Rok szkolny 2018/2019

Szcz??liwi czasu nie licz?! Ale mi?o jest, gdy p?ynie on w dobrej atmosferze i w przyjemnych wspomnieniach. Dlatego po raz pierwszy w dziejach naszej szko?y zorganizowany zosta? konkurs na najlepszy kalendarz klasowy. Oczywi?cie, ze wsparciem Samorz?du Uczniowskiego i ze ?wietnym projektem graficznym okazjonalnego Certyfikatu Mistrzowie Wyobra?ni przygotowanego przez Maj? Tkaczyk z klasy 2A.

Ide? konkursu by?a realizacja dzia?a?, ktre korzystnie wp?yn? na integracj? uczniw, wzmocni? ich poczucie to?samo?ci szkolnej, podkre?l? wizerunek 137 LO im. R. Schumana jako szko?y przyjaznej uczniom, zapewniaj?cej im dobr? atmosfer? zdobywania wiedzy, dojrzewania. Wreszcie mia? to by? sprawdzian dla kreatywno?ci m?odych kreatorw czasu, ktrzy mieli du?? swobod? w sposobie wykonania projektu.

Kalendarze okaza?y si? niezwykle ciekawe i r?norodne w swej formie. Zarwno pomys?y, jak i techniki wykonania prac uczniw by?y na tyle interesuj?ce, ?e jurorzy (wybrani przez uczniw nauczyciele) mieli wiele trudno?ci ze wskazaniem najlepszego egzemplarza. Ostatecznie tytu? Mistrza wyobra?ni za najlepszy kalendarz klasowy 2019 r. wr?czony osobi?cie przez Pani? Dyrektor i nowiutki toster do przyrz?dzania pysznych tostw na przerwach ?niadaniowych otrzyma?a klasa 1A! Serdecznie gratulujemy podopiecznym pani Joanny Ogrodzkiej. Gratulujemy tak?e innym klasom, zdobywcom Certyfikatw Wyobra?ni za niezwyk?e kalendarze: 1B, 1C, 3/3, 3/4, 3/5 oraz ich wychowawcom za wspania?e pomys?y i udzia? w konkursie! Za rok kolejna edycja konkursu, ktry miejmy nadziej?, stanie si? mi?? tradycj? Schumana.

dzu

 

 

 

 

WO?P, Schumek i du?o u?miechu

Wielka Orkiestra ?wi?tecznej Pomocy mia?a w tym roku swj 27 fina?. I jak w ubieg?ych latach, tak i teraz uczniowie z Olgierda, ich rodzice i nauczyciele wsparli t? akcj? kwestuj?c lub pomagaj?c w organizowaniu wydarzenia.

W budynku 137 LO im. R. Schumana podczas trwania fina?u Orkiestry dzia?a? Punkt Wolontariusza, w ktrym kwestuj?cy uczniowie mogli ogrza? si? gor?c? herbat? oraz posili? si? pysznym ciastem, croissantami, dro?d?wkami i innymi energetycznymi smako?ykami. O dobr? atmosfer? na miejscu dba?a Ola z 1C puszczaj?c przyjemn? muzyk? i dru?yna ba?wankowa, ktra ulepiwszy ?nie?nego Schumka, pokolorowa?a potem go barwami swobodnej wyobra?ni.

Nasi uczniowie wytrwale kwestowali praktycznie na terenie ca?ej Warszawy. Towarzyszy?a im ekipa SchumTV Julia i Krzysiek liczymy zatem na ukazanie si? reporta?u ju? nied?ugo na fb naszej szkolnej telewizji.

Dzi?kujemy wszystkim uczniom za udzia? w kwe?cie i wsparcie Wielkiej Orkiestry. Dzi?kujemy rodzicom, pracownikom szko?y za po?wi?cony czas i cenn? pomoc w zorganizowaniu Punktu Wolontariusza na Olgierda.

dzu

 

         

 

   

Festyn ?wi?teczny

Niesamowite ozdoby, cudowne zapachy ?wi?tecznych pierniczkw, wiele prezentw i konkursw!... W CXXXVII LO im . R. Schumana odby? si? Festyn ?wi?teczny po??czony ze ?wietn? zabaw?. Dzi?ki r?nym warsztatom zorganizowanym wsplnie przez nauczycieli i uczniw okaza?o si? znw, ?e w Schumanie nigdy nie jest nudno!

