si? osobami o wra?liwym sercu. S? ofiarni, po?wi?caj? swj wolny czas dla innych. Najcz?stsz? form? wolontariatu i tak?, z ktrej jeste?my chyba najbardziej dumni, to systematyczna, sta?a pomoc m?odszym dzieciom w opiece, zabawie i nauce. Gimnazjali?ci z Olgierda po swoich lekcjach odwiedzaj? przedszkola (m. in. na Smole?skiej, Pra?atowskiej, Korzona, Wile?skiej), ?wietlice szk? podstawowych ( nr 114, 28, 84); ?wietlic? ?rodowiskow? "Chatka Puchatka " (ul. W?growska) i "Pod Anio?em" (przy parafii ?w. Marka na ul. Zamiejskiej). Ch?tne osoby zobowi?za?y si? do systematycznej wsp?pracy w wymienionymi placwkami, niektrzy z nich tylko w tym roku po?wi?cili ju? nawet ponad 30 godzin na to, aby pomaga?, by? dla innych. Taka forma wolontariatu uczy odpowiedzialno?ci, systematyczno?ci, dobrego planowania swoich zaj??, uwra?liwia na potrzeby innych. Chcemy jednak uczy? dzielenia si? z innymi tak?e dobrami materialnymi, zauwa?ania, ?e wielu ludzi jest w du?o trudniejszej sytuacji ni? my i dlatego solidaryzuj?c si? z nimi, wspieramy finansowo instytucje charytatywne, wsp?pracujemy z fundacjami organizuj?cymi zbirki pieni??ne na jaki? szczytny cel, ktry mimo swych skromnych mo?liwo?ci ca?ym sercem popieramy (Hospicjum Domowe Ksi??y Marianw- ubieg?oroczna zbirka z rozprowadzania ?onkili przynios?a 375 z?otych , Warszawskie Hospicjum dla Dzieci, Gra Grosza, Wielka Orkiestra ?wi?tecznej pomocy, Fundacja Bardziej Kochani, Fund. Wiosna).

Nasi uczniowie ch?tnie pomagaj? niepe?nosprawnym sportowcom, uczestnicz?cym w corocznych paraolimpiadach.

Ostatnio brali?my udzia? w kilku konkursach maj?cych na celu upowszechnianie wiedzy i kszta?towanie w?a?ciwych postaw wobec niepe?nosprawnych. Uczennica kl. 2/3, Weronika Powier?a otrzyma?a pierwsz? nagrod? w konkursie literackim po?wi?conym osobom z Zespo?em Downa, organizowanym przez Fundacj? "Bardziej kochani". Jeste?my bardzo dumni z naszych wolontariuszy, chcemy ?eby i oni mieli ?wiadomo??, ?e to co robi? jest wa?ne i wspania?e, dlatego w naszej szkole rozdajemy im specjalnie przygotowane Dzienniczki Wolontariusza, w ktrych mog? zbiera? po?wiadczenia przepracowanych godzin, wpisy dotycz?ce czasu, miejsca i rodzaju dzia?a? jakie podejmuj? dla innych. Na koniec roku i z okazji Dnia Wolontariusza najaktywniejsi otrzymuj? dyplomy i upominki.

Dla niektrych ludzi pomaganie innym, otwarto?? na drugiego cz?owieka jest czym? oczywistym, dla innych mo?e by? dopiero odkryciem, ktre jest gdzie? w zasi?gu r?ki i oby nie bali si? po nie si?gn??. Jest to jeden ze sprawdzonych sposobw do?wiadczania i rozwoju swego cz?owiecze?stwa, poznawania siebie w pe?ni, w byciu darem dla drugiego, odkrywania, ?e ka?dy mo?e czym? ubogaci? innego cz?owieka. Wszystkim Wolontariuszom ?yczymy wiele satysfakcji i nie s?abn?cego zapa?u do dalszego dzia?ania, a tak?e nowych pomys?w wspierania potrzebuj?cych oraz coraz liczniejszych na?ladowcw!

