PRZETARG NA SPRZEDAŻ I DOSTAWĘ ENERGII CIEPLNEJ DLA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 113 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI

Zespół Szkół nr 113 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Warszawie  ogłasza przetarg na dostawę  energii cieplnej na okres od 01.01.2014r.  do 31.12.2016r.

Informacji szczegółowych udziela Pan Łukasz  Kądzielski pracownik Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty nr tel. 022 517 87 49

Oferty należy złożyć w sekretariacie w siedzibie jednostki prowadzącej sprawę:

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Targówek, m. st. Warszawy

ul. Stojanowska 12/14, 03-558 Warszawa

godziny urzędowania: 8:00-16:00

w terminie do dnia 25.11.2013 r.

do godz. 9:00.

 Oferty należy złożyć w kopercie ostemplowanej pieczątką firmową Wykonawcy, zamkniętej w sposób trwały z napisem:

SPRZEDAŻ I DOSTAWA ENERGII CIEPLNEJ

 

Warszawa, 26.11.2013r.

 Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę energii cieplnej  dla Szkół Nr 113 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Warszawie”.

 Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że dokonał wyboru najkorzystniejszej ofertą tj. oferty złożonej przez PGNiG TERMIKA SPÓŁKA AKCYJNA, 03-216 Warszawa ul. Modlińska 15, 

na kwotę 406 647,98 zł.

UZASADNIENIE:

Przedmiotową decyzje Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta ww. Wykonawcy uzyskała najniższą cenę brutto spośród ofert nieodrzuconych, a w związku z tym otrzymała największą liczbę punktów w wyniku oceny przeprowadzonej na podstawie kryterium wskazanego w niniejszym postępowaniu tj. cena brutto – 100%. Oferta odpowiada wszystkim wymaganiom postawionym w ustawie Prawo Zamówień Publicznych oraz SIWZ.

 

W przedmiotowym postępowaniu złożono 2 oferty:

LP

nazwa wykonawcy

wartość oferty
(brutto)

Odrzucona

/Wykluczona

Liczba

punktów

1

DALKIA WARSZAWA S.A.

ul. Stefana Batorego 2, 02-594 Warszawa

408 319,98 zł

-

99,59

2

PGNiG TERMIKA SPÓŁKA AKCYJNA
03-216 Warszawa, ul. Modlińska 15

406 647,98 zł

-

100,00

 

 

Oferty wykluczone: BRAK

Oferty odrzucone: BRAK

  

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy Zamawiający informuje, że planuje zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego  zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1, podpunkt a) ustawy.

 

Jednocześnie, zgodnie z art.27 ust. 2 ustawy Pzp, proszę o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma na faks numer 22 5178760 lub e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. .