Zbli?aj?ce si? ?wi?ta przynosz? ze sob? wiele magii i emocji. Festyn Bo?onarodzeniowy to ?wietna okazja, ?eby przypomnie? sobie, jak dobrze by? szkoln? rodzin?. Zapach piernikw zdecydowanie poch?on?? drugie pi?tro, gdzie klasy wsplnie z Pani? Krzyszczuk, Pani? Jakack? i Pani? Kmiecik zajmowa?y si? ich ozdabianiem - ?miej?c si? przy tym i staraj?c stworzy? si? niesamowite piernikowe dzie?a! Zagl?daj?c do klas mogli?my spodziewa? si? takich atrakcji jak robienie stroikw pod okiem Pani Wieliczko i Pani Grzegorczyk, ozdabianie bombek wsplnie z Pani? Balcerak i Pani? Mazur. Uwag? zwraca?y te? na siebie ozdoby ?wi?teczne szykowane pod okiem Pana Baczkury, a nawet origami przygotowywane z Pani? Nakielsk? czy choinki z makaronu z Pani? Dworniczuk i Pani? Jaros. Podczas ca?ego wydarzenia dzi?ki Panu Nadarzy?skiemu z g?o?nikw mogli?my s?ysze? nasze ulubione kol?dy, ktre od razu sprawiaj?, ?e nie tylko chce si? ?piewa?, ale te?, ?e owa magia ?wi?t jest ju? dzi?. Czego mo?na chcie? wi?cej?

Natalia Balcerzak

 

       

 

      

 

 

 

 

26 listopada udali?my si? do muzeum Czar PRL, ktre przenios?o nas do okresu PRL. Budynek ca?ego obiektu by? bardzo niepozorny, wr?cz obskurny. Prowadzi?a do niego ma?a, w?ska uliczka wy?o?ona kamieniami (tzw. kocimi ?bami) pewnie jeszcze przed wojn?. Natomiast kamienica, w ktrej znajdowa?a si? wystawa, wtapia?a si? w otoczenie w ten sposb, ?e ca?o?? tworzy?a specyficzn? atmosfer? do naszej podr?y w czasie.

Pomieszczenie, ktre zwiedzili?my by?o niewielkie, ale doskonale oddawa?o czasy PRL. Przy wej?ciu przywita?a nas mi?a pani przewodnik. Mia?a ona niezwyk?e poczucie humoru. Przedstawi?a nam ide? muzeum, nie zanudzaj?c nas przy tym. Dzi?ki niej zobaczyli?my, jak wygl?da?o ?ycie mieszka?cw Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, czyli Polski z okresu komunizmu. Poznali?my te? gabinet sekretarza Partii oraz poznali?my techniki dzia?a? i cele wczesnej opozycji.

Widzieli?my rwnie? wiele eksponatw, ktrymi by?y oryginalne przedmioty codziennego u?ytku w tamtych czasach. Zaskoczy?o nas, jak ?wietnie Polacy radzili sobie w tak trudnych warunkach ?yciowych. Brakowa?o wwczas cz?sto odpowiedniej ilo?ci jedzenia, wielu urz?dze?, sprz?tw domowych czy nawet najbardziej podstawowych artyku?w higieny (dlatego wymy?lono wtedy na przyk?ad zast?pczy papier toaletowy albo wyroby czekoladopodobne). Olbrzymim k?opotem by?a za ma?a ilo?? mieszka? i niewielka przestrze? mieszkalna. Sprawi?o to, ?e zacz?li?my bardziej docenia? to, co mamy.

Wycieczka by?a bardzo ciekawa i ?wietnie si? na niej bawili?my. Skorzystali?my z budki telefonicznej z tamtego okresu. Mogli?my na chwil? zamieni? si? w kierowcw motoroweru Komar, a nawet przymierzy? p?aszcze z epoki, no i s?ynne buty Relaxy Niektrzy z nas kupili w stylizowanym sklepiku nawet s?odycze i oran?ad?, tak?, jak za czasw PRL.

Olga Zakrzewska kl. 3/3

 

 

 

    

 

     

 

  

 

 

Omoiyari czyli Obrazki z Japonii

Uczniowie CXXXVII LO z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi im. Roberta Schumana w Warszawie uczestniczyli w II edycji zaj?? Zwrotnik Kultury - Akademia Animatorw w Muzeum Azji i Pacyfiku. Pod kierunkiem naszego anglisty i zarazem japonisty, pana Tadeusza Jaworskiego, przygotowali oni niezwykle ciekawy film o wsp?czesnym Kraju Kwitn?cej Wi?ni.

Fabularyzowany dokument pod tytu?em Co za kraj: Obrazki z Japonii Maski widzialne i niewidzialne mia? swoj? premier? 26 listopada 2018 roku. Zrealizowa?o go ??cznie oko?o 45 uczniw. Zdj?cia powstawa?y w r?nych plenerach warszawskich, a tak?e na terenie szko?y. Sam monta? zaj?? prawie dwa tygodnie. Jednak produkcj? filmow? poprzedza?y warsztaty tematyczne, konsultacje, ktre zacz??y si? ju? pod koniec wrze?nia.

By stworzy? fabularyzowany dokument mo?liwie mocno osadzony w japo?skich realiach, uczniowie w du?ej mierze wypowiadali si? w j?zyku japo?skim (na ekranie pojawia?y si? napisy polskie) - ukazuj?c wybrane aspekty ?ycia spo?ecznego i obyczajowo?ci. Poprzez udzia? w scenkach rodzajowych oraz komentarze narratorw, uczniowie przekazywali wiedz? o Japonii, wyja?niaj?c nietypowe dla zachodniej kultury przyk?ady zachowa? oraz ich genez? .

Jako punkt wyj?cia dla nieco satyrycznego odcienia fabu?y wybrana zosta?a wyj?tkowa powszechno?? noszenia masek w miejscach publicznych, co by?o okazj? do ukazania jednej z zasadniczych cech mentalno?ci Japo?czykw - troski o harmonijne relacje w spo?ecze?stwie i w grupie.

Cecha d??enia do harmonii oraz motyw masek - tym razem niewidzialnych - przewija?y si? tak?e w drugiej cz??ci filmu w kolejnych dialogach, scenach i komentarzach, ukazuj?cych pedantyczn? i niezwykle kurtuazyjn? obs?ug? klienta, pracowito??: m.in. uznawanie nadgodzin za norm? czyli gotowo?? do po?wi?cenia si? dla grupy. Komentarze aktorw i narratorw podkre?la?y te? bardziej ludzk? twarz Japonii t?umacz?c, ?e przyj?te konwencje zachowania i etykieta nie wykluczaj? przecie? prawdziwej ?yczliwo?ci.

Wreszcie symbol relacji spo?ecznych: poj?cie omoiyari t?umaczone jako wzajemna spolegliwo?? i samodyscyplina - ukszta?towane zosta?o cz??ciowo przez trudne warunki naturalne, ale tak?e pod wp?ywem konfucjanizmu i innych pr?dw kulturowych. Podkre?la to mentalno?? Japo?czykw - duch wsp?pracy i solidarno?ci, lojalno?? wobec grupy i kraju, pragmatyzm i efektywno?? pracy, poczucie wyj?tkowo?ci narodowej ukszta?towanej przez narodow? religi? shinto

Na premierze filmu widownia by?a zape?niona po brzegi. Tu? po ostatnim uj?ciu zagrzmia?y oklaski, a jego m?odzi twrcy us?yszeli s?owa pochwa?y i gratulacje. Obrazki z Japonii okaza?y si? ?wietnym po??czeniem edukacyjnej przygody, integracji i dobrej zabawy. Brawo! Czekamy ju? na kolejny film! Jikai wo tanoshimi ni mata ne!

Poni?ej link do filmu:film

TJA/DZUArchiwum wiadomości - wybierz: