PRZETARG NA SPRZEDA? I DOSTAW? ENERGII CIEPLNEJ DLA ZESPO?U SZK? NR 113 Z ODDZIA?AMI DWUJ?ZYCZNYMI

Zesp? Szk? nr 113 z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi w Warszawie  og?asza przetarg na dostaw?  energii cieplnej na okres od 01.01.2014r.  do 31.12.2016r.

Informacji szczeg?owych udziela Pan ?ukasz  K?dzielski pracownik Dzielnicowego Biura Finansw O?wiaty nr tel. 022 517 87 49

Oferty nale?y z?o?y? w sekretariacie w siedzibie jednostki prowadz?cej spraw?:

Dzielnicowe Biuro Finansw O?wiaty Targwek, m. st. Warszawy

ul. Stojanowska 12/14, 03-558 Warszawa

godziny urz?dowania: 8:00-16:00

w terminie do dnia 25.11.2013 r.

do godz. 9:00.

 Oferty nale?y z?o?y? w kopercie ostemplowanej piecz?tk? firmow? Wykonawcy, zamkni?tej w sposb trwa?y z napisem:

SPRZEDA? I DOSTAWA ENERGII CIEPLNEJ

 

Warszawa, 26.11.2013r.

 Dotyczy post?powania o udzielenie zamwienia publicznego na: Dostaw? energii cieplnej  dla Szk? Nr 113 z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi w Warszawie.

 Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamwie? publicznych, Zamawiaj?cy informuje, ?e dokona? wyboru najkorzystniejszej ofert? tj. oferty z?o?onej przez PGNiG TERMIKA SP?KA AKCYJNA, 03-216 Warszawa ul. Modli?ska 15, 

na kwot? 406 647,98 z?.

UZASADNIENIE:

Przedmiotow? decyzje Zamawiaj?cy uzasadnia tym, i? oferta ww. Wykonawcy uzyska?a najni?sz? cen? brutto spo?rd ofert nieodrzuconych, a w zwi?zku z tym otrzyma?a najwi?ksz? liczb? punktw w wyniku oceny przeprowadzonej na podstawie kryterium wskazanego w niniejszym post?powaniu tj. cena brutto 100%. Oferta odpowiada wszystkim wymaganiom postawionym w ustawie Prawo Zamwie? Publicznych oraz SIWZ.

 

W przedmiotowym post?powaniu z?o?ono 2 oferty:

LP

nazwa wykonawcy

warto?? oferty
(brutto)

Odrzucona

/Wykluczona

Liczba

punktw

1

DALKIA WARSZAWA S.A.

ul. Stefana Batorego 2, 02-594 Warszawa

408 319,98 z?

-

99,59

2

PGNiG TERMIKA SP?KA AKCYJNA
03-216 Warszawa, ul. Modli?ska 15

406 647,98 z?

-

100,00

 

 

Oferty wykluczone: BRAK

Oferty odrzucone: BRAK

  

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy Zamawiaj?cy informuje, ?e planuje zawrze? umow? w sprawie zamwienia publicznego  zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1, podpunkt a) ustawy.

 

Jednocze?nie, zgodnie z art.27 ust. 2 ustawy Pzp, prosz? o niezw?oczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma na faks numer 22 5178760 lub e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. .