Opiekun wolontariatu w ZS 113 - Aneta Fr?czak

 

Akcje charytatywne- organizowanie sta?ej, systematycznej pomocy naszych uczniw w wymienionych poni?ej miejscach - ( opieka i organizacja P. A. Fr?czak)

- w okolicznych przedszkolach,

- w ?wietlicach SP 28, 84, 114, pomoc w akcji Zima w mie?cie w szkole 277

- w ?wietlicach ?rodowiskowych , w ?wietlicy Pod Anio?em przy parafii ?w. Marka na Targwku,

- wsp?praca z hospicjum domowym ksi??y Marianw przy ul. Tykoci?skiej- Pola nadziei, szkolenia wolontariuszy

- Adopcja serca( Adopcja na odleg?o??) - ( troje dzieci, aktualnie Richard z Kongo)

- wsp?praca z Fundacj? Wiosna,

- wsp?praca z Fundacj? Bardziej kochani

- wsp?praca z Hospicjum Domowym dla Dzieci ul. Agatowa Zacisze

 

Akcje jednorazowe Samorz?d szkolny pod kier. P. Micha?a Szwedo

telefony:

     V 2011 r. - 5 miejsce w Polsce w zbirce zu?ytych telefonw komrkowych w ramach akcji "Szko?a Fon"  dostali?my 190 z? zakup materia?w papierniczych w Tesco X 2011 r. (rozwj ?wiadomo?ci ekologicznej m?odzie?y itp.)

     V 2012 r. - 2 miejsce w Polsce w zbirce zu?ytych telefonw komrkowych w ramach akcji "Szko?a Fon" dostali?my program mutlimedialny z geografii (jest w bibliotece szkolnej)

     w tym roku fundacja zawiesi?a zbirk?:)

 

WO?P:

     co roku na bie??co jak ca?a Polska d?uga i szeroka my rwnie? przy??czamy si? do akcji, sum nie podam, nie pami?tam


zwierz?ta:     stycze? 2012 r. - 235 z? przekazanie na rzecz Fundacji Obrony Praw Zwierz?t Sfinx 

 

Wsp?praca z akcj? Adopcja na odleg?o??- samorz?d przeprowadzi? zbirki pieni??ne w czasie organizowanych przez siebie imprez:

16 II 2012 r. -  80 z? zbirka na rzecz adopcji dla Richarda podczas szkolnej dyskoteki walentynkowej  - przekazanie ?rodkw na rzecz adoptowanego Richarda w dn. 27 II 2012 r.   


- zbir nakr?tek po napojach:

od IX 2012 r. zbieramy plastikowe nakr?tki na Stowarzyszenie Rodzicw i Przyjaci? Dzieci i M?odzie?y z Wad? S?uchu "Us?ysze? ?wiat" - fina? akcji w czerwcu. 


P. A. Zieli?ska

Zbir nakr?tek po napojach i przekazywanie na ul. Miodow? na cele charytatywne (zakup sprz?tu rehabilitacyjnego dla niepe?nosprawnych).

P. M. Romanowska w 2013

Do wolontariatu w Muzeum Historii ?ydw Polskich zg?osi?y si?  3 osoby z 1 A LO, do  Fundacji Polsko-Niemieckiego pojednania 1 osoba z 3 LO, a w ramach by?ego Euro 2012 1 osoba z 3 LO.

PS: Powstaje strona internetowa na temat wolontariatu w naszej szkole, niebawem podamy link i zaprosimy do jej odwiedzania.

WOLONTARIAT SPORTOWY

To nowa forma aktywno?ci skierowana do uczniw naszej szko?y.

Wolontariat sportowy skupia m?odych ludzi ( i nie tylko) pomagaj?cych w organizacji masowych imprez sportowych o charakterze lokalnym, oglnopolskich, mi?dzynarodowym. Bez udzia?u wolontariuszy nie odby?aby si? ?adna du?a impreza sportowa. Aktywno?? ta daje mnstwo satysfakcji, pozwala na zawarcie nowych znajomo?ci, uczy pracy w grupie, systematyczno?ci, odpowiedzialno?ci za powierzone zadania, asertywno?ci i umiej?tno?ci zarz?dzania w?asnym czasem.

Je?li jeste? gotw na now? przygod?, do??cz do nas!!

Najbli?sz? du?a impreza, w ktrej bierzemy udzia? ( we wrze?niu 2013) do Maraton Warszawski.

Wi?cej informacji u nauczycieli wychowania fizycznego

 

Instrukcja po?wiadczania dzia?alno?ci wolontarystycznej uczniw Zespo?u Szk? nr 113 im. Roberta Schumana w Warszawie

  1. Adnotacje na ?wiadectwie i arkuszu ocen na zako?czenie nauki w gimnazjum, na temat zaanga?owania w wolontariat, mo?e uzyska? ucze? spe?niaj?cy przynajmniej jedno z podanych wymaga?:
    1. w ci?gu jednego roku nauki, systematycznie, co najmniej 1 godzin? w tygodniu, wsp?pracowa? z jak?? instytucj?, ktrej dzia?alno?? wspiera? nieodp?atnie (np. cotygodniowa pomoc w przedszkolu, szkole podstawowej, itp.)
    2. w ci?gu 3 lat nauki w gimnazjum albo 3 lat w liceum bra? udzia?, w co najmniej 6 du?ych akcjach charytatywnych organizowanych przez instytucje zajmuj?ce si? pomoc? innym (np. Fundacja Pomocy Rodzinie i Osobom Niepe?nosprawnym, Hospicjum Domowe, itp.) , (min. 30 godzin ??cznie)
    3. uczestniczy? w mniejszej ilo?ci dzia?a?, ale w wymiarze, co najmniej 30. godzin w semestrze. 
  1. Podstaw? wpisania zaanga?owania ucznia w wolontariat s? za?wiadczenia i dyplomy wydawane uczniom przez instytucje organizuj?ce akcje charytatywne lub wpisy do Dzienniczka Wolontariusza dokonywane przez nauczycieli lub innych pracownikw instytucji, z ktrymi wsp?pracuje m?odzie?.
  1. Dzia?alno?? powinna by? dokonywana nieodp?atnie i w wolnym czasie (po zaj?ciach szkolnych albo w dni wolne od nauki) i dotyczy? osb, z ktrymi nie wi??? wolontariusza wi?zy rodzinne.

Wolontariusze dzia?aj?cy w roku szkolnym 2014/ 2015

 

Julia Radomska 1/1 Przedszkole

Adrianna Brzezi?ska 1/1 Fundacja Jakot

Oliwia Bednarczyk- akcja pomocy Rodzinie Pa?stwa Wi?niewskich

Zuzanna Gajda  Stowarzyszenia Obrony Pozosta?o?ci Warszawy Kolejka Marecka

Krzysztof Gorczyca Fundacja T?czowy Dom 

Karolina Czarnecka 1/4 SP 28, ?wietlica Chatka Puchatka

Wiktoria Jakubczyk 1/5 P.Smole?ska

Adrianna P?aska 1/5 Smole?ska

Wiktoria Stodulska 1/5 SP 28, Chatka Puchatka

Nikola Jancz 1/5

Dominika Lipke 1/5 SP 28 i przedszkole

Mateusz Kucharczyk 1/5 SP 114

Wiktoria Adamiuk 1/5

Julia Grotkowska 1/5

Dominika Po?wiata 1/3 Przedszkole

Gabriela Bazoberry Ordonez 1/3 Przedszkole

Dominika Cie?lak 1/3 Przedszkole

Maks Laszkowski 1/1 Marki SP 2

Radek Rossa 1/3 SP. Marki

Oliwia Bednarczyk 1/1 przedszkole

Ola Olszewska 1/3 Przedszkole

Natalia Burzy?ska 1/4 Przedszkole

Piotr Sta?czewski 1/3

Krzysztof Gorczyca 1/1 Przedszkole

Matej Pakulski 1/1 Przedszkole

Luiza Krawczyk 1/3 Biblioteka P. Skargi

Ewelina Wojda 1/ 6 Przedszkole 

Samanta Pyzel 1/1 SP nr 2 Marki

Paulina Szprycha 1/1 Przedszkole Barkoci?ska

Asia Szafra?ska kl 1/3 biblioteka nr 37, ul Piotra Skargi 54.

Natalia Kulpi?ska 2/2 Przedszkole Korzona

Zuzanna Truszewska 2/ 2 SP 28

Natalia Koc- Toczyska 2/2 Przedszkole i SP 28

Maja G?uchowska 2/2

Patrycja Gawrysiak 2/2

Katarzyna Nowak 2/ 2 SP 28

Ola Krl 2/1 Bibl. Witebska

Julia Raty?ska 2/1 Biblioteka  Witebska 

Marta Martsyniuk 2/1 j. w. Biblioteka

Gabrysia Damentka 2/1 Fiord Stajnia

Wiktoria ?mia?ek 2/1 Stowarzyszenie Szansa

Julia W?osek 2/1 Stowarzyszenie Szansa

Agnieszka Donaj 2/1 Stajnia Pociecha

Natalia Lewandowska 2/1 ,Zielona Biblioteka" przy ulicy Berensona.

Wiktoria Wi?niewska 2/5 Stadnina PGR

Klaudia Semkowska 2/5 Stadnina

Emil Tymi?ski 2/3 Stadnina

Klaudia Grudzie? 2/3 Biblioteka P. Skargi

Gabriela Saga?a 3/1 Kuflewska Biblioteka 

Julia Romanowska 3/2

Marta Brudnicka 3/2

Andrzej Karsznia 3/2 Hospicjum Domowe ul. Tykoci?ska

Patrycja Kurowska 3/4 Przedszkole Smole?ska i zbirka makulatury

Sebastian Kiebasi?ski. Tomek Rylski, Filip Kazimierczak 3/ 4 -koordynacja szkolnej zbirki makulatury

Patrycja Nyc 3/5 Przedszkole  Korzona

Iza Galatowicz 3/5 Przedszkole Korzona

Agnieszka Zieli?ska 3/5 Przedszkole ul. Korzona

Karolina Kicka 3/5 Przedszkole Korzona

Dominika Modzelewska 3/5  Przedszkole Korzona

Kinga Kaczmarek i Klaudia Wrzosek kl. 3/5 Chatka Puchatka ul. W?growska

 

(maj 2013)  
Otrzymali?my naj?wie?sze informacje od misjonarza , ktry czuwa nad opiek? i edukacj? Richarda (naszego adopcyjnego synka z Kongo), oraz zdj?cie, rysunek i kilka s?w od ch?opca.

(kwiecie? 2014)

Otrzymali?my informacje od naszego dziecka z Afryki:

listRicharda1 listRicharda2 listRicharda3

 

Kwiecie? 2014

Klasa 2/ 1 zorganizowa?a zbirk? rzeczy spo?ywczych dla pewenj rodziny Adamskich spod P?o?ska- zbirka na pro?b? Wydzia?u O?wiaty Dzielnicy Targwek.

wolontRodzinkaAdamskich

12 kwietnia 2014r. 3 nasze uczennice wezm? udzia? w zbirce ?ywnosci w Biedronce na G??bockiej- zbirka organizowana przez Fundacj? Si?a Serca.

wi?cej informacji mo?na znale?? na oficjalnej stronie wolontariatu - http://wolontariat-zs113.cba.pl/?page_id